Char.TryParse(String, Char) Metoda

Definice

Převede hodnotu zadaného řetězce na jeho ekvivalentní znak Unicode.Converts the value of the specified string to its equivalent Unicode character. Návratový kód označuje, zda byl převod úspěšný nebo neúspěšný.A return code indicates whether the conversion succeeded or failed.

public:
 static bool TryParse(System::String ^ s, [Runtime::InteropServices::Out] char % result);
public static bool TryParse (string s, out char result);
public static bool TryParse (string? s, out char? result);
static member TryParse : string * char -> bool
Public Shared Function TryParse (s As String, ByRef result As Char) As Boolean

Parametry

s
String

Řetězec, který obsahuje jeden znak nebo null .A string that contains a single character, or null.

result
Char

Když tato metoda vrátí, obsahuje znak Unicode, který je ekvivalentní jedinému znaku v s , pokud je převod úspěšný, nebo nedefinovanou hodnotu, pokud se převod nezdařil.When this method returns, contains a Unicode character equivalent to the sole character in s, if the conversion succeeded, or an undefined value if the conversion failed. Převod se nezdařil, pokud s je parametr null nebo délka není s 1.The conversion fails if the s parameter is null or the length of s is not 1. Tento parametr se předává neinicializovaný.This parameter is passed uninitialized.

Návraty

Boolean

true Pokud s byl parametr úspěšně převeden, jinak false .true if the s parameter was converted successfully; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje přetížení TryParse metody pro několik základních typů a TryParseExact metodu DateTime základního typu.The following code example demonstrates overloads of the TryParse method for several base types, and the TryParseExact method for the DateTime base type.

// This example demonstrates overloads of the TryParse method for
// several base types, and the TryParseExact method for DateTime.
// In most cases, this example uses the most complex overload; that is, the overload
// with the most parameters for a particular type. If a complex overload specifies
// null (Nothing in Visual Basic) for the IFormatProvider parameter, formatting
// information is obtained from the culture associated with the current thread.
// If a complex overload specifies the style parameter, the parameter value is
// the default value used by the equivalent simple overload.
using namespace System;
using namespace System::Globalization;

static void Show( bool parseResult, String^ typeName, String^ parseValue )
{
  String^ msgSuccess = L"Parse for {0} = {1}";
  String^ msgFailure = L"** Parse for {0} failed. Invalid input.";
  
  //
  if ( parseResult == true )
   Console::WriteLine( msgSuccess, typeName, parseValue );
  else
   Console::WriteLine( msgFailure, typeName );
}

void main()
{
  bool result;
  CultureInfo^ ci;
  String^ nl = Environment::NewLine;
  String^ msg1 = L"This example demonstrates overloads of the TryParse method for{0}"
  L"several base types, as well as the TryParseExact method for DateTime.{0}";
  String^ msg2 = L"Non-numeric types:{0}";
  String^ msg3 = L"{0}Numeric types:{0}";
  String^ msg4 = L"{0}The following types are not CLS-compliant:{0}";
  
  // Non-numeric types.
  Boolean booleanVal;
  Char charVal;
  DateTime datetimeVal;
  
  // Numeric types.
  Byte byteVal;
  Int16 int16Val;
  Int32 int32Val;
  Int64 int64Val;
  Decimal decimalVal;
  Single singleVal;
  Double doubleVal;
  
  // The following types are not CLS-compliant.
  SByte sbyteVal;
  UInt16 uint16Val;
  UInt32 uint32Val;
  UInt64 uint64Val;
  
  //
  Console::WriteLine( msg1, nl );
  
  // Non-numeric types:
  Console::WriteLine( msg2, nl );
  
  // DateTime
  // TryParse:
  // Assume current culture is en-US, and dates of the form: MMDDYYYY.
  result = DateTime::TryParse( L"7/4/2004 12:34:56", datetimeVal );
  Show( result, L"DateTime #1", datetimeVal.ToString() );
  
  // Use fr-FR culture, and dates of the form: DDMMYYYY.
  ci = gcnew CultureInfo( L"fr-FR" );
  result = DateTime::TryParse( L"4/7/2004 12:34:56", ci, DateTimeStyles::None, datetimeVal );
  Show( result, L"DateTime #2", datetimeVal.ToString() );
  
  // TryParseExact:
  // Use fr-FR culture. The format, "G", is short date and long time.
  result = DateTime::TryParseExact( L"04/07/2004 12:34:56", L"G", ci, DateTimeStyles::None, datetimeVal );
  Show( result, L"DateTime #3", datetimeVal.ToString() );
  
  // Assume en-US culture.
  array<String^>^dateFormats = {L"f",L"F",L"g",L"G"};
  result = DateTime::TryParseExact( L"7/4/2004 12:34:56 PM", dateFormats, nullptr, DateTimeStyles::None, datetimeVal );
  Show( result, L"DateTime #4", datetimeVal.ToString() );
  Console::WriteLine();
  
