System Namespace

System Obor názvů obsahuje základní třídy základní třídy, které definují běžně používané hodnoty a referenční datové typy, události a obslužné rutiny událostí, rozhraní, atributy a zpracování výjimek. The System namespace contains fundamental classes and base classes that define commonly-used value and reference data types, events and event handlers, interfaces, attributes, and processing exceptions.

Třídy

AccessViolationException

Výjimka, která je vyvolána, když došlo při pokusu o čtení nebo zápisu chráněné paměti.The exception that is thrown when there is an attempt to read or write protected memory.

ActivationContext

Určuje aktivační kontext pro aktuální aplikaci.Identifies the activation context for the current application. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

Activator

Obsahuje metody pro vytvoření typů objektů, místně nebo vzdáleně, nebo získat odkazy na existující vzdálené objekty.Contains methods to create types of objects locally or remotely, or obtain references to existing remote objects. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

AggregateException

Představuje jednu nebo více chyb, ke kterým dochází při spuštění aplikace.Represents one or more errors that occur during application execution.

AppContext

Poskytuje členy pro nastavení a načítání dat o kontextu aplikace.Provides members for setting and retrieving data about an application's context.

AppDomain

Představuje doménu aplikace, která je k izolovanému prostředí, kde aplikace jsou spouštěny.Represents an application domain, which is an isolated environment where applications execute. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

AppDomainManager

Poskytuje spravované ekvivalent nespravovaných hostitelů.Provides a managed equivalent of an unmanaged host.

AppDomainSetup

Představuje informace o vazbu sestavení lze přidat do instance AppDomain.Represents assembly binding information that can be added to an instance of AppDomain.

AppDomainUnloadedException

Výjimka, která je vyvolána při pokusu o přístup k uvolněné doméně aplikace.The exception that is thrown when an attempt is made to access an unloaded application domain.

ApplicationException

Slouží jako základní třída pro výjimky definované aplikací.Serves as the base class for application-defined exceptions.

ApplicationId

Obsahuje informace, které slouží k jednoznačné identifikaci manifest aplikace.Contains information used to uniquely identify a manifest-based application. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

ApplicationIdentity

Poskytuje možnost k jednoznačné identifikaci aplikace aktivována manifestu.Provides the ability to uniquely identify a manifest-activated application. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

ArgumentException

Výjimka, která je vyvolána, pokud jeden z argumentů metodě k dispozici je neplatné.The exception that is thrown when one of the arguments provided to a method is not valid.

ArgumentNullException

Výjimka, která je vyvolána při odkaz s hodnotou null (Nothing v jazyce Visual Basic) se předá metodě, která nepřijímá jako platný argument.The exception that is thrown when a null reference (Nothing in Visual Basic) is passed to a method that does not accept it as a valid argument.

ArgumentOutOfRangeException

Výjimka, která je vyvolána, když hodnota argumentu je mimo povolený rozsah hodnot dle volanou metodu.The exception that is thrown when the value of an argument is outside the allowable range of values as defined by the invoked method.

ArithmeticException

Výjimka, která je vyvolána chyby v operaci aritmetické operace přetypování či převodu.The exception that is thrown for errors in an arithmetic, casting, or conversion operation.

Array

Poskytuje metody pro vytváření, manipulaci, vyhledávání a řazení polí, a slouží jako základní třída pro všechna pole v modulu common language runtime.Provides methods for creating, manipulating, searching, and sorting arrays, thereby serving as the base class for all arrays in the common language runtime.

ArrayTypeMismatchException

Výjimka, která je vyvolána při pokusu o uložení element nesprávného typu v rámci pole.The exception that is thrown when an attempt is made to store an element of the wrong type within an array.

AssemblyLoadEventArgs

Poskytuje data pro AssemblyLoad událostí.Provides data for the AssemblyLoad event.

Attribute

Představuje základní třídu pro vlastní atributy.Represents the base class for custom attributes.

AttributeUsageAttribute

Určuje použití jiné třídy atributu.Specifies the usage of another attribute class. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

BadImageFormatException

Výjimka, která je vyvolána, když je bitová kopie souboru dynamická knihovna (DLL) nebo spustitelný soubor je neplatný.The exception that is thrown when the file image of a dynamic link library (DLL) or an executable program is invalid.

BitConverter

Převede základní datové typy a pole bajtů, pole bajtů na základní datové typy.Converts base data types to an array of bytes, and an array of bytes to base data types.

Buffer

Provádí úpravy pole jednoduchých typů.Manipulates arrays of primitive types.

CannotUnloadAppDomainException

Výjimka, která je vyvolána, pokud se nezdaří pokus o uvolnění domény aplikace.The exception that is thrown when an attempt to unload an application domain fails.

CharEnumerator

Podporuje iterace String objektu a jeho jednotlivých znaků pro čtení.Supports iterating over a String object and reading its individual characters. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

CLSCompliantAttribute

Označuje, zda je prvek programu kompatibilní s specifikace CLS (Common Language).Indicates whether a program element is compliant with the Common Language Specification (CLS). Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

Console

Představuje standardní vstupní, výstupní a chybového datového proudu pro konzolové aplikace.Represents the standard input, output, and error streams for console applications. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

ConsoleCancelEventArgs

Poskytuje data pro CancelKeyPress událostí.Provides data for the CancelKeyPress event. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

ContextBoundObject

Definuje základní třídu pro všechny vázané na kontext třídy.Defines the base class for all context-bound classes.

ContextMarshalException

Výjimka, která je vyvolána, pokud se nezdaří pokus o zařazení objektu za hranici kontextu.The exception that is thrown when an attempt to marshal an object across a context boundary fails.

ContextStaticAttribute

Označuje, že hodnota statické pole je jedinečné pro konkrétní kontext.Indicates that the value of a static field is unique for a particular context.

Convert

Převede základní datový typ na jiný typ základní data.Converts a base data type to another base data type.

