AppDomain.DoCallBack(CrossAppDomainDelegate) AppDomain.DoCallBack(CrossAppDomainDelegate) AppDomain.DoCallBack(CrossAppDomainDelegate) AppDomain.DoCallBack(CrossAppDomainDelegate) Method

Definice

Spustí kód v jiné doméně aplikace, která je identifikována zadaným delegátem.Executes the code in another application domain that is identified by the specified delegate.

public:
 void DoCallBack(CrossAppDomainDelegate ^ callBackDelegate);
public void DoCallBack (CrossAppDomainDelegate callBackDelegate);
member this.DoCallBack : CrossAppDomainDelegate -> unit
Public Sub DoCallBack (callBackDelegate As CrossAppDomainDelegate)

Parametry

callBackDelegate
CrossAppDomainDelegate CrossAppDomainDelegate CrossAppDomainDelegate CrossAppDomainDelegate

Delegát, který určuje metodu, která má být volána.A delegate that specifies a method to call.

Implementuje

Výjimky

Příklady

Následující příklad ukazuje použití statické DoCallBack metody.The following sample demonstrates using a static DoCallBack method.

public ref class PingPong
{
private:
  static String^ greetings = "PONG!";

public:
  static void Main()
  {
    AppDomain^ otherDomain = AppDomain::CreateDomain("otherDomain");

    greetings = "PING!";
    MyCallBack();
    otherDomain->DoCallBack(gcnew CrossAppDomainDelegate(MyCallBack));

    // Output:
    //  PING! from defaultDomain
    //  PONG! from otherDomain
  }

  static void MyCallBack()
  {
    String^ name = AppDomain::CurrentDomain->FriendlyName;

    if (name == AppDomain::CurrentDomain->SetupInformation->ApplicationName)
    {
      name = "defaultDomain";
    }
    Console::WriteLine(greetings + " from " + name);
  }
};

int main()
{
  PingPong::Main();
}
static string greetings = "PONG!";

public static void Main()
{
  AppDomain otherDomain = AppDomain.CreateDomain("otherDomain");

  greetings = "PING!";
  MyCallBack();
  otherDomain.DoCallBack(new CrossAppDomainDelegate(MyCallBack));

  // Output:
  //  PING! from defaultDomain
  //  PONG! from otherDomain
}

static public void MyCallBack()
{
  string name = AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;

  if (name == AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationName)
  {
    name = "defaultDomain";
  }
  Console.WriteLine(greetings + " from " + name);
}
Public Module PingPong

  Private greetings As String = "PONG!"

  Sub Main()
    Dim otherDomain As AppDomain = AppDomain.CreateDomain("otherDomain")

    greetings = "PING!"
    MyCallBack()
    otherDomain.DoCallBack(AddressOf MyCallBack)

    ' Output:
    '  PING! from defaultDomain
    '  PONG! from otherDomain
   End Sub

   Sub MyCallBack()
    Dim name As String = AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName
    If name = AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationName Then
      name = "defaultDomain"
    End If
    Console.WriteLine(greetings + " from " + name)
   End Sub

End Module 'PingPong

Následující příklad ukazuje použití DoCallBack metody podle hodnoty.The following sample demonstrates using the DoCallBack method by value.


[Serializable]
public ref class PingPong
{
private:
  String^ greetings;

public:
  PingPong()
  {
    greetings = "PING!";
  }

  static void Main()
  {
    AppDomain^ otherDomain = AppDomain::CreateDomain("otherDomain");

    PingPong^ pp = gcnew PingPong();
    pp->MyCallBack();
    pp->greetings = "PONG!";
    otherDomain->DoCallBack(gcnew CrossAppDomainDelegate( pp, &PingPong::MyCallBack));

    // Output:
    //  PING! from defaultDomain
    //  PONG! from otherDomain
  }

  void MyCallBack()
  {
    String^ name = AppDomain::CurrentDomain->FriendlyName;

    if (name == AppDomain::CurrentDomain->SetupInformation->ApplicationName)
    {
      name = "defaultDomain";
    }
    Console::WriteLine(greetings + " from " + name);
  }
};

int main()
{
  PingPong::Main();
}

[Serializable]
public class PingPong
{
  private string greetings = "PING!";

  public static void Main()
  {
    AppDomain otherDomain = AppDomain.CreateDomain("otherDomain");

