Char.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Metoda

Definice

Poznámka: Tento převod není podporován.Note This conversion is not supported. Pokus o provedení této vyvolá InvalidCastException.Attempting to do so throws an InvalidCastException.

 virtual bool System.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToBoolean;
bool IConvertible.ToBoolean (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToBoolean : IFormatProvider -> bool
override this.System.IConvertible.ToBoolean : IFormatProvider -> bool
Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Implementuje

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Platí pro