DataMisalignedException

Výjimka, která je vyvolána, když je jednotka dat o číst nebo zapisovat na adresu, která není násobkem velikosti dat.The exception that is thrown when a unit of data is read from or written to an address that is not a multiple of the data size. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

DBNull

Reprezentuje hodnotu neexistující.Represents a nonexistent value. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

Delegate

Představuje delegáta, který je datová struktura, která odkazuje na statickou metodu nebo instanci třídy a metody instance této třídy.Represents a delegate, which is a data structure that refers to a static method or to a class instance and an instance method of that class.

DivideByZeroException

Výjimka, která je vyvolána při pokusu o dělení integral nebo Decimal hodnotu nula.The exception that is thrown when there is an attempt to divide an integral or Decimal value by zero.

DllNotFoundException

Výjimka, která je vyvolána při knihovny DLL určené v importu knihovny DLL se nenašel.The exception that is thrown when a DLL specified in a DLL import cannot be found.

DuplicateWaitObjectException

Výjimka, která je vyvolána, když se objekt zobrazí více než jednou v pole synchronizace objektů.The exception that is thrown when an object appears more than once in an array of synchronization objects.

EntryPointNotFoundException

Výjimka, která je vyvolána, pokud se nezdaří pokus o načtení třídy vzhledem k absenci vstupní metody.The exception that is thrown when an attempt to load a class fails due to the absence of an entry method.

Enum

Poskytuje základní třídu pro výčty.Provides the base class for enumerations.

Environment

Poskytuje informace o a znamená, že k manipulaci s aktuální prostředí a platforma.Provides information about, and means to manipulate, the current environment and platform. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

EventArgs

Představuje základní třídu pro třídy, které obsahují data události a poskytuje hodnoty pro události, které neobsahují data události.Represents the base class for classes that contain event data, and provides a value to use for events that do not include event data.

Exception

Reprezentuje chyby, ke kterým dochází při spuštění aplikace.Represents errors that occur during application execution.

ExecutionEngineException

Výjimka, která je vyvolána, když dojde k vnitřní chybě v prováděcí modul common language runtime.The exception that is thrown when there is an internal error in the execution engine of the common language runtime. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

FieldAccessException

Výjimka, která je vyvolána, když je neplatný pokus o přístup k soukromé nebo chráněné pole uvnitř třídy.The exception that is thrown when there is an invalid attempt to access a private or protected field inside a class.

FileStyleUriParser

Přizpůsobitelné Analyzátor založený na souboru schématu.A customizable parser based on the File scheme.

FlagsAttribute

Označuje, že výčet lze považovat za bitové pole; To znamená, že sada příznaků.Indicates that an enumeration can be treated as a bit field; that is, a set of flags.

FormatException

Výjimka, která je vyvolána výjimka, formát argument je neplatný, nebo když složený řetězec formátu není správně vytvořený.The exception that is thrown when the format of an argument is invalid, or when a composite format string is not well formed.

FormattableString

Představuje složený řetězec formátu, spolu s argumenty, které mají být ve formátu.Represents a composite format string, along with the arguments to be formatted.

FtpStyleUriParser

Přizpůsobitelné Analyzátor založený na protokolu FTP (File Transfer) schématu.A customizable parser based on the File Transfer Protocol (FTP) scheme.

GC

Ovládací prvky systému uvolňování paměti systém, službu, která automaticky uvolňování nepoužívané paměti.Controls the system garbage collector, a service that automatically reclaims unused memory.

GenericUriParser

Přizpůsobitelné analyzátor pro hierarchické identifikátoru URI.A customizable parser for a hierarchical URI.

GopherStyleUriParser

Přizpůsobitelné Analyzátor založený na Gopher schématu.A customizable parser based on the Gopher scheme.

HttpStyleUriParser

Přizpůsobitelné analyzátor podle schématu HTTP.A customizable parser based on the HTTP scheme.

IndexOutOfRangeException

Výjimka, která je vyvolána při pokusu o přístup k prvku pole nebo kolekce pomocí indexu, který je mimo svůj rozsah.The exception that is thrown when an attempt is made to access an element of an array or collection with an index that is outside its bounds.

InsufficientExecutionStackException

Výjimka, která je vyvolána, když je možné povolit Většina metod ke spuštění dostatečná spuštění zásobníku.The exception that is thrown when there is insufficient execution stack available to allow most methods to execute.

InsufficientMemoryException

Výjimka, která je vyvolána, když selže kontrola dostatkem dostupné paměti.The exception that is thrown when a check for sufficient available memory fails. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

InvalidCastException

Výjimka, která je vyvolána neplatná přetypování nebo explicitní převod.The exception that is thrown for invalid casting or explicit conversion.

InvalidOperationException

Výjimka, která je vyvolána při volání metody není platný pro aktuální stav objektu.The exception that is thrown when a method call is invalid for the object's current state.

InvalidProgramException

Výjimka, která je vyvolána, když program obsahuje neplatný jazyk Microsoft intermediate language (MSIL) nebo metadata.The exception that is thrown when a program contains invalid Microsoft intermediate language (MSIL) or metadata. Obecně to znamená chybu kompilátoru, který vygeneruje program.Generally this indicates a bug in the compiler that generated the program.

InvalidTimeZoneException

Výjimka, která je vyvolána při informace o časovém pásmu je neplatný.The exception that is thrown when time zone information is invalid.

Lazy<T>

Poskytuje podporu pro opožděnou inicializaci.Provides support for lazy initialization.

Lazy<T,TMetadata>

Poskytuje opožděné nepřímý odkaz na objekt a jeho přidružených metadat pro použití rozhraní Managed Extensibility Framework.Provides a lazy indirect reference to an object and its associated metadata for use by the Managed Extensibility Framework.

