IEnumerator.Reset Metoda

Definice

Nastaví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

public:
 void Reset();
public void Reset ();
abstract member Reset : unit -> unit
Public Sub Reset ()

Výjimky

Kolekce byla změněna po vytvoření čítače výčtu.The collection was modified after the enumerator was created.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje implementaci IEnumerator rozhraní pro vlastní kolekci.The following code example demonstrates the implementation of the IEnumerator interfaces for a custom collection. V tomto příkladu není Reset explicitně volána, ale je implementována pro podporu použití foreach ( for each v Visual Basic).In this example, Reset is not explicitly called, but it is implemented to support the use of foreach (for each in Visual Basic). Tento příklad kódu je součástí většího příkladu pro IEnumerator rozhraní.This code example is part of a larger example for the IEnumerator interface.

// When you implement IEnumerable, you must also implement IEnumerator.
public class PeopleEnum : IEnumerator
{
  public Person[] _people;

  // Enumerators are positioned before the first element
  // until the first MoveNext() call.
  int position = -1;

  public PeopleEnum(Person[] list)
  {
    _people = list;
  }

  public bool MoveNext()
  {
    position++;
    return (position < _people.Length);
  }

  public void Reset()
  {
    position = -1;
  }

  object IEnumerator.Current
  {
    get
    {
      return Current;
    }
  }

  public Person Current
  {
    get
    {
      try
      {
        return _people[position];
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }
}
' When you implement IEnumerable, you must also implement IEnumerator.
Public Class PeopleEnum
  Implements IEnumerator

  Public _people() As Person

  ' Enumerators are positioned before the first element
  ' until the first MoveNext() call.
  Dim position As Integer = -1

  Public Sub New(ByVal list() As Person)
    _people = list
  End Sub

  Public Function MoveNext() As Boolean Implements IEnumerator.MoveNext
    position = position + 1
    Return (position < _people.Length)
  End Function

  Public Sub Reset() Implements IEnumerator.Reset
    position = -1
  End Sub

  Public ReadOnly Property Current() As Object Implements IEnumerator.Current
    Get
      Try
        Return _people(position)
      Catch ex As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property
End Class

Poznámky

Pokud jsou provedeny změny v kolekci, jako je například přidání, úprava nebo odstranění prvků, chování Reset není definováno.If changes are made to the collection, such as adding, modifying, or deleting elements, the behavior of Reset is undefined.

ResetMetoda je k dispozici pro interoperabilitu modelu COM.The Reset method is provided for COM interoperability. Nutně nemusí být implementováno; místo toho může implementátor jednoduše vyvolat NotSupportedException .It does not necessarily need to be implemented; instead, the implementer can simply throw a NotSupportedException.

Poznámky pro implementátory

Všechna volání na Reset() musí mít stejný stav pro enumerátor.All calls to Reset() must result in the same state for the enumerator. Upřednostňovanou implementací je přesunout enumerátor na začátek kolekce, před první prvek.The preferred implementation is to move the enumerator to the beginning of the collection, before the first element. Tato zrušení ověří enumerátor, pokud byla kolekce změněna od vytvoření čítače, který je konzistentní s MoveNext() a Current .This invalidates the enumerator if the collection has been modified since the enumerator was created, which is consistent with MoveNext() and Current.

Platí pro

Viz také