Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> Delegate

Definice

Zapouzdřuje metodu, která má 15 parametrů a vrátí hodnotu typu určenou TResult parametrem.Encapsulates a method that has 15 parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename TResult>
public delegate TResult Func(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8, T9 arg9, T10 arg10, T11 arg11, T12 arg12, T13 arg13, T14 arg14, T15 arg15);
public delegate TResult Func<in T1,in T2,in T3,in T4,in T5,in T6,in T7,in T8,in T9,in T10,in T11,in T12,in T13,in T14,in T15,out TResult>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8, T9 arg9, T10 arg10, T11 arg11, T12 arg12, T13 arg13, T14 arg14, T15 arg15);
type Func<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, 'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14, 'T15, 'Result> = delegate of 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 -> 'Result
Public Delegate Function Func(Of In T1, In T2, In T3, In T4, In T5, In T6, In T7, In T8, In T9, In T10, In T11, In T12, In T13, In T14, In T15, Out TResult)(arg1 As T1, arg2 As T2, arg3 As T3, arg4 As T4, arg5 As T5, arg6 As T6, arg7 As T7, arg8 As T8, arg9 As T9, arg10 As T10, arg11 As T11, arg12 As T12, arg13 As T13, arg14 As T14, arg15 As T15) As TResult 

Parametry typu

T1

Typ prvního parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the first parameter of the method that this delegate encapsulates.

T2

Typ druhého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the second parameter of the method that this delegate encapsulates.

T3

Typ třetího parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the third parameter of the method that this delegate encapsulates.

T4

Typ čtvrtého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T5

Typ pátého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T6

Typ šestého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T7

Typ sedmého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

T8

Typ osmého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the eighth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T9

Typ devátého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the ninth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T10

Typ desátého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the tenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T11

Typ jedenáctého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the eleventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

T12

Typ dvanáctého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the twelfth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T13

Typ třináctého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the thirteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T14

Typ parametru čtrnáctý metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the fourteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T15

Typ patnáctého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the fifteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

TResult

Typ návratové hodnoty metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the return value of the method that this delegate encapsulates.

Parametry

arg1

První parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The first parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg2

Druhý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The second parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg3

Třetí parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The third parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg4

Čtvrtý parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg5

Pátý parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg6

Šestý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg7

Sedmý parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg8

Osmá parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The eighth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg9

Devátý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The ninth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg10

Desátý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The tenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg11

Jedenáctý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The eleventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg12

Dvanácté parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The twelfth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg13

Třináctý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The thirteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg14

Parametr čtrnáctý metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The fourteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg15

Patnáctý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The fifteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Návratová hodnota

TResult

Návratová hodnota metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The return value of the method that this delegate encapsulates.

Dědičnost
Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>

Poznámky

Tento delegát můžete použít k reprezentaci metody, kterou lze předat jako parametr bez explicitního deklarování vlastního delegáta.You can use this delegate to represent a method that can be passed as a parameter without explicitly declaring a custom delegate. Zapouzdřená metoda musí odpovídat podpisu metody, která je definována tímto delegátem.The encapsulated method must correspond to the method signature that is defined by this delegate. To znamená, že zapouzdřená metoda musí mít 15 parametrů, z nichž každý je předána hodnotou a že musí vracet hodnotu.This means that the encapsulated method must have 15 parameters, each of which is passed to it by value, and that it must return a value.

Poznámka

Chcete-li odkazovat na metodu, která má 15 void parametrů a vrátí (nebo v Visual Basic, která je Sub deklarována jako spíše Functionnež jako), použijte Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15> místo toho obecný delegát.To reference a method that has 15 parameters and returns void (or in Visual Basic, that is declared as a Sub rather than as a Function), use the generic Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15> delegate instead.

Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> Delegáta můžete použít také anonymními metodami a lambda výrazy.You can also use the Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> delegate with anonymous methods and lambda expressions.

Podkladový typ výrazu lambda je jedním z generických Func delegátů.The underlying type of a lambda expression is one of the generic Func delegates. Díky tomu je možné předat výraz lambda jako parametr bez explicitního přiřazení k delegátovi.This makes it possible to pass a lambda expression as a parameter without explicitly assigning it to a delegate.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate) GetMethodInfo(Delegate) GetMethodInfo(Delegate) GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také