LdapStyleUriParser

Přizpůsobitelné analyzátor založené na schématu adresáře přístup protokolu LDAP (Lightweight).A customizable parser based on the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) scheme.

LoaderOptimizationAttribute

Slouží k nastavení výchozí zásady optimalizace zavaděče pro metodu main spustitelného souboru.Used to set the default loader optimization policy for the main method of an executable application.

LocalDataStoreSlot

Zapouzdřuje paměti slot pro uložení místní data.Encapsulates a memory slot to store local data. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

MarshalByRefObject

Umožňuje přístup k objektům přes hranice aplikačních domén v aplikacích tuto podporu vzdálené komunikace.Enables access to objects across application domain boundaries in applications that support remoting.

Math

Poskytuje konstanty a statické metody pro trigonometrických logaritmických a další běžné matematické funkce.Provides constants and static methods for trigonometric, logarithmic, and other common mathematical functions.

MathF

Poskytuje konstanty a statické metody pro trigonometrických logaritmických a další běžné matematické funkce.Provides constants and static methods for trigonometric, logarithmic, and other common mathematical functions.

MemberAccessException

Výjimka, která je vyvolána, pokud se nezdaří pokus o přístup člena třídy.The exception that is thrown when an attempt to access a class member fails.

MemoryExtensions
MethodAccessException

Výjimka, která je vyvolána, když je neplatný pokus o přístup k metodě, například při přístupu k privátní metodu z částečně důvěryhodného kódu.The exception that is thrown when there is an invalid attempt to access a method, such as accessing a private method from partially trusted code.

MissingFieldException

Výjimka, ke které dojde při pokusu o dynamicky přístup k poli, které neexistuje.The exception that is thrown when there is an attempt to dynamically access a field that does not exist. Pokud pole v knihovně tříd přesunutý nebo přejmenovaný, znovu zkompilujte všechna sestavení, které odkazují na tuto knihovnu.If a field in a class library has been removed or renamed, recompile any assemblies that reference that library.

MissingMemberException

Výjimka, ke které dojde při pokusu o dynamicky přístup člena třídy, která neexistuje nebo, který není deklarován jako veřejná.The exception that is thrown when there is an attempt to dynamically access a class member that does not exist or that is not declared as public. Je-li člena v knihovně tříd přesunutý nebo přejmenovaný, znovu zkompilujte všechna sestavení, které odkazují na tuto knihovnu.If a member in a class library has been removed or renamed, recompile any assemblies that reference that library.

MissingMethodException

Výjimka, ke které dojde při pokusu o dynamicky přístup k metodě, která neexistuje.The exception that is thrown when there is an attempt to dynamically access a method that does not exist.

MTAThreadAttribute

Označuje, že je COM dělení na vlákna modelu pro aplikace s více vlákny typu apartment (MTA).Indicates that the COM threading model for an application is multithreaded apartment (MTA).

MulticastDelegate

Představuje delegáta vícesměrového vysílání. To znamená, že delegát, který může mít více než jeden element v jeho vyvolávacím seznamu.Represents a multicast delegate; that is, a delegate that can have more than one element in its invocation list.

MulticastNotSupportedException

Na základě výjimky, která je vyvolána, když dojde ke sloučení dvou delegátů pokus o Delegate zadejte místo MulticastDelegate typu.The exception that is thrown when there is an attempt to combine two delegates based on the Delegate type instead of the MulticastDelegate type. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

NetPipeStyleUriParser

Analyzátor podle NetPipe schéma pro "Indigo" systém.A parser based on the NetPipe scheme for the "Indigo" system.

NetTcpStyleUriParser

Analyzátor podle NetTcp schéma pro "Indigo" systém.A parser based on the NetTcp scheme for the "Indigo" system.

NewsStyleUriParser

Přizpůsobitelné analyzátor podle schématu zpráv pomocí NNTP Network News Transfer Protocol ().A customizable parser based on the news scheme using the Network News Transfer Protocol (NNTP).

NonSerializedAttribute

Označuje, že pole serializovatelné třídy nesmí být serializován.Indicates that a field of a serializable class should not be serialized. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

NotFiniteNumberException

Výjimka, která je vyvolána, jestliže je hodnota s plovoucí desetinnou čárkou kladné nekonečno, záporné nekonečno nebo Not-a-Number (NaN).The exception that is thrown when a floating-point value is positive infinity, negative infinity, or Not-a-Number (NaN).

NotImplementedException

Výjimka, která je vyvolána, když metoda žadatele nebo operace není implementována.The exception that is thrown when a requested method or operation is not implemented.

NotSupportedException

Výjimka, která je vyvolána, když vyvolaná metoda není podporována, nebo při pokusu o čtení, hledání nebo zápisu do datového proudu, který nepodporuje funkci vyvolaný.The exception that is thrown when an invoked method is not supported, or when there is an attempt to read, seek, or write to a stream that does not support the invoked functionality.

Nullable

Podporuje hodnotový typ, který je možné přiřadit null.Supports a value type that can be assigned null. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

NullReferenceException

Výjimka, ke které dojde při pokusu o přístup přes ukazatel odkaz na objekt s hodnotou null.The exception that is thrown when there is an attempt to dereference a null object reference.

Object

Podporuje všechny třídy v hierarchii tříd .NET a poskytuje služby nižší úrovně odvozené třídy.Supports all classes in the .NET class hierarchy and provides low-level services to derived classes. Toto je ultimate základní třída všech tříd .NET; je kořenem hierarchie typu.This is the ultimate base class of all .NET classes; it is the root of the type hierarchy.

ObjectDisposedException

Výjimka, která je vyvolána při provádění operace na smazaném objektu.The exception that is thrown when an operation is performed on a disposed object.

