StringComparer StringComparer StringComparer StringComparer Class

Definice

Představuje operaci porovnání řetězců, která používá pravidla porovnání konkrétního případu a na základě jazykové verze.Represents a string comparison operation that uses specific case and culture-based or ordinal comparison rules.

public ref class StringComparer abstract : System::Collections::Generic::IComparer<System::String ^>, System::Collections::Generic::IEqualityComparer<System::String ^>, System::Collections::IComparer, System::Collections::IEqualityComparer
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public abstract class StringComparer : System.Collections.Generic.IComparer<string>, System.Collections.Generic.IEqualityComparer<string>, System.Collections.IComparer, System.Collections.IEqualityComparer
type StringComparer = class
  interface IComparer
  interface IEqualityComparer
  interface IComparer<string>
  interface IEqualityComparer<string>
Public MustInherit Class StringComparer
Implements IComparer, IComparer(Of String), IEqualityComparer, IEqualityComparer(Of String)
Dědičnost
StringComparerStringComparerStringComparerStringComparer
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje vlastnosti a Create metodu StringComparer třídy.The following example demonstrates the properties and the Create method of the StringComparer class. Tento příklad ukazuje, jak StringComparer různé objekty seřadí tři verze písmene v latince.The example illustrates how different StringComparer objects sort three versions of the Latin letter I.

// This example demonstrates members of the
// System::StringComparer class.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Collections::Generic;
using namespace System::Globalization;
using namespace System::Threading;

void Display(List<String^>^ stringList, String^ title)
{
  Char firstChar;
  int codePoint;
  Console::WriteLine(title);
  for each (String^ s in stringList)
  {
    firstChar = s[0];
    codePoint = Convert::ToInt32(firstChar);
    Console::WriteLine("0x{0:x}", codePoint);
  }
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  // Create a list of string.
  List<String^>^ stringList = gcnew List<String^>();

  // Get the tr-TR (Turkish-Turkey) culture.
  CultureInfo^ turkishCulture = gcnew CultureInfo("tr-TR");

  // Get the culture that is associated with the current thread.
  CultureInfo^ currentCulture = Thread::CurrentThread->CurrentCulture;

  // Get the standard StringComparers.
  StringComparer^ invariant = StringComparer::InvariantCulture;
  StringComparer^ invariantIgnoreCase =
    StringComparer::InvariantCultureIgnoreCase;
  StringComparer^ current = StringComparer::CurrentCulture;
  StringComparer^ currentIgnoreCase =
    StringComparer::CurrentCultureIgnoreCase;
  StringComparer^ ordinal = StringComparer::Ordinal;
  StringComparer^ ordinalIgnoreCase = StringComparer::OrdinalIgnoreCase;

  // Create a StringComparer that uses the Turkish culture and ignores
  // case.
  StringComparer^ turkishIgnoreCase =
    StringComparer::Create(turkishCulture, true);

  // Define three strings consisting of different versions of the
  // letter I. LATIN CAPITAL LETTER I (U+0049)
  String^ capitalLetterI = "I";

  // LATIN SMALL LETTER I (U+0069)
  String^ smallLetterI = "i";

  // LATIN SMALL LETTER DOTLESS I (U+0131)
  String^ smallLetterDotlessI = L"\u0131";

  // Add the three strings to the list.
  stringList->Add(capitalLetterI);
  stringList->Add(smallLetterI);
  stringList->Add(smallLetterDotlessI);

  // Display the original list order.
  Display(stringList, "The original order of the list entries...");

  // Sort the list using the invariant culture.
  stringList->Sort(invariant);
  Display(stringList, "Invariant culture...");
  stringList->Sort(invariantIgnoreCase);
  Display(stringList, "Invariant culture, ignore case...");

  // Sort the list using the current culture.
  Console::WriteLine("The current culture is \"{0}\".",
    currentCulture->Name);
  stringList->Sort(current);
  Display(stringList, "Current culture...");
  stringList->Sort(currentIgnoreCase);
  Display(stringList, "Current culture, ignore case...");

  // Sort the list using the ordinal value of the character code points.
  stringList->Sort(ordinal);
  Display(stringList, "Ordinal...");
  stringList->Sort(ordinalIgnoreCase);
  Display(stringList, "Ordinal, ignore case...");

