ITuple ITuple ITuple ITuple Interface

Definice

Definuje implementaci řazené kolekce členů pro obecné účely, která umožňuje přístup ke členům instance řazené kolekce členů bez znalosti základního typu řazené kolekce členů.Defines a general-purpose Tuple implementation that allows access to Tuple instance members without knowing the underlying Tuple type.

public interface class ITuple
public interface ITuple
type ITuple = interface
Public Interface ITuple
Odvozené

Poznámky

ITuple Rozhraní použijete pro přístup k jednotlivým prvkům instance řazené kolekce členů, aniž byste museli předem znát počet nebo typy prvků v řazené kolekci členů.You use the ITuple interface to access individual elements of a Tuple instance without knowing beforehand the number or types of elements in the Tuple. Počet položek v řazené kolekci členů zjistíte načtením hodnoty Length vlastnosti.You determine the number of items in the Tuple by retrieving the value of the Length property. Pak můžete vytvořit výčet jeho elementů tak, že předáte index, který je v rozsahu 0 až jedna Length hodnota vlastnosti Item[Int32] vlastnosti.You can then enumerate its elements by passing an index that ranges from zero to one less than value of the Length property to the Item[Int32] property.

ITupleje explicitní implementace Tuple rozhraní tříd ValueTuple a struktur.ITuple is an explicit interface implementation of the Tuple classes and the ValueTuple structures. Předtím, než budete Tuple moci získat přístup ITuple k jeho vlastnostem, je nutné objekt přetypovat na objekt rozhraní.You must cast the Tuple object to an ITuple interface object before you can access its properties.

Vlastnosti

Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32]

Vrátí hodnotu zadaného Tuple elementu.Returns the value of the specified Tuple element.

Length Length Length Length

Získá počet prvků v této Tuple instanci.Gets the number of elements in this Tuple instance.

Platí pro