ObsoleteAttribute

Označí prvky programu, které jsou již používány.Marks the program elements that are no longer in use. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

OperatingSystem

Představuje informace o operačním systému, jako je například identifikátor verze a platformu.Represents information about an operating system, such as the version and platform identifier. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

OperationCanceledException

Výjimka, která je vyvolána výjimka ve vlákně při zrušení operace bylo vlákno prováděno.The exception that is thrown in a thread upon cancellation of an operation that the thread was executing.

OutOfMemoryException

Výjimka, která je vyvolána, když není k dispozici dostatek paměti pro pokračování ve spouštění programu.The exception that is thrown when there is not enough memory to continue the execution of a program.

OverflowException

Výjimka, která je vyvolána při operaci aritmetické operace přetypování či převodu ve zkontrolovaném kontextu má za následek přetečení.The exception that is thrown when an arithmetic, casting, or conversion operation in a checked context results in an overflow.

ParamArrayAttribute

Označuje, že metodu vám umožní proměnný počet argumentů v jeho vyvolání.Indicates that a method will allow a variable number of arguments in its invocation. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

PlatformNotSupportedException

Výjimka, která je vyvolána, když funkce neběží na jednotlivých platformách.The exception that is thrown when a feature does not run on a particular platform.

Progress<T>

Poskytuje IProgress<T> , který vyvolá zpětná volání pro každý hlášená hodnota průběhu.Provides an IProgress<T> that invokes callbacks for each reported progress value.

Random

Představuje pseudonáhodného generátoru čísel, což je zařízení, který generuje sekvenci čísel, která splňují určité požadavky statistické náhodnost.Represents a pseudo-random number generator, which is a device that produces a sequence of numbers that meet certain statistical requirements for randomness.

RankException

Výjimka, která je vyvolána, když pole s chybný počet dimenzí je předán metodě.The exception that is thrown when an array with the wrong number of dimensions is passed to a method.

ResolveEventArgs

Poskytuje data pro zavaděč události řešení, jako TypeResolve, ResourceResolve, ReflectionOnlyAssemblyResolve, a AssemblyResolve události.Provides data for loader resolution events, such as the TypeResolve, ResourceResolve, ReflectionOnlyAssemblyResolve, and AssemblyResolve events.

SerializableAttribute

Určuje, zda třídu lze serializovat.Indicates that a class can be serialized. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

StackOverflowException

Výjimka, která je vyvolána při přetečení zásobníku spouštění, protože obsahuje příliš mnoho volání vnořených metod.The exception that is thrown when the execution stack overflows because it contains too many nested method calls. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

STAThreadAttribute

Označuje, že práce s vlákny modelu pro aplikace modelu COM je jednovláknový apartment (STA).Indicates that the COM threading model for an application is single-threaded apartment (STA).

String

Představuje text jako posloupnost jednotkami kódu kódování UTF-16.Represents text as a sequence of UTF-16 code units.

StringComparer

Představuje operace porovnání řetězců používající konkrétní případu a pravidel na základě jazykové verze nebo ordinálního porovnání.Represents a string comparison operation that uses specific case and culture-based or ordinal comparison rules.

StringNormalizationExtensions

Poskytuje rozšiřující metody pro práci s řetězci normalizace.Provides extension methods to work with string normalization.

SystemException

Slouží jako základní třída pro výjimky system – obor názvů.Serves as the base class for system exceptions namespace.

ThreadStaticAttribute

Označuje, že hodnota statické pole je jedinečný pro každé vlákno.Indicates that the value of a static field is unique for each thread.

TimeoutException

Výjimka, která je vyvolána, pokud vypršela platnost přiděleném čase proces nebo operace.The exception that is thrown when the time allotted for a process or operation has expired.

TimeZone

Představuje časové pásmo.Represents a time zone.

TimeZoneInfo

Představuje libovolné časové pásmo na světě.Represents any time zone in the world.

TimeZoneInfo.AdjustmentRule

Poskytuje informace o časovém pásmu úpravy, jako je například k přechodu do a z letního času.Provides information about a time zone adjustment, such as the transition to and from daylight saving time.

TimeZoneNotFoundException

Výjimka, která je vyvolána při časové pásmo se nenašel.The exception that is thrown when a time zone cannot be found.

Tuple

Poskytuje statické metody pro vytváření objektů řazené kolekce členů.Provides static methods for creating tuple objects.

Tuple<T1>

Představuje 1-n-tice, nebo typu singleton.Represents a 1-tuple, or singleton.

Tuple<T1,T2>

Představuje 2 řazené kolekce členů, nebo dvojici.Represents a 2-tuple, or pair.

Tuple<T1,T2,T3>

Představuje 3 řazené kolekce členů, nebo třikrát.Represents a 3-tuple, or triple.

Tuple<T1,T2,T3,T4>

Představuje 4 řazené kolekce členů, nebo čtyřikrát.Represents a 4-tuple, or quadruple.

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>

Představuje 5 řazené kolekce členů, nebo pětkrát.Represents a 5-tuple, or quintuple.

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>

Představuje 6 řazené kolekce členů, nebo sextuple.Represents a 6-tuple, or sextuple.

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>

Představuje 7 řazené kolekce členů, nebo septuple.Represents a 7-tuple, or septuple.

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>

Představuje n- řazené kolekce členů, kde n je 8 nebo vyšší.Represents an n-tuple, where n is 8 or greater.

TupleExtensions

Poskytuje rozšiřující metody pro n-tic pro spolupráci s jazyková podpora v nástroji řazenými kolekcemi členů v C#.Provides extension methods for tuples to interoperate with language support for tuples in C#.

Type

Představuje typ deklarace: Třída typy, typy rozhraní, typy polí, hodnotové typy, výčtové typy, parametry typu, definice obecného typu a otevřeno nebo zavřeno sestavené obecné typy.Represents type declarations: class types, interface types, array types, value types, enumeration types, type parameters, generic type definitions, and open or closed constructed generic types.

TypeAccessException

Výjimka, která je vyvolána, když se pokusí použít typ, který nemá přístup k metodě.The exception that is thrown when a method attempts to use a type that it does not have access to.

