RuntimeMethodHandle Struktura

Definice

RuntimeMethodHandleje popisovačem vnitřní reprezentace metadat metody.RuntimeMethodHandle is a handle to the internal metadata representation of a method.

public value class RuntimeMethodHandle : System::Runtime::Serialization::ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct RuntimeMethodHandle : System.Runtime.Serialization.ISerializable
type RuntimeMethodHandle = struct
    interface ISerializable
Public Structure RuntimeMethodHandle
Implements ISerializable
Dědičnost
RuntimeMethodHandle
Atributy
Implementuje

Vlastnosti

Value

Získá hodnotu této instance.Gets the value of this instance.

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Indicates whether this instance is equal to a specified object.

Equals(RuntimeMethodHandle)

Určuje, zda je tato instance rovna zadané RuntimeMethodHandlehodnotě.Indicates whether this instance is equal to a specified RuntimeMethodHandle.

GetFunctionPointer()

Získá ukazatel na metodu reprezentovanou touto instancí.Obtains a pointer to the method represented by this instance.

GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

SerializationInfo Naplní data potřebná k deserializaci pole reprezentovaného touto instancí.Populates a SerializationInfo with the data necessary to deserialize the field represented by this instance.

Operátory

Equality(RuntimeMethodHandle, RuntimeMethodHandle)

Označuje, zda RuntimeMethodHandle se dvě instance rovnají.Indicates whether two instances of RuntimeMethodHandle are equal.

Inequality(RuntimeMethodHandle, RuntimeMethodHandle)

Určuje, zda dvě instance RuntimeMethodHandle nejsou stejné.Indicates whether two instances of RuntimeMethodHandle are not equal.

Platí pro