SerializableAttribute SerializableAttribute SerializableAttribute SerializableAttribute Class

Definice

Určuje, zda třídu lze serializovat.Indicates that a class can be serialized. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

public ref class SerializableAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Struct | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Delegate, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
public sealed class SerializableAttribute : Attribute
type SerializableAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class SerializableAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
SerializableAttributeSerializableAttributeSerializableAttributeSerializableAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje serializaci objektu, který je označen SerializableAttribute atribut.The following example demonstrates serialization of an object that is marked with the SerializableAttribute attribute. Použít BinaryFormatter místo SoapFormatter, zrušte komentář u příslušné řádky.To use the BinaryFormatter instead of the SoapFormatter, uncomment the appropriate lines.

#using <system.dll>
#using <system.messaging.dll>
#using <System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Soap;

// A test object that needs to be serialized.

[Serializable]
ref class TestSimpleObject
{
private:
  int member1;
  String^ member2;
  String^ member3;
  double member4;

public:

  // A field that is not serialized.

  [NonSerialized]
  String^ member5;
  TestSimpleObject()
  {
   member1 = 11;
   member2 = "hello";
   member3 = "hello";
   member4 = 3.14159265;
   member5 = "hello world!";
  }

  void Print()
  {
   Console::WriteLine( "member1 = ' {0}'", member1 );
   Console::WriteLine( "member2 = ' {0}'", member2 );
   Console::WriteLine( "member3 = ' {0}'", member3 );
   Console::WriteLine( "member4 = ' {0}'", member4 );
   Console::WriteLine( "member5 = ' {0}'", member5 );
  }

};

int main()
{
  
  //Creates a new TestSimpleObject object.
  TestSimpleObject^ obj = gcnew TestSimpleObject;
  Console::WriteLine( "Before serialization the Object* contains: " );
  obj->Print();
  
  //Opens a file and serializes the object into it in binary format.
  Stream^ stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Create );
  SoapFormatter^ formatter = gcnew SoapFormatter;
  
  //BinaryFormatter* formatter = new BinaryFormatter();
  formatter->Serialize( stream, obj );
  stream->Close();
  
  //Empties obj.
  obj = nullptr;
  
  //Opens file S"data.xml" and deserializes the object from it.
  stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Open );
  formatter = gcnew SoapFormatter;
  
  //formatter = new BinaryFormatter();
  obj = dynamic_cast<TestSimpleObject^>(formatter->Deserialize( stream ));
  stream->Close();
  Console::WriteLine( "" );
  Console::WriteLine( "After deserialization the object contains: " );
  obj->Print();
}

using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap;
//using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

public class Test {
  public static void Main() {

   //Creates a new TestSimpleObject object.
   TestSimpleObject obj = new TestSimpleObject();

   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ");
   obj.Print();

   //Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Stream stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create);
   SoapFormatter formatter = new SoapFormatter();

   //BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();

   formatter.Serialize(stream, obj);
   stream.Close();
  
   //Empties obj.
   obj = null;
  
   //Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open);
   formatter = new SoapFormatter();

   //formatter = new BinaryFormatter();

   obj = (TestSimpleObject)formatter.Deserialize(stream);
   stream.Close();

   Console.WriteLine("");
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ");
   obj.Print();
  }
}


// A test object that needs to be serialized.
[Serializable()]		
public class TestSimpleObject {

  public int member1;
  public string member2;
  public string member3;
  public double member4;
  
  // A field that is not serialized.
  [NonSerialized()] public string member5; 
  
  public TestSimpleObject() {

    member1 = 11;
    member2 = "hello";
    member3 = "hello";
    member4 = 3.14159265;
    member5 = "hello world!";
  }


  public void Print() {

    Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1);
    Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2);
    Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3);
    Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4);
    Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5);
  }
}
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
Public Class Test
  
  Public Shared Sub Main()
   
   ' Creates a new TestSimpleObject object.
   Dim obj As New TestSimpleObject()
   