TypeInitializationException

Výjimka, která je vyvolána jako obálka kolem výjimce způsobené inicializátor třídy.The exception that is thrown as a wrapper around the exception thrown by the class initializer. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

TypeLoadException

Výjimka, která je vyvolána, když dojde k selhání načtení typu.The exception that is thrown when type-loading failures occur.

TypeUnloadedException

Výjimka, ke které dojde při pokusu o přístup k uvolněné třídy.The exception that is thrown when there is an attempt to access an unloaded class.

UnauthorizedAccessException

Výjimka, která je vyvolána, když operační systém odmítne přístup kvůli chybě vstupně-výstupních operací nebo konkrétního typu chyby zabezpečení.The exception that is thrown when the operating system denies access because of an I/O error or a specific type of security error.

UnhandledExceptionEventArgs

Poskytuje data pro událost, která se vyvolá, když dojde k výjimce, která není zpracovávána v libovolné doméně aplikace.Provides data for the event that is raised when there is an exception that is not handled in any application domain.

Uri

Poskytuje reprezentaci identifikátoru URI ve formě objektu a snadný přístup k částem identifikátoru URI.Provides an object representation of a uniform resource identifier (URI) and easy access to the parts of the URI.

UriBuilder

Poskytuje vlastního konstruktoru pro identifikátory URI (URI) a změní identifikátory URI pro Uri třídy.Provides a custom constructor for uniform resource identifiers (URIs) and modifies URIs for the Uri class.

UriFormatException

Výjimka, která je vyvolána, když se zjistí neplatný identifikátor URI (Uniform Resource).The exception that is thrown when an invalid Uniform Resource Identifier (URI) is detected.

UriParser

Analyzuje nové schéma identifikátoru URI.Parses a new URI scheme. Toto je abstraktní třída.This is an abstract class.

UriTemplate

Třída, která představuje identifikátor URI (Uniform Resource) šablony.A class that represents a Uniform Resource Identifier (URI) template.

UriTemplateEquivalenceComparer

Třída použitá pro porovnání UriTemplate instance pro ekvivalenci strukturální (místo odkazu).A class used to compare UriTemplate instances for structural (instead of reference) equivalence.

UriTemplateMatch

Třídu, která představuje výsledek operace shody na UriTemplate instance.A class that represents the results of a match operation on a UriTemplate instance.

UriTemplateMatchException

Představuje chybu při porovnávání Uri k UriTemplateTable.Represents an error when matching a Uri to a UriTemplateTable.

UriTemplateTable

Třídu, která představuje asociativní sadu UriTemplate objekty.A class that represents an associative set of UriTemplate objects.

UriTypeConverter

Převede String typ, který Uri typ a naopak.Converts a String type to a Uri type, and vice versa.

ValueType

Poskytuje základní třídu pro typy hodnot.Provides the base class for value types.

Version

Představuje číslo verze sestavení, operačního systému nebo modul common language runtime.Represents the version number of an assembly, operating system, or the common language runtime. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

WeakReference

Představuje nestálý odkaz, který odkazuje na objekt zároveň umožní tohoto objektu, chcete-li být uvolněn systémem uvolňování paměti.Represents a weak reference, which references an object while still allowing that object to be reclaimed by garbage collection.

WeakReference<T>

Představuje zadaný nestálý odkaz, který odkazuje na objekt zároveň umožní tohoto objektu, chcete-li být uvolněn systémem uvolňování paměti.Represents a typed weak reference, which references an object while still allowing that object to be reclaimed by garbage collection.

WindowsRuntimeSystemExtensions

Poskytuje rozšiřující metody pro převod mezi úkoly a asynchronní akce modulu Windows Runtime a operace.Provides extension methods for converting between tasks and Windows Runtime asynchronous actions and operations.

Struktury

ArgIterator

Představuje seznam argumentů s proměnnou délkou; To znamená, že parametry funkce, která přebírá proměnný počet argumentů.Represents a variable-length argument list; that is, the parameters of a function that takes a variable number of arguments.

ArraySegment<T>.Enumerator
ArraySegment<T>

Odděluje citaci část jednorozměrné pole.Delimits a section of a one-dimensional array.

Boolean

Představuje logickou hodnotu (true nebo false) hodnotu.Represents a Boolean (true or false) value.

Byte

Představuje celé číslo bez znaménka 8 bitů.Represents an 8-bit unsigned integer.

Char

Hodnota představuje znak jako jednotku kódu UTF-16.Represents a character as a UTF-16 code unit.

ConsoleKeyInfo

Popisuje klíč konzoly, která byla stisknuta v okamžiku, včetně znak, který reprezentuje podle klíče konzoly a stav modifikační klávesy SHIFT, ALT a CTRL.Describes the console key that was pressed, including the character represented by the console key and the state of the SHIFT, ALT, and CTRL modifier keys.

DateTime

Představuje okamžik v čase, obvykle vyjádřený jako datum a čas.Represents an instant in time, typically expressed as a date and time of day.

DateTimeOffset

Představuje bod v čase, obvykle vyjádřený jako datum a čas, vzhledem k koordinovaný univerzální čas (UTC).Represents a point in time, typically expressed as a date and time of day, relative to Coordinated Universal Time (UTC).

Decimal

Představuje desítkové číslo s plovoucí desetinnou čárkou.Represents a decimal floating-point number.

Double

Představuje číslo s plovoucí desetinnou čárkou dvojitou přesností.Represents a double-precision floating-point number.

GCMemoryInfo
Guid

Představuje globálně jedinečný identifikátor (GUID).Represents a globally unique identifier (GUID).

HashCode

Kombinuje kód hash pro více hodnot do jedné hodnotu hash.Combines the hash code for multiple values into a single hash code.

Index
Int16

Představuje 16bitové celé číslo se znaménkem.Represents a 16-bit signed integer.

