ModelItemDictionary.IDictionary.Remove(Object) Metoda

Definice

Odebere prvek se zadaným klíčem z IDictionary .Removes the element with the specified key from the IDictionary.

 virtual void System.Collections.IDictionary.Remove(System::Object ^ key) = System::Collections::IDictionary::Remove;
void IDictionary.Remove (object key);
abstract member System.Collections.IDictionary.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IDictionary.Remove : obj -> unit
Sub Remove (key As Object) Implements IDictionary.Remove

Parametry

key
Object

Klíč elementu, který se má odebratThe key of the element to remove.

Implementuje

Poznámky

Pokud IDictionary objekt neobsahuje prvek se zadaným klíčem, IDictionary zůstane beze změny.If the IDictionary object does not contain an element with the specified key, the IDictionary remains unchanged. Žádná výjimka se nevyvolá.No exception is thrown.

Platí pro