  // Boolean
  result = Boolean::TryParse( L"true", booleanVal );
  Show( result, L"Boolean", booleanVal.ToString() );
  
  // Char
  result = Char::TryParse( L"A", charVal );
  Show( result, L"Char", charVal.ToString() );
  
  // Numeric types:
  Console::WriteLine( msg3, nl );
  
  // Byte
  result = Byte::TryParse( L"1", NumberStyles::Integer, nullptr, byteVal );
  Show( result, L"Byte", byteVal.ToString() );
  
  // Int16
  result = Int16::TryParse( L"-2", NumberStyles::Integer, nullptr, int16Val );
  Show( result, L"Int16", int16Val.ToString() );
  
  // Int32
  result = Int32::TryParse( L"3", NumberStyles::Integer, nullptr, int32Val );
  Show( result, L"Int32", int32Val.ToString() );
  
  // Int64
  result = Int64::TryParse( L"4", NumberStyles::Integer, nullptr, int64Val );
  Show( result, L"Int64", int64Val.ToString() );
  
  // Decimal
  result = Decimal::TryParse( L"-5.5", NumberStyles::Number, nullptr, decimalVal );
  Show( result, L"Decimal", decimalVal.ToString() );
  
  // Single
  result = Single::TryParse( L"6.6", static_cast<NumberStyles>((NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands)), nullptr, singleVal );
  Show( result, L"Single", singleVal.ToString() );
  
  // Double
  result = Double::TryParse( L"-7", static_cast<NumberStyles>(NumberStyles::Float | NumberStyles::AllowThousands), nullptr, doubleVal );
  Show( result, L"Double", doubleVal.ToString() );
  
  // Use the simple Double.TryParse overload, but specify an invalid value.
  result = Double::TryParse( L"abc", doubleVal );
  Show( result, L"Double #2", doubleVal.ToString() );
  
  //
  Console::WriteLine( msg4, nl );
  
  // SByte
  result = SByte::TryParse( L"-8", NumberStyles::Integer, nullptr, sbyteVal );
  Show( result, L"SByte", sbyteVal.ToString() );
  
  // UInt16
  result = UInt16::TryParse( L"9", NumberStyles::Integer, nullptr, uint16Val );
  Show( result, L"UInt16", uint16Val.ToString() );
  
  // UInt32
  result = UInt32::TryParse( L"10", NumberStyles::Integer, nullptr, uint32Val );
  Show( result, L"UInt32", uint32Val.ToString() );
  
  // UInt64
  result = UInt64::TryParse( L"11", NumberStyles::Integer, nullptr, uint64Val );
  Show( result, L"UInt64", uint64Val.ToString() );
}

/*
This example produces the following results:

This example demonstrates overloads of the TryParse method for
several base types, as well as the TryParseExact method for DateTime.

Non-numeric types:

Parse for DateTime #1 = 7/4/2004 12:34:56 PM
Parse for DateTime #2 = 7/4/2004 12:34:56 PM
Parse for DateTime #3 = 7/4/2004 12:34:56 PM
Parse for DateTime #4 = 7/4/2004 12:34:56 PM

Parse for Boolean = True
Parse for Char = A

Numeric types:

Parse for Byte = 1
Parse for Int16 = -2
Parse for Int32 = 3
Parse for Int64 = 4
Parse for Decimal = -5.5
Parse for Single = 6.6
Parse for Double = -7
** Parse for Double #2 failed. Invalid input.

The following types are not CLS-compliant:

Parse for SByte = -8
Parse for UInt16 = 9
Parse for UInt32 = 10
Parse for UInt64 = 11
*/
// This example demonstrates overloads of the TryParse method for
// several base types, and the TryParseExact method for DateTime.

// In most cases, this example uses the most complex overload; that is, the overload
// with the most parameters for a particular type. If a complex overload specifies
// null (Nothing in Visual Basic) for the IFormatProvider parameter, formatting
// information is obtained from the culture associated with the current thread.
// If a complex overload specifies the style parameter, the parameter value is
// the default value used by the equivalent simple overload.

using System;
using System.Globalization;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
  bool   success;
  CultureInfo ci;
  string  nl = Environment.NewLine;
  string  msg1 =
       "This example demonstrates overloads of the TryParse method for{0}" +
       "several base types, as well as the TryParseExact method for DateTime.{0}";
  string  msg2 = "Non-numeric types:{0}";
  string  msg3 = "{0}Numeric types:{0}";
  string  msg4 = "{0}The following types are not CLS-compliant:{0}";

// Non-numeric types.
  Boolean booleanVal;
  Char   charVal;
  DateTime datetimeVal;

