Boolean.GetHashCode Metoda

Definice

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Kód hash pro aktuální Boolean.A hash code for the current Boolean.

Poznámky

Třída Boolean implementuje true jako celé číslo, jeden a false jako celé číslo, nula.The Boolean class implements true as the integer, one, and false as the integer, zero. Konkrétní programovací jazyk však může představovat true a false s jinými hodnotami.However, a particular programming language might represent true and false with other values.

Platí pro

Viz také