  // Sort the list using the Turkish culture, which treats LATIN SMALL
  // LETTER DOTLESS I differently than LATIN SMALL LETTER I.
  stringList->Sort(turkishIgnoreCase);
  Display(stringList, "Turkish culture, ignore case...");
}
/*
This code example produces the following results:

The original order of the list entries...
0x49
0x69
0x131

Invariant culture...
0x69
0x49
0x131

Invariant culture, ignore case...
0x49
0x69
0x131

The current culture is "en-US".
Current culture...
0x69
0x49
0x131

Current culture, ignore case...
0x49
0x69
0x131

Ordinal...
0x49
0x69
0x131

Ordinal, ignore case...
0x69
0x49
0x131

Turkish culture, ignore case...
0x131
0x49
0x69

*/
// This example demonstrates members of the 
// System.StringComparer class.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Threading;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
    // Create a list of string.
    List<string> list = new List<string>();

    // Get the tr-TR (Turkish-Turkey) culture.
    CultureInfo turkish = new CultureInfo("tr-TR");

    // Get the culture that is associated with the current thread.
    CultureInfo thisCulture = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;

    // Get the standard StringComparers.
    StringComparer invCmp =  StringComparer.InvariantCulture;
    StringComparer invICCmp = StringComparer.InvariantCultureIgnoreCase;
    StringComparer currCmp = StringComparer.CurrentCulture;
    StringComparer currICCmp = StringComparer.CurrentCultureIgnoreCase;
    StringComparer ordCmp = StringComparer.Ordinal;
    StringComparer ordICCmp = StringComparer.OrdinalIgnoreCase;

    // Create a StringComparer that uses the Turkish culture and ignores case.
    StringComparer turkICComp = StringComparer.Create(turkish, true);

    // Define three strings consisting of different versions of the letter I.
    // LATIN CAPITAL LETTER I (U+0049)
    string capitalLetterI = "I"; 

    // LATIN SMALL LETTER I (U+0069)
    string smallLetterI  = "i";

    // LATIN SMALL LETTER DOTLESS I (U+0131)
    string smallLetterDotlessI = "\u0131";

    // Add the three strings to the list.
    list.Add(capitalLetterI);
    list.Add(smallLetterI);
    list.Add(smallLetterDotlessI);

    // Display the original list order.
    Display(list, "The original order of the list entries...");

    // Sort the list using the invariant culture.
    list.Sort(invCmp);
    Display(list, "Invariant culture...");
    list.Sort(invICCmp);
    Display(list, "Invariant culture, ignore case...");

    // Sort the list using the current culture.
    Console.WriteLine("The current culture is \"{0}\".", thisCulture.Name);
    list.Sort(currCmp);
    Display(list, "Current culture...");
    list.Sort(currICCmp);
    Display(list, "Current culture, ignore case...");

    // Sort the list using the ordinal value of the character code points.
    list.Sort(ordCmp);
    Display(list, "Ordinal...");
    list.Sort(ordICCmp);
    Display(list, "Ordinal, ignore case...");

    // Sort the list using the Turkish culture, which treats LATIN SMALL LETTER 
    // DOTLESS I differently than LATIN SMALL LETTER I.
    list.Sort(turkICComp);
    Display(list, "Turkish culture, ignore case...");
  }

  public static void Display(List<string> lst, string title)
  {
    Char c;
    int codePoint;
    Console.WriteLine(title);
    foreach (string s in lst)
    {
      c = s[0];
      codePoint = Convert.ToInt32(c);
      Console.WriteLine("0x{0:x}", codePoint); 
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
/*
This code example produces the following results:

The original order of the list entries...
0x49
0x69
0x131

Invariant culture...
0x69
0x49
0x131

Invariant culture, ignore case...
0x49
0x69
0x131

The current culture is "en-US".
Current culture...
0x69
0x49
0x131

Current culture, ignore case...
0x49
0x69
0x131

Ordinal...
0x49
0x69
0x131

Ordinal, ignore case...
0x69
0x49
0x131

Turkish culture, ignore case...
0x131
0x49
0x69

*/
' This code example demonstrates members of the System.StringComparer class.