// Numeric types.
  Byte   byteVal;
  Int16  int16Val;
  Int32  int32Val;
  Int64  int64Val;
  Decimal decimalVal;
  Single  singleVal;
  Double  doubleVal;

// The following types are not CLS-compliant.
  SByte  sbyteVal;
  UInt16  uint16Val;
  UInt32  uint32Val;
  UInt64  uint64Val;
//
  Console.WriteLine(msg1, nl);

// Non-numeric types:
  Console.WriteLine(msg2, nl);
// DateTime
 // TryParse:
  // Assume current culture is en-US, and dates of the form: MMDDYYYY.
  success = DateTime.TryParse("7/4/2004 12:34:56", out datetimeVal);
  Show(success, "DateTime #1", datetimeVal.ToString());

  // Use fr-FR culture, and dates of the form: DDMMYYYY.
  ci = new CultureInfo("fr-FR");
  success = DateTime.TryParse("4/7/2004 12:34:56",
       ci, DateTimeStyles.None, out datetimeVal);
  Show(success, "DateTime #2", datetimeVal.ToString());

 // TryParseExact:
  // Use fr-FR culture. The format, "G", is short date and long time.
  success = DateTime.TryParseExact("04/07/2004 12:34:56", "G",
       ci, DateTimeStyles.None, out datetimeVal);
  Show(success, "DateTime #3", datetimeVal.ToString());

  // Assume en-US culture.
  string[] dateFormats = {"f", "F", "g", "G"};
  success = DateTime.TryParseExact("7/4/2004 12:34:56 PM",
       dateFormats, null, DateTimeStyles.None,
       out datetimeVal);
  Show(success, "DateTime #4", datetimeVal.ToString());

  Console.WriteLine();
// Boolean
  success = Boolean.TryParse("true", out booleanVal);
  Show(success, "Boolean", booleanVal.ToString());
// Char
  success = Char.TryParse("A", out charVal);
  Show(success, "Char", charVal.ToString());

// Numeric types:
  Console.WriteLine(msg3, nl);
// Byte
  success = Byte.TryParse("1", NumberStyles.Integer, null, out byteVal);
  Show(success, "Byte", byteVal.ToString());
// Int16
  success = Int16.TryParse("-2", NumberStyles.Integer, null, out int16Val);
  Show(success, "Int16", int16Val.ToString());
// Int32
  success = Int32.TryParse("3", NumberStyles.Integer, null, out int32Val);
  Show(success, "Int32", int32Val.ToString());
// Int64
  success = Int64.TryParse("4", NumberStyles.Integer, null, out int64Val);
  Show(success, "Int64", int64Val.ToString());
// Decimal
  success = Decimal.TryParse("-5.5", NumberStyles.Number, null, out decimalVal);
  Show(success, "Decimal", decimalVal.ToString());
// Single
  success = Single.TryParse("6.6",
       (NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands),
       null, out singleVal);
  Show(success, "Single", singleVal.ToString());
// Double
  success = Double.TryParse("-7",
       (NumberStyles.Float | NumberStyles.AllowThousands),
       null, out doubleVal);
  Show(success, "Double", doubleVal.ToString());

// Use the simple Double.TryParse overload, but specify an invalid value.

  success = Double.TryParse("abc", out doubleVal);
  Show(success, "Double #2", doubleVal.ToString());
//
  Console.WriteLine(msg4, nl);
// SByte
  success = SByte.TryParse("-8", NumberStyles.Integer, null, out sbyteVal);
  Show(success, "SByte", sbyteVal.ToString());
// UInt16
  success = UInt16.TryParse("9", NumberStyles.Integer, null, out uint16Val);
  Show(success, "UInt16", uint16Val.ToString());
// UInt32
  success = UInt32.TryParse("10", NumberStyles.Integer, null, out uint32Val);
  Show(success, "UInt32", uint32Val.ToString());
// UInt64
  success = UInt64.TryParse("11", NumberStyles.Integer, null, out uint64Val);
  Show(success, "UInt64", uint64Val.ToString());
  }

  protected static void Show(bool parseSuccess, string typeName,
                string parseValue)
  {
  string msgSuccess = "Parse for {0} = {1}";
  string msgFailure = "** Parse for {0} failed. Invalid input.";
//
  if (parseSuccess == true)
    Console.WriteLine(msgSuccess, typeName, parseValue);
  else
    Console.WriteLine(msgFailure, typeName);
  }
}
/*
This example produces the following results:

This example demonstrates overloads of the TryParse method for
several base types, as well as the TryParseExact method for DateTime.

Non-numeric types:

Parse for DateTime #1 = 7/4/2004 12:34:56 PM
Parse for DateTime #2 = 7/4/2004 12:34:56 PM
Parse for DateTime #3 = 7/4/2004 12:34:56 PM
Parse for DateTime #4 = 7/4/2004 12:34:56 PM

Parse for Boolean = True
Parse for Char = A

Numeric types:

Parse for Byte = 1
Parse for Int16 = -2
Parse for Int32 = 3
Parse for Int64 = 4
Parse for Decimal = -5.5
Parse for Single = 6.6
Parse for Double = -7
** Parse for Double #2 failed. Invalid input.