Int32

Představuje 32bitové celé číslo se znaménkem.Represents a 32-bit signed integer.

Int64

Představuje 64bitové celé číslo se znaménkem.Represents a 64-bit signed integer.

IntPtr

Typ specifické pro platformu, která se používá k reprezentaci ukazatele nebo popisovače.A platform-specific type that is used to represent a pointer or a handle.

Memory<T>

Představuje souvislý oblasti paměti.Represents a contiguous region of memory.

ModuleHandle

Reprezentuje obslužnou rutinu modulu runtime pro modul.Represents a runtime handle for a module.

Nullable<T>

Představuje typ hodnoty, jemuž lze přiřadit null.Represents a value type that can be assigned null.

Range
Range.OffsetAndLength
ReadOnlyMemory<T>
ReadOnlySpan<T>.Enumerator

Poskytuje enumerátor pro prvky ReadOnlySpan<T>.Provides an enumerator for the elements of a ReadOnlySpan<T>.

ReadOnlySpan<T>

Poskytuje typově bezpečné a paměť jen pro čtení vyjádření souvislých oblast libovolného paměti.Provides a type-safe and memory-safe read-only representation of a contiguous region of arbitrary memory.

RuntimeArgumentHandle

Odkazuje na seznam argumentů s proměnnou délkou.References a variable-length argument list.

RuntimeFieldHandle

Představuje pole, které používá token interní metadat.Represents a field using an internal metadata token.

RuntimeMethodHandle

RuntimeMethodHandle je popisovač na reprezentaci vnitřního metadat metody.RuntimeMethodHandle is a handle to the internal metadata representation of a method.

RuntimeTypeHandle

Představuje typ používá token pro interní metadat.Represents a type using an internal metadata token.

SByte

Představuje 8bitové celé číslo se znaménkem.Represents an 8-bit signed integer.

SequencePosition
Single

Představuje číslo s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchou přesností.Represents a single-precision floating-point number.

Span<T>.Enumerator

Poskytuje enumerátor pro prvky Span<T>.Provides an enumerator for the elements of a Span<T>.

Span<T>

Poskytuje reprezentaci bezpečnost typů a paměti souvislých oblasti paměti libovolného.Provides a type- and memory-safe representation of a contiguous region of arbitrary memory.

TimeSpan

Představuje časový interval.Represents a time interval.

TimeZoneInfo.TransitionTime

Poskytuje informace o změně určitý čas, jako je změna z letní čas (běžný čas) nebo naopak, v určitém časovém pásmu.Provides information about a specific time change, such as the change from daylight saving time to standard time or vice versa, in a particular time zone.

TypedReference

Popisuje objekty, které obsahují i spravované ukazatel na umístění a modulu runtime reprezentaci typu, který může být uložená v tomto umístění.Describes objects that contain both a managed pointer to a location and a runtime representation of the type that may be stored at that location.

UInt16

Představuje celé číslo bez znaménka 16 bitů.Represents a 16-bit unsigned integer.

UInt32

Představuje celé číslo bez znaménka 32-bit.Represents a 32-bit unsigned integer.

UInt64

Představuje celé číslo bez znaménka 64-bit.Represents a 64-bit unsigned integer.

UIntPtr

Typ specifické pro platformu, která se používá k reprezentaci ukazatele nebo popisovače.A platform-specific type that is used to represent a pointer or a handle.

ValueTuple

Poskytuje statické metody pro vytvoření hodnoty řazené kolekce členů.Provides static methods for creating value tuples.

ValueTuple<T1>

Představuje hodnoty řazené kolekce členů s jedinou součást.Represents a value tuple with a single component.

ValueTuple<T1,T2>

Představuje hodnoty řazené kolekce členů s komponentami 2.Represents a value tuple with 2 components.

ValueTuple<T1,T2,T3>

Představuje hodnoty řazené kolekce členů s 3 komponenty.Represents a value tuple with 3 components.

ValueTuple<T1,T2,T3,T4>

Představuje hodnoty řazené kolekce členů s 4 komponenty.Represents a value tuple with 4 components.

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>

Představuje hodnoty řazené kolekce členů s 5 komponenty.Represents a value tuple with 5 components.

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>

Představuje hodnoty řazené kolekce členů s komponentami 6.Represents a value tuple with 6 components.

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>

Představuje hodnoty řazené kolekce členů s komponentami 7.Represents a value tuple with 7 components.

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>

Představuje n– hodnota řazené kolekce členů, kde n je 8 nebo vyšší.Represents an n-value tuple, where n is 8 or greater.

Void

Určuje typ návratové hodnoty pro metodu, která nevrací hodnotu.Specifies a return value type for a method that does not return a value.

Rozhraní

_AppDomain

Poskytuje veřejné členy AppDomain třídy do nespravovaného kódu.Exposes the public members of the AppDomain class to unmanaged code.

IAppDomainSetup

Představuje informace o vazbu sestavení lze přidat do instance AppDomain.Represents assembly binding information that can be added to an instance of AppDomain.

IAsyncDisposable

Poskytuje mechanismus pro uvolnění nespravovaných prostředků asynchronně.Provides a mechanism for releasing unmanaged resources asynchronously.

IAsyncResult

Představuje stav asynchronní operace.Represents the status of an asynchronous operation.

ICloneable

Podporuje klonování, vytváří novou instanci třídy se stejnou hodnotou jako existující instanci.Supports cloning, which creates a new instance of a class with the same value as an existing instance.

IComparable

Definuje metodu zobecněný konkrétní typ porovnání, která hodnotový typ nebo třída implementuje a pořadí řazení její instance.Defines a generalized type-specific comparison method that a value type or class implements to order or sort its instances.

IComparable<T>

Definuje metodu zobecněný porovnání, která implementuje typ hodnoty nebo třídy k vytvoření metody porovnání typu pro řazení a řazení její instance.Defines a generalized comparison method that a value type or class implements to create a type-specific comparison method for ordering or sorting its instances.