Imports System
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Class Sample
  
  Public Shared Sub Main() 
    ' Create a list of string.
    Dim list As New List(Of String) 
    
    ' Get the tr-TR (Turkish-Turkey) culture.
    Dim turkish As New CultureInfo("tr-TR")
    
    ' Get the culture that is associated with the current thread.
    Dim thisCulture As CultureInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture
    
    ' Get the standard StringComparers.
    Dim invCmp As StringComparer = StringComparer.InvariantCulture
    Dim invICCmp As StringComparer = StringComparer.InvariantCultureIgnoreCase
    Dim currCmp As StringComparer = StringComparer.CurrentCulture
    Dim currICCmp As StringComparer = StringComparer.CurrentCultureIgnoreCase
    Dim ordCmp As StringComparer = StringComparer.Ordinal
    Dim ordICCmp As StringComparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase
    
    ' Create a StringComparer that uses the Turkish culture and ignores case.
    Dim turkICComp As StringComparer = StringComparer.Create(turkish, True)
    
    ' Define three strings consisting of different versions of the letter I.
    ' LATIN CAPITAL LETTER I (U+0049)
    Dim capitalLetterI As String = "I"
    
    ' LATIN SMALL LETTER I (U+0069)
    Dim smallLetterI As String = "i"
    
    ' LATIN SMALL LETTER DOTLESS I (U+0131)
    Dim smallLetterDotlessI As String = "ı"
    
    ' Add the three strings to the list.
    list.Add(capitalLetterI)
    list.Add(smallLetterI)
    list.Add(smallLetterDotlessI)
    
    ' Display the original list order.
    Display(list, "The original order of the list entries...")
    
    ' Sort the list using the invariant culture.
    list.Sort(invCmp)
    Display(list, "Invariant culture...")
    list.Sort(invICCmp)
    Display(list, "Invariant culture, ignore case...")
    
    ' Sort the list using the current culture.
    Console.WriteLine("The current culture is ""{0}"".", thisCulture.Name)
    list.Sort(currCmp)
    Display(list, "Current culture...")
    list.Sort(currICCmp)
    Display(list, "Current culture, ignore case...")
    
    ' Sort the list using the ordinal value of the character code points.
    list.Sort(ordCmp)
    Display(list, "Ordinal...")
    list.Sort(ordICCmp)
    Display(list, "Ordinal, ignore case...")
    
    ' Sort the list using the Turkish culture, which treats LATIN SMALL LETTER 
    ' DOTLESS I differently than LATIN SMALL LETTER I.
    list.Sort(turkICComp)
    Display(list, "Turkish culture, ignore case...")
  
  End Sub 'Main
  
  Public Shared Sub Display(ByVal lst As List(Of String), ByVal title As String)
    Dim c As Char
    Dim s As String
    Dim codePoint As Integer

    Console.WriteLine(title)
    For Each s In lst
      c = s(0)
      codePoint = Convert.ToInt32(c)
      Console.WriteLine("0x{0:x}", codePoint)
    Next s
    Console.WriteLine()
  End Sub 'Display
End Class 'Sample '

'This code example produces the following results:
'
'The original order of the list entries...
'0x49
'0x69
'0x131
'
'Invariant culture...
'0x69
'0x49
'0x131
'
'Invariant culture, ignore case...
'0x49
'0x69
'0x131
'
'The current culture is "en-US".
'Current culture...
'0x69
'0x49
'0x131
'
'Current culture, ignore case...
'0x49
'0x69
'0x131
'
'Ordinal...
'0x49
'0x69
'0x131
'
'Ordinal, ignore case...
'0x69
'0x49
'0x131
'
'Turkish culture, ignore case...
'0x131
'0x49
'0x69
'

Poznámky

Objekt odvozený od StringComparer třídy provede operace porovnání založené na řetězci, rovnosti a kódování hodnoty hash, které berou v úvahu pravidla pro porovnávání velkých a malých písmen a specifické jazykové verze.An object derived from the StringComparer class embodies string-based comparison, equality, and hash code operations that take into account both case and culture-specific comparison rules. StringComparer Třídu lze použít k vytvoření porovnání specifického pro typ pro řazení prvků v obecné kolekci.You can use the StringComparer class to create a type-specific comparison to sort the elements in a generic collection. HashtableTřídy Dictionary<TKey,TValue> SortedList<TKey,TValue> , jako jsou ,StringComparer , a použijte třídu pro účely řazení. SortedListClasses such as Hashtable, Dictionary<TKey,TValue>, SortedList, and SortedList<TKey,TValue> use the StringComparer class for sorting purposes.

