ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> Struct

Definice

Představuje hodnotu řazené kolekce členů s 5 komponentami.Represents a value tuple with 5 components.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5>
public value class ValueTuple : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5>>, IEquatable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5>>, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable, System::Runtime::CompilerServices::ITuple
[System.Serializable]
public struct ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>>, IEquatable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>>, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable, System.Runtime.CompilerServices.ITuple
type ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5> = struct
    interface ITuple
Public Structure ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5)
Implements IComparable, IComparable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5)), IEquatable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5)), IStructuralComparable, IStructuralEquatable, ITuple

Parametry typu

T1

Typ prvního prvku řazené kolekce členů.The type of the value tuple's first element.

T2

Typ druhého prvku řazené kolekce členů hodnotyThe type of the value tuple's second element.

T3

Typ třetího prvku řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's third element.

T4

Typ čtvrtého prvku řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fourth element.

T5

Typ pátého prvku řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fifth element.

Dědičnost
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>
Atributy
Implementuje

Poznámky

Hodnota řazené kolekce členů je datová struktura, která má konkrétní číslo a posloupnost hodnot.A value tuple is a data structure that has a specific number and sequence of values. ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> Struktura představuje hodnotu řazené kolekce členů, která má pět prvků.The ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> structure represents a value tuple that has five elements.

Typ řazené kolekce členů se liší od typů řazené kolekce Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>členů (například) následujícím způsobem:The value tuple types differ from the tuple types (such as Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>) as follows:

  • Jsou to struktury (typy hodnot) místo tříd (odkazové typy).They are structures (value types) rather than classes (reference types).

  • Členy, jako jsou Item2 pole a,jsouspíšenežvlastnosti.Item1Members such as Item1 and Item2 are fields rather than properties.

  • Jejich pole jsou proměnlivá spíše než jen pro čtení.Their fields are mutable rather than read-only.

Typy řazené kolekce členů poskytují implementaci modulu runtime, která podporuje řazené kolekce členů C# a strukturují řazené kolekce členů v. F#The value tuple types provide the runtime implementation that supports tuples in C# and struct tuples in F#. Kromě vytvoření ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance pomocí syntaxe jazyka můžete Create zavolat metodu Factory.In addition to creating a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance by using language syntax, you can call the Create factory method.

Serializace a hodnoty – řazené kolekce členůSerialization and value tuples

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> Typ není serializovatelný v rozhraní .NET Core 1. x nebo v .NET Framework 4,7 a dřívějších verzích.The ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> type is not serializable in .NET Core 1.x or in the .NET Framework 4.7 and earlier versions. Kromě toho .NET Standard, včetně .NET Standard 2,0, nedeklaruje serializaci ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instancí; bez ohledu na to, jestli ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> je instance serializovatelný, závisí na konkrétní implementaci .NET Standard.In addition, .NET Standard, including .NET Standard 2.0, does not mandate serialization of ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instances; whether or not a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance is serializable depends on the individual .NET Standard implementation. Chcete-li určit ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> , zda je typ serializovatelný na konkrétní implementaci rozhraní .NET, Type získejte objekt, který ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> představuje typ a načtěte hodnotu jeho IsSerializable vlastnosti.To determine whether a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> type is serializable on a particular .NET implementation, get a Type object that represents the ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> type and retrieve the value of its IsSerializable property. Seznam serializovatelných typů v rozhraní .NET Core a .NET Framework naleznete v tématu binární serializace.For a list of serializable types in .NET Core and the .NET Framework, see Binary Serialization.

Konstruktory

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(T1, T2, T3, T4, T5) ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(T1, T2, T3, T4, T5) ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(T1, T2, T3, T4, T5) ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(T1, T2, T3, T4, T5)

Inicializuje novou ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instanci.Initializes a new ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.

Pole

Item1 Item1 Item1 Item1

Získá hodnotu prvního prvku aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance's first element.

Item2 Item2 Item2 Item2

Získá hodnotu druhého elementu aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance's second element.

Item3 Item3 Item3 Item3

Získá hodnotu třetího elementu aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance's third element.

Item4 Item4 Item4 Item4

Získá hodnotu čtvrtého prvku aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance's fourth element.

Item5 Item5 Item5 Item5

Získá hodnotu pátého prvku aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance's fifth element.

Metody

CompareTo(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) CompareTo(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) CompareTo(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) CompareTo(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>)

Porovná aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instanci se zadanou ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instancí.Compares the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance to a specified ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> aktuální instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance is equal to a specified object.

Equals(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) Equals(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) Equals(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) Equals(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> aktuální instance rovna zadané ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instanci.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance is equal to a specified ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Vypočítá kód hash aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.Calculates the hash code for the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrátí řetězec, který představuje hodnotu této ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.Returns a string that represents the value of this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance.

Explicitní implementace rozhraní

IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer) IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer) IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer) IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer)

Porovná aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instanci se zadaným objektem pomocí zadané porovnávací metody a vrátí celé číslo, které označuje, zda je aktuální objekt před, za nebo na stejné pozici jako zadaný objekt v pořadí řazení.Compares the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance to a specified object by using a specified comparer and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer)

Vrací hodnotu, která označuje, zda je ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> aktuální instance rovna zadanému objektu na základě zadané metody porovnání.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance is equal to a specified object based on a specified comparison method.

IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer)

Vypočítá kód hash aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance pomocí zadané metody výpočtu.Calculates the hash code for the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance by using a specified computation method.

IComparable.CompareTo(Object) IComparable.CompareTo(Object) IComparable.CompareTo(Object) IComparable.CompareTo(Object)

Porovná aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instanci se zadaným objektem pomocí zadané porovnávací metody a vrátí celé číslo, které označuje, zda je aktuální objekt před, za nebo na stejné pozici jako zadaný objekt v pořadí řazení.Compares the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> instance to a specified object by using a specified comparer and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

ITuple.Item[Int32] ITuple.Item[Int32] ITuple.Item[Int32] ITuple.Item[Int32]

Získá hodnotu zadaného ValueTuple elementu.Gets the value of the specified ValueTuple element.

ITuple.Length ITuple.Length ITuple.Length ITuple.Length

Získá počet prvků v ValueTuple.Gets the number of elements in the ValueTuple.

Metody rozšíření

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

Platí pro