   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ")
   obj.Print()
   
   ' Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Dim stream As Stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create)
   Dim formatter As New SoapFormatter()
   


   formatter.Serialize(stream, obj)
   stream.Close()
   
   ' Empties obj.
   obj = Nothing
   
   ' Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open)
   formatter = New SoapFormatter()   obj = CType(formatter.Deserialize(stream), TestSimpleObject)
   stream.Close()
   
   Console.WriteLine("")
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ")
   obj.Print()

  End Sub 'Main

End Class 'Test


' A test object that needs to be serialized.
<Serializable()> Public Class TestSimpleObject
  
  Public member1 As Integer
  Public member2 As String
  Public member3 As String
  Public member4 As Double
  
  ' A member that is not serialized.
  <NonSerialized()> Public member5 As String 
 
  
  Public Sub New()   
   member1 = 11
   member2 = "hello"
   member3 = "hello"
   member4 = 3.14159265
   member5 = "hello world!"
  End Sub 'New
   
  
  Public Sub Print()   
   Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1)
   Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2)
   Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3)
   Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4)
   Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5)
  End Sub 'Print

End Class 'TestSimpleObject

Poznámky

Použít SerializableAttribute atribut typu k označení, že lze serializovat instance tohoto typu.Apply the SerializableAttribute attribute to a type to indicate that instances of this type can be serialized. Modul common language runtime vyvolá SerializationException Pokud libovolný typ v grafu objektů serializována nemá SerializableAttribute atribut.The common language runtime throws SerializationException if any type in the graph of objects being serialized does not have the SerializableAttribute attribute applied.

Použít SerializableAttribute atribut i v případě, že třída implementuje také ISerializable rozhraní pro řízení procesu serializace.Apply the SerializableAttribute attribute even if the class also implements the ISerializable interface to control the serialization process.

Pokud použijete SerializableAttribute atribut na typ, všechny privátní a veřejné pole serializované ve výchozím nastavení.When you apply the SerializableAttribute attribute to a type, all private and public fields are serialized by default. Můžete řídit serializace posunutím implementací ISerializable rozhraní pro přepsání procesu serializace.You can control serialization more granularly by implementing the ISerializable interface to override the serialization process.

Nebo pole můžete vyloučit z serializace s použitím NonSerializedAttribute atributu na pole.Or you can exclude fields from serialization by applying the NonSerializedAttribute attribute to the field. Pokud pole serializovatelného typu obsahuje ukazatel, popisovač nebo některé jiné datová struktura, která je specifická pro konkrétní prostředí a nemůže být rekonstituován smysluplně v jiném prostředí, pak budete chtít použít NonSerializedAttribute atribut na toto pole.If a field of a serializable type contains a pointer, a handle, or some other data structure that is specific to a particular environment, and cannot be meaningfully reconstituted in a different environment, then you might want to apply the NonSerializedAttribute attribute to that field.

Další informace o použití atributů naleznete v tématu atributy.For more information about using attributes, see Attributes. Další informace o serializaci naleznete v tématu System.Runtime.Serialization.For more information about serialization, see System.Runtime.Serialization.

Konstruktory

SerializableAttribute() SerializableAttribute() SerializableAttribute() SerializableAttribute()

Inicializuje novou instanci třídy SerializableAttribute třídy.Initializes a new instance of the SerializableAttribute class.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Inherited from Attribute)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

(Inherited from Attribute)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute()

Při přepisu v odvozené třídě, označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnoty pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Inherited from Attribute)
Match(Object) Match(Object) Match(Object) Match(Object)

Při přepisu v odvozené třídě vrátí hodnotu určující, zda tato instance rovná zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Inherited from Attribute)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, který slouží k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Inherited from Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Inherited from Attribute)

Vlastnosti

TypeId TypeId TypeId TypeId

Při implementaci do odvozené třídy získá jedinečný identifikátor pro tento Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Inherited from Attribute)

Platí pro

Viz také