Attribute._Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) Metoda

Definice

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo(System::UInt32 iTInfo, System::UInt32 lcid, IntPtr ppTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetTypeInfo;
void _Attribute.GetTypeInfo (uint iTInfo, uint lcid, IntPtr ppTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
Sub GetTypeInfo (iTInfo As UInteger, lcid As UInteger, ppTInfo As IntPtr) Implements _Attribute.GetTypeInfo

Parametry

iTInfo
UInt32

Informace o typu, které chcete vrátit.The type information to return.

lcid
UInt32

Identifikátor národního prostředí pro informace typu.The locale identifier for the type information.

ppTInfo
IntPtr

Přijímá ukazatel na objekt požadovaného typu informací.Receives a pointer to the requested type information object.

Implementuje

Výjimky

Přístup s pozdní vazbou pomocí rozhraní COM IDispatch není podporován.Late-bound access using the COM IDispatch interface is not supported.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code. Další informace naleznete v tématu IDispatch:: GetTypeInfo.For more information, see IDispatch::GetTypeInfo.

Platí pro