Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6> Delegát

Definice

Zapouzdřuje metodu, která má šest parametrů a nevrací hodnotu.Encapsulates a method that has six parameters and does not return a value.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6>
public delegate void Action(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6);
public delegate void Action<in T1,in T2,in T3,in T4,in T5,in T6>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6);
type Action<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6> = delegate of 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 -> unit
Public Delegate Sub Action(Of In T1, In T2, In T3, In T4, In T5, In T6)(arg1 As T1, arg2 As T2, arg3 As T3, arg4 As T4, arg5 As T5, arg6 As T6)

Parametry typu

T1

Typ prvního parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the first parameter of the method that this delegate encapsulates.

T2

Typ druhého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the second parameter of the method that this delegate encapsulates.

T3

Typ třetího parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the third parameter of the method that this delegate encapsulates.

T4

Typ čtvrtého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T5

Typ pátého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

T6

Typ šestého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Parametry

arg1

První parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The first parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg2

Druhý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The second parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg3

Třetí parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The third parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg4

Čtvrtý parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg5

Pátý parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg6

Šestý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Dědičnost
Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6>

Poznámky

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6> Delegáta můžete použít k předání metody jako parametru bez explicitního deklarování vlastního delegáta.You can use the Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6> delegate to pass a method as a parameter without explicitly declaring a custom delegate. Zapouzdřená metoda musí odpovídat podpisu metody, která je definována tímto delegátem.The encapsulated method must correspond to the method signature that is defined by this delegate. To znamená, že zapouzdřená metoda musí mít šest parametrů, které jsou do ní předány hodnotou a nesmí vracet hodnotu.This means that the encapsulated method must have six parameters that are all passed to it by value, and it must not return a value. (V C#nástroji musí metoda vracet void.(In C#, the method must return void. V Visual Basic musí být definován pomocí Sub...End SubIn Visual Basic, it must be defined by the SubEnd Sub Contains.construct. Může to být také metoda, která vrací hodnotu, která je ignorována.) Obvykle se tato metoda používá k provedení operace.It can also be a method that returns a value that is ignored.) Typically, such a method is used to perform an operation.

Poznámka

Chcete-li odkazovat na metodu, která má šest parametrů a vrací hodnotu, použijte Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,TResult> místo toho obecného delegáta.To reference a method that has six parameters and returns a value, use the generic Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,TResult> delegate instead.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6> Delegáta můžete použít také anonymními metodami a lambda výrazy.You can also use the Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6> delegate with anonymous methods and lambda expressions.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také