    PingPong pp = new PingPong();
    pp.MyCallBack();
    pp.greetings = "PONG!";
    otherDomain.DoCallBack(new CrossAppDomainDelegate(pp.MyCallBack));

    // Output:
    //  PING! from defaultDomain
    //  PONG! from otherDomain
  }

  public void MyCallBack()
  {
    string name = AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;

    if (name == AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationName)
    {
      name = "defaultDomain";
    }
    Console.WriteLine(greetings + " from " + name);
  }
}
<Serializable> _
Public Class PingPong
   Private greetings As String = "PING!"

   Public Shared Sub Main()
    Dim otherDomain As AppDomain = AppDomain.CreateDomain("otherDomain")

    Dim pp As New PingPong()
    pp.MyCallBack()
    pp.greetings = "PONG!"
    otherDomain.DoCallBack(AddressOf pp.MyCallBack)

    ' Output:
    '  PING! from defaultDomain
    '  PONG! from otherDomain
  End Sub

  Public Sub MyCallBack()
    Dim name As String = AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName
    If name = AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationName Then
      name = "defaultDomain"
    End If
    Console.WriteLine(greetings + " from " + name)
  End Sub

End Class

Následující příklad ukazuje použití DoCallBack metody odkazem.The following sample demonstrates using the DoCallBack method by reference.

public ref class PingPong : public MarshalByRefObject
{
private:
  String^ greetings;

public:
  PingPong()
  {
    greetings = "PING!";
  }

  static void Main()
  {
    AppDomain^ otherDomain = AppDomain::CreateDomain("otherDomain");

    PingPong^ pp = gcnew PingPong();
    pp->MyCallBack();
    pp->greetings = "PONG!";
    otherDomain->DoCallBack(gcnew CrossAppDomainDelegate( pp, &PingPong::MyCallBack));

    // Output:
    //  PING! from defaultDomain
    //  PONG! from defaultDomain
  }

  // Callback will always execute within defaultDomain due to inheritance from
  // MarshalByRefObject
  void MyCallBack()
  {
    String^ name = AppDomain::CurrentDomain->FriendlyName;
    if (name == AppDomain::CurrentDomain->SetupInformation->ApplicationName)
    {
      name = "defaultDomain";
    }
    Console::WriteLine(greetings + " from " + name);
  }
};

int main()
{
  PingPong::Main();
}

public class PingPong : MarshalByRefObject
{
  private string greetings = "PING!";

  public static void Main()
  {
    AppDomain otherDomain = AppDomain.CreateDomain("otherDomain");

    PingPong pp = new PingPong();
    pp.MyCallBack();
    pp.greetings = "PONG!";
    otherDomain.DoCallBack(new CrossAppDomainDelegate(pp.MyCallBack));

    // Output:
    //  PING! from defaultDomain
    //  PONG! from defaultDomain
  }

  // Callback will always execute within defaultDomain due to inheritance from
  // MarshalByRefObject
  public void MyCallBack()
  {
    string name = AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;
    if (name == AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationName)
    {
      name = "defaultDomain";
    }
    Console.WriteLine(greetings + " from " + name);
  }
}
Public Class PingPong
  Inherits MarshalByRefObject

  Private greetings As String = "PING!"
  
  Public Shared Sub Main()
    Dim otherDomain As AppDomain = AppDomain.CreateDomain("otherDomain")

    Dim pp As New PingPong()
    pp.MyCallBack()
    pp.greetings = "PONG!"
    otherDomain.DoCallBack(AddressOf pp.MyCallBack)

    ' Output:
    '  PING! from default domain
    '  PONG! from default domain
   End Sub

  ' Callback will always execute within defaultDomain due to inheritance from
  ' MarshalByRefObject
  Public Sub MyCallBack()
    Dim name As String = AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName
    If name = AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationName Then
      name = "defaultDomain"
    End If
    Console.WriteLine((greetings + " from " + name))
  End Sub

End Class

Poznámky

callBackDelegatelze určit zařazování podle hodnoty, MarshalByRefObjectnebo. ContextBoundObjectcallBackDelegate can specify a marshal-by-value, MarshalByRefObject, or ContextBoundObject.

Platí pro