DelegateCompletionCallback Delegát

Definice

Představuje metodu, která je volána po ActivityDelegate dokončení.Represents the method that is called when an ActivityDelegate completes.

public delegate void DelegateCompletionCallback(NativeActivityContext ^ context, ActivityInstance ^ completedInstance, IDictionary<System::String ^, System::Object ^> ^ outArguments);
public delegate void DelegateCompletionCallback(NativeActivityContext context, ActivityInstance completedInstance, IDictionary<string,object> outArguments);
type DelegateCompletionCallback = delegate of NativeActivityContext * ActivityInstance * IDictionary<string, obj> -> unit
Public Delegate Sub DelegateCompletionCallback(context As NativeActivityContext, completedInstance As ActivityInstance, outArguments As IDictionary(Of String, Object))

Parametry

context
NativeActivityContext

Spouštěcí prostředí aktivity, která zpracovává zpětné volání.The execution environment of the activity handling the callback.

completedInstance
ActivityInstance

Instance dokončené aktivity ActivityDelegate obslužné rutiny.The completed activity instance of the ActivityDelegate handler.

outArguments
IDictionary<String,Object>

Výstupní argumenty dokončené ActivityDelegate .The output arguments of the completed ActivityDelegate.

Poznámky

Hodnoty ve outArguments slovníku jsou RuntimeDelegateArgument hodnoty ActivityDelegate , které jsou přiřazeny při ActivityDelegate vyvolání, s klíčem RuntimeDelegateArgument.Name .The values in the outArguments dictionary are the RuntimeDelegateArgument values of the ActivityDelegate that are assigned when the ActivityDelegate is invoked, keyed by RuntimeDelegateArgument.Name.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro