ModelItemDictionary.IDictionary.Contains(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda IDictionary objekt obsahuje prvek se zadaným klíčem.Determines whether the IDictionary object contains an element with the specified key.

 virtual bool System.Collections.IDictionary.Contains(System::Object ^ key) = System::Collections::IDictionary::Contains;
bool IDictionary.Contains (object key);
abstract member System.Collections.IDictionary.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IDictionary.Contains : obj -> bool
Function Contains (key As Object) As Boolean Implements IDictionary.Contains

Parametry

key
Object

Klíč, který se má vyhledat v IDictionary objektu.The key to locate in the IDictionary object.

Návraty

Boolean

true Pokud IDictionary obsahuje element s klíčem; v opačném případě false .true if the IDictionary contains an element with the key; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro