ArraySegment<T>.Enumerator.IEnumerator.Reset Metoda

Definice

Nastaví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v segmentu Array.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the array segment.

 virtual void System.Collections.IEnumerator.Reset() = System::Collections::IEnumerator::Reset;
void IEnumerator.Reset ();
abstract member System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
override this.System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
Sub Reset () Implements IEnumerator.Reset

Implementuje

Platí pro