ModelItemDictionary.IDictionary.Item[Object] Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví prvek se zadaným klíčem.Gets or sets the element with the specified key.

property System::Object ^ System::Collections::IDictionary::Item[System::Object ^] { System::Object ^ get(System::Object ^ key); void set(System::Object ^ key, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IDictionary.Item[object key] { get; set; }
member this.System.Collections.IDictionary.Item(obj) : obj with get, set
 Property Item(key As Object) As Object Implements IDictionary.Item

Parametry

key
Object

Klíč elementu, který se má načíst nebo nastavitThe key of the element to get or set.

Hodnota vlastnosti

Object

Prvek se zadaným klíčem.The element with the specified key.

Implementuje

Platí pro