ModelItem.Name Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název nebo ID položky.Gets or sets the name or ID of the item.

public:
 abstract property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public abstract string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public MustOverride Property Name As String

Hodnota vlastnosti

String

Název nebo ID položky jako String .The name or ID of the item as a String.

Poznámky

Ne všechny položky musí mít názvy, takže to může vracet null .Not all items need to have names, so this might return null. V závislosti na typu položky a umístění, kde se nachází v hierarchii, nemusí vždy nikdy být právní nastavení Name u položky.Depending on the type of item and where it sits in the hierarchy, it might not always be legal to set the Name on an item. Pokud ItemType Tato položka deklaruje RuntimeNamePropertyAttribute , Name je vlastnost přímá mapování na vlastnost, kterou určuje tento atribut.If the ItemType of this item declares a RuntimeNamePropertyAttribute, the Name property is a direct mapping to the property dictated by that attribute.

Platí pro