IConvertible

Definuje metody, které se převést hodnotu implementujícího typu hodnotou nebo odkazem na common language runtime typem, který má odpovídající hodnotu.Defines methods that convert the value of the implementing reference or value type to a common language runtime type that has an equivalent value.

ICustomFormatter

Definuje metodu, která podporuje vlastní formátování hodnoty objektu.Defines a method that supports custom formatting of the value of an object.

IDisposable

Poskytuje mechanismus pro uvolnění nespravovaných prostředků.Provides a mechanism for releasing unmanaged resources.

IEquatable<T>

Definuje metodu zobecněný, implementující typ hodnoty nebo třídy k vytvoření metody specifické pro typ. pro určení rovnosti instancí.Defines a generalized method that a value type or class implements to create a type-specific method for determining equality of instances.

IFormatProvider

Poskytuje mechanismus pro načtení objektu k řízení formátování.Provides a mechanism for retrieving an object to control formatting.

IFormattable

Poskytuje funkce pro formátování hodnoty objektu na řetězcovou reprezentaci.Provides functionality to format the value of an object into a string representation.

IObservable<T>

Definuje zprostředkovatele pro nabízená oznámení.Defines a provider for push-based notification.

IObserver<T>

Poskytuje mechanismus pro nabízená oznámení.Provides a mechanism for receiving push-based notifications.

IProgress<T>

Definuje zprostředkovatele pro průběh aktualizace.Defines a provider for progress updates.

IServiceProvider

Definuje mechanismus pro načtení objektu služby. To znamená objekt, který podporuje vlastní na jiné objekty.Defines a mechanism for retrieving a service object; that is, an object that provides custom support to other objects.

Výčty

ActivationContext.ContextForm

Určuje kontext pro aplikace aktivována manifestu.Indicates the context for a manifest-activated application.

AppDomainManagerInitializationOptions

Určuje akci, kterou správce domény vlastní aplikace používá při inicializaci nové domény.Specifies the action that a custom application domain manager takes when initializing a new domain.

AttributeTargets

Určuje prvky aplikace, na kterých je platný pro použití atributu.Specifies the application elements on which it is valid to apply an attribute.

Base64FormattingOptions

Určuje, jestli příslušnými ToBase64CharArray a ToBase64String metody Vložit konce řádků v jejich výstup.Specifies whether relevant ToBase64CharArray and ToBase64String methods insert line breaks in their output.

ConsoleColor

Určuje konstanty, které určují barvy popředí a pozadí pro konzolu.Specifies constants that define foreground and background colors for the console.

ConsoleKey

Určuje standard klíče na konzolu.Specifies the standard keys on a console.

ConsoleModifiers

Představuje modifikační klávesy SHIFT, ALT a CTRL na klávesnici.Represents the SHIFT, ALT, and CTRL modifier keys on a keyboard.

ConsoleSpecialKey

Určuje kombinace modifikátoru a konzoly klíče, které může přerušit aktuální proces.Specifies combinations of modifier and console keys that can interrupt the current process.

DateTimeKind

Určuje, zda DateTime objekt představuje místního času koordinovaný univerzální čas (UTC), nebo není zadána jako čas UTC nebo místního času.Specifies whether a DateTime object represents a local time, a Coordinated Universal Time (UTC), or is not specified as either local time or UTC.

DayOfWeek

Určuje den v týdnu.Specifies the day of the week.

Environment.SpecialFolder

Určuje pro výčtové konstanty se používá k načtení cesty k adresářům na speciální systémové složky.Specifies enumerated constants used to retrieve directory paths to system special folders.

Environment.SpecialFolderOption

Určuje možnosti, které chcete použít pro získání cestu do složky.Specifies options to use for getting the path to a special folder.

EnvironmentVariableTarget

Určuje umístění, kde ukládána nebo načíst proměnnou prostředí v operaci set nebo get.Specifies the location where an environment variable is stored or retrieved in a set or get operation.

GCCollectionMode

Určuje chování pro vynucené uvolnění paměti.Specifies the behavior for a forced garbage collection.

GCNotificationStatus

Poskytuje informace o aktuální registrace pro oznámení o dalším shromažďování úplného uvolňování paměti.Provides information about the current registration for notification of the next full garbage collection.

GenericUriParserOptions

Určuje možnosti pro UriParser.Specifies options for a UriParser.

LoaderOptimization

Výčet součástí LoaderOptimizationAttribute tak, aby určovala optimalizace zavaděče spustitelného souboru.An enumeration used with the LoaderOptimizationAttribute class to specify loader optimizations for an executable.

MidpointRounding

Určuje, jak matematické zaokrouhlení metody by měly zpracovat číslo, které je uprostřed mezi dvěma čísly.Specifies how mathematical rounding methods should process a number that is midway between two numbers.

PlatformID

Identifikuje operačního systému nebo platformu podporovanou nástrojem sestavení.Identifies the operating system, or platform, supported by an assembly.

StringComparison

Určuje jazykovou verzi, případu a pravidel řazení pro určité přetížení Compare(String, String) a Equals(Object) metody.Specifies the culture, case, and sort rules to be used by certain overloads of the Compare(String, String) and Equals(Object) methods.

StringSplitOptions

Určuje, zda použitelné Split přetížení metody zahrnout nebo vynechat, nechte prázdné podřetězců z návratové hodnoty.Specifies whether applicable Split method overloads include or omit empty substrings from the return value.

TypeCode

Určuje typ objektu.Specifies the type of an object.

UriComponents

Určuje části Uri.Specifies the parts of a Uri.

UriFormat

Určuje, jak je uvozena informace identifikátoru URI.Controls how URI information is escaped.

UriHostNameType

Definuje typy název hostitele CheckHostName(String) metody.Defines host name types for the CheckHostName(String) method.

UriIdnScope

Poskytuje možné hodnoty pro nastavení konfigurace IdnElement v System.Configuration oboru názvů.Provides the possible values for the configuration setting of the IdnElement in the System.Configuration namespace.

UriKind

Definuje různé typy identifikátorů URI.Defines the different kinds of URIs.

UriPartial

Definuje část identifikátoru URI pro GetLeftPart(UriPartial) metody.Defines the parts of a URI for the GetLeftPart(UriPartial) method.

Delegáti

Action

Zapouzdřuje metodu, která nemá žádné parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has no parameters and does not return a value.

Action<T>

Zapouzdřuje metodu, která má jeden parametr a nevrací hodnotu.Encapsulates a method that has a single parameter and does not return a value.

Action<T1,T2>

Zapouzdřuje metodu, která má dva parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has two parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3>

Zapouzdřuje metodu, která má tři parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has three parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4>

Zapouzdřuje metodu, která má čtyři parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has four parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5>

Zapouzdřuje metodu, která má pět parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has five parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6>

Zapouzdřuje metodu, která má šest parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has six parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>

Zapouzdřuje metodu, která obsahuje sedm parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has seven parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>

Zapouzdřuje metodu, která má osm parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has eight parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>

Zapouzdřuje metodu, která obsahuje devět parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has nine parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>

Zapouzdřuje metodu, která má 10 parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has 10 parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>

Zapouzdřuje metodu, která má 11 parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has 11 parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>

Zapouzdřuje metodu, která má 12 parametrů a nevrací hodnotu.Encapsulates a method that has 12 parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>

Zapouzdřuje metodu, která má 13 parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has 13 parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>

Zapouzdřuje metodu, která má 14 parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has 14 parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>

Zapouzdřuje metodu, která má 15 parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has 15 parameters and does not return a value.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>

Zapouzdřuje metodu, která má 16 parametry a vracet hodnotu.Encapsulates a method that has 16 parameters and does not return a value.

AppDomainInitializer

Představuje metodu zpětného volání, který má být vyvolán při inicializaci domény aplikace.Represents the callback method to invoke when the application domain is initialized.

AssemblyLoadEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává AssemblyLoad události AppDomain.Represents the method that handles the AssemblyLoad event of an AppDomain.

AsyncCallback

Odkazuje na metodu, která se má volat po dokončení odpovídající asynchronní operaci.References a method to be called when a corresponding asynchronous operation completes.

Comparison<T>

Představuje metodu, která porovná dva objekty stejného typu.Represents the method that compares two objects of the same type.

ConsoleCancelEventHandler

Představuje metodu, která bude zpracovávat CancelKeyPress události Console.Represents the method that will handle the CancelKeyPress event of a Console.

Converter<TInput,TOutput>

Představuje metodu, která převede objekt z jednoho typu na jiný typ.Represents a method that converts an object from one type to another type.

CrossAppDomainDelegate

Používá DoCallBack(CrossAppDomainDelegate) pro meziaplikační doménu volání.Used by DoCallBack(CrossAppDomainDelegate) for cross-application domain calls.

EventHandler

Představuje metodu, která zpracuje událost, která neobsahuje žádná data události.Represents the method that will handle an event that has no event data.

EventHandler<TEventArgs>

Představuje metodu, která zpracuje událost v případě, že poskytuje data události.Represents the method that will handle an event when the event provides data.

Func<TResult>

Zapouzdřuje metodu, která nemá žádné parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has no parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má jeden parametr a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has one parameter and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má dva parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has two parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má tři parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has three parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má čtyři parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has four parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má pět parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has five parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má šest parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has six parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která obsahuje sedm parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has seven parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má osm parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has eight parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která obsahuje devět parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has nine parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má 10 parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has 10 parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má 11 parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has 11 parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má 12 parametrů a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has 12 parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má 13 parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has 13 parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má 14 parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has 14 parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má 15 parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has 15 parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,TResult>

Zapouzdřuje metodu, která má 16 parametry a vrátí hodnotu typu určeného TResult parametru.Encapsulates a method that has 16 parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

Predicate<T>

Představuje metodu, která definuje sadu kritérií a určuje, zda zadaný objekt splňuje tyto kritéria.Represents the method that defines a set of criteria and determines whether the specified object meets those criteria.

ResolveEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává TypeResolve, ResourceResolve, nebo AssemblyResolve události AppDomain.Represents a method that handles the TypeResolve, ResourceResolve, or AssemblyResolve event of an AppDomain.

UnhandledExceptionEventHandler

Představuje metodu, která bude zpracovávat události vyvolané výjimce, která není zpracována podle domény aplikace.Represents the method that will handle the event raised by an exception that is not handled by the application domain.

Poznámky

Jiné třídy poskytují služby podporující převodu typu dat., manipulace s parametry metody, matematiky, vzdálené a místní vyvolání programu, prostředí, aplikací a dohled nad spravovanými a nespravovanými aplikacemi.Other classes provide services supporting data type conversion, method parameter manipulation, mathematics, remote and local program invocation, application environment management, and supervision of managed and unmanaged applications.

Přístup k typům v System zahrnovat obor názvů z kódu jazyka C# bez zadání plně kvalifikované názvy typů, using System; příkaz na začátku souboru zdrojového kódu.To access types in the System namespace from C# code without having to provide fully qualified type names, include the using System; statement at the beginning of your source code file.

Přístup k typům v System obor názvů z C + +/ zahrnout kód rozhraní příkazového řádku bez zadání plně kvalifikované názvy typů, using namespace System; příkaz na začátku souboru zdrojového kódu.To access types in the System namespace from C++/CLI code without having to provide fully qualified type names, include the using namespace System; statement at the beginning of your source code file. Kromě toho je nutné kompilovat s /CLR přepnout.In addition, you must compile with the /clr switch.