Operace porovnání, která je zastoupena StringComparer třídou, je definována tak, aby se buď nerozlišuje velká a malá písmena, a použila buď slova (závislá na jazykové verzi) nebo anglické (nezávisle) pravidla porovnání.A comparison operation that is represented by the StringComparer class is defined to be either case-sensitive or case-insensitive, and use either word (culture-sensitive) or ordinal (culture-insensitive) comparison rules. Další informace o pravidlech porovnávání v aplikacích Word a ordinálních System.Globalization.CompareOptionshodnotách naleznete v tématu.For more information about word and ordinal comparison rules, see System.Globalization.CompareOptions.

Poznámka

Můžete stáhnout tabulky váhy řazení, sadu textových souborů, které obsahují informace o váhu znaků používaných při řazení a porovnávání operací pro operační systémy Windows, a výchozí tabulku prvků kolace sady Unicode. nejnovější verzi tabulky váhy řazení pro Linux a macOS.You can download the Sorting Weight Tables, a set of text files that contain information on the character weights used in sorting and comparison operations for Windows operating systems, and the Default Unicode Collation Element Table, the latest version of the sort weight table for Linux and macOS. Konkrétní verze tabulky váhy řazení v systému Linux a macOS závisí na verzi mezinárodní komponenty pro knihovny Unicode nainstalované v systému.The specific version of the sort weight table on Linux and macOS depends on the version of the International Components for Unicode libraries installed on the system. Informace o verzích ICU a verzích Unicode, které implementují, najdete v tématu stažení ICU.For information on ICU versions and the Unicode versions that they implement, see Downloading ICU.

Implementované vlastnostiImplemented properties

Můžete se zaměňovat o tom, jak používat StringComparer vlastnosti třídy, protože se jeví jako rozpor.You might be confused about how to use the StringComparer class properties because of a seeming contradiction. Třída je deklarována abstract (MustInherit v Visual Basic), což znamená, že její členy mohou být vyvolány pouze v objektu třídy odvozené od StringComparer třídy. StringComparerThe StringComparer class is declared abstract (MustInherit in Visual Basic), which means its members can be invoked only on an object of a class derived from the StringComparer class. K rozporu je, že každá vlastnost StringComparer třídy je deklarována static (Shared v Visual Basic), což znamená, že vlastnost může být vyvolána bez prvotního vytvoření odvozené třídy.The contradiction is that each property of the StringComparer class is declared static (Shared in Visual Basic), which means the property can be invoked without first creating a derived class.

Můžete zavolat StringComparer vlastnost přímo, protože každá vlastnost ve skutečnosti vrací instanci anonymní třídy, která je odvozena StringComparer od třídy.You can call a StringComparer property directly because each property actually returns an instance of an anonymous class that is derived from the StringComparer class. V důsledku toho je StringComparertyp každé hodnoty vlastnosti, což je základní třída anonymní třídy, nikoli typ samotné anonymní třídy.Consequently, the type of each property value is StringComparer, which is the base class of the anonymous class, not the type of the anonymous class itself. Každá StringComparer vlastnost třídy StringComparer vrací objekt, který podporuje předdefinovaná pravidla Case a porovnávání.Each StringComparer class property returns a StringComparer object that supports predefined case and comparison rules.

Konstruktory

StringComparer() StringComparer() StringComparer() StringComparer()

Inicializuje novou instanci třídy StringComparer třídy.Initializes a new instance of the StringComparer class.

Vlastnosti

CurrentCulture CurrentCulture CurrentCulture CurrentCulture

StringComparer Získává objekt, který provádí porovnávání řetězců rozlišující velká a malá písmena pomocí pravidel porovnání slov aktuální jazykové verze.Gets a StringComparer object that performs a case-sensitive string comparison using the word comparison rules of the current culture.