The following types are not CLS-compliant:

Parse for SByte = -8
Parse for UInt16 = 9
Parse for UInt32 = 10
Parse for UInt64 = 11
*/
' This example demonstrates overloads of the TryParse method for
' several base types, and the TryParseExact method for DateTime.
' In most cases, this example uses the most complex overload; that is, the overload 
' with the most parameters for a particular type. If a complex overload specifies 
' null (Nothing in Visual Basic) for the IFormatProvider parameter, formatting 
' information is obtained from the culture associated with the current thread. 
' If a complex overload specifies the style parameter, the parameter value is 
' the default value used by the equivalent simple overload.

Imports System.Globalization

Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim result As Boolean
   Dim ci As CultureInfo
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   Dim msg1 As String = _
         "This example demonstrates overloads of the TryParse method for{0}" & _
         "several base types, as well as the TryParseExact method for DateTime.{0}"
   Dim msg2 As String = "Non-numeric types:{0}"
   Dim msg3 As String = "{0}Numeric types:{0}"
   Dim msg4 As String = "{0}The following types are not CLS-compliant:{0}"
   
   ' Non-numeric types.
   Dim booleanVal As [Boolean]
   Dim charVal As [Char]
   Dim datetimeVal As DateTime
   
   ' Numeric types.
   Dim byteVal As [Byte]
   Dim int16Val As Int16
   Dim int32Val As Int32
   Dim int64Val As Int64
   Dim decimalVal As [Decimal]
   Dim singleVal As [Single]
   Dim doubleVal As [Double]
   
   ' The following types are not CLS-compliant.
   Dim sbyteVal As SByte
   Dim uint16Val As UInt16
   Dim uint32Val As UInt32
   Dim uint64Val As UInt64
   '
   Console.WriteLine(msg1, nl)
   
   ' Non-numeric types:
   Console.WriteLine(msg2, nl)
   ' DateTime
   ' TryParse:
   ' Assume current culture is en-US, and dates of the form: MMDDYYYY.
   result = DateTime.TryParse("7/4/2004 12:34:56", datetimeVal)
   Show(result, "DateTime #1", datetimeVal.ToString())
   
   ' Use fr-FR culture, and dates of the form: DDMMYYYY.
   ci = New CultureInfo("fr-FR")
   result = DateTime.TryParse("4/7/2004 12:34:56", ci, DateTimeStyles.None, datetimeVal)
   Show(result, "DateTime #2", datetimeVal.ToString())
   
   ' TryParseExact:
   ' Use fr-FR culture. The format, "G", is short date and long time.
   result = DateTime.TryParseExact("04/07/2004 12:34:56", "G", ci, DateTimeStyles.None, datetimeVal)
   Show(result, "DateTime #3", datetimeVal.ToString())
   
   ' Assume en-US culture.
   Dim dateFormats As String() = {"f", "F", "g", "G"}
   result = DateTime.TryParseExact("7/4/2004 12:34:56 PM", dateFormats, Nothing, DateTimeStyles.None, datetimeVal)
   Show(result, "DateTime #4", datetimeVal.ToString())
   
   Console.WriteLine()
   ' Boolean
   result = [Boolean].TryParse("true", booleanVal)
   Show(result, "Boolean", booleanVal.ToString())
   ' Char
   result = [Char].TryParse("A", charVal)
   Show(result, "Char", charVal.ToString())
   
   ' Numeric types:
   Console.WriteLine(msg3, nl)
   ' Byte
   result = [Byte].TryParse("1", NumberStyles.Integer, Nothing, byteVal)
   Show(result, "Byte", byteVal.ToString())
   ' Int16
   result = Int16.TryParse("-2", NumberStyles.Integer, Nothing, int16Val)
   Show(result, "Int16", int16Val.ToString())
   ' Int32
   result = Int32.TryParse("3", NumberStyles.Integer, Nothing, int32Val)
   Show(result, "Int32", int32Val.ToString())
   ' Int64
   result = Int64.TryParse("4", NumberStyles.Integer, Nothing, int64Val)
   Show(result, "Int64", int64Val.ToString())
   ' Decimal
   result = [Decimal].TryParse("-5.5", NumberStyles.Number, Nothing, decimalVal)
   Show(result, "Decimal", decimalVal.ToString())
   ' Single
   result = [Single].TryParse("6.6", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, Nothing, singleVal)
   Show(result, "Single", singleVal.ToString())
   ' Double
   result = [Double].TryParse("-7", NumberStyles.Float Or NumberStyles.AllowThousands, Nothing, doubleVal)
   Show