CurrentCultureIgnoreCase CurrentCultureIgnoreCase CurrentCultureIgnoreCase CurrentCultureIgnoreCase

StringComparer Získává objekt, který provádí porovnávání řetězců bez rozlišení velkých a malých písmen pomocí pravidel porovnání slov aktuální jazykové verze.Gets a StringComparer object that performs case-insensitive string comparisons using the word comparison rules of the current culture.

InvariantCulture InvariantCulture InvariantCulture InvariantCulture

StringComparer Získává objekt, který provádí porovnávání řetězců rozlišující velká a malá písmena pomocí pravidel porovnání slov pro invariantní jazykovou verzi.Gets a StringComparer object that performs a case-sensitive string comparison using the word comparison rules of the invariant culture.

InvariantCultureIgnoreCase InvariantCultureIgnoreCase InvariantCultureIgnoreCase InvariantCultureIgnoreCase

StringComparer Získává objekt, který provádí porovnávání řetězců nerozlišující malá a velká písmena pomocí pravidel porovnání slov pro invariantní jazykovou verzi.Gets a StringComparer object that performs a case-insensitive string comparison using the word comparison rules of the invariant culture.

Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

StringComparer Získává objekt, který provádí porovnání řetězců pořadového čísla rozlišující malá a velká písmena.Gets a StringComparer object that performs a case-sensitive ordinal string comparison.

OrdinalIgnoreCase OrdinalIgnoreCase OrdinalIgnoreCase OrdinalIgnoreCase

StringComparer Získává objekt, který provádí porovnávání řetězcového čísla bez rozlišení velkých a malých písmen.Gets a StringComparer object that performs a case-insensitive ordinal string comparison.

Metody

Compare(Object, Object) Compare(Object, Object) Compare(Object, Object) Compare(Object, Object)

Při přepsání v odvozené třídě Porovná dva objekty a vrátí označení jejich relativního pořadí řazení.When overridden in a derived class, compares two objects and returns an indication of their relative sort order.

Compare(String, String) Compare(String, String) Compare(String, String) Compare(String, String)

Při přepsání v odvozené třídě Porovná dva řetězce a vrátí označení jejich relativního pořadí řazení.When overridden in a derived class, compares two strings and returns an indication of their relative sort order.

Create(CultureInfo, Boolean) Create(CultureInfo, Boolean) Create(CultureInfo, Boolean) Create(CultureInfo, Boolean)

StringComparer Vytvoří objekt, který porovnává řetězce podle pravidel zadané jazykové verze.Creates a StringComparer object that compares strings according to the rules of a specified culture.

Create(CultureInfo, CompareOptions) Create(CultureInfo, CompareOptions) Create(CultureInfo, CompareOptions) Create(CultureInfo, CompareOptions)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
Equals(Object, Object) Equals(Object, Object) Equals(Object, Object) Equals(Object, Object)

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda jsou dva objekty stejné.When overridden in a derived class, indicates whether two objects are equal.

Equals(String, String) Equals(String, String) Equals(String, String) Equals(String, String)

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda jsou dva řetězce stejné.When overridden in a derived class, indicates whether two strings are equal.

FromComparison(StringComparison) FromComparison(StringComparison) FromComparison(StringComparison) FromComparison(StringComparison)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetHashCode(Object) GetHashCode(Object) GetHashCode(Object) GetHashCode(Object)

Při přepsání v odvozené třídě získá kód hodnoty hash pro zadaný objekt.When overridden in a derived class, gets the hash code for the specified object.

GetHashCode(String) GetHashCode(String) GetHashCode(String) GetHashCode(String)

Při přepsání v odvozené třídě získá kód hodnoty hash pro zadaný řetězec.When overridden in a derived class, gets the hash code for the specified string.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Explicitní implementace rozhraní

IComparer.Compare(Object, Object) IComparer.Compare(Object, Object) IComparer.Compare(Object, Object) IComparer.Compare(Object, Object)
IEqualityComparer.Equals(Object, Object) IEqualityComparer.Equals(Object, Object) IEqualityComparer.Equals(Object, Object) IEqualityComparer.Equals(Object, Object)
IEqualityComparer.GetHashCode(Object) IEqualityComparer.GetHashCode(Object) IEqualityComparer.GetHashCode(Object) IEqualityComparer.GetHashCode(Object)

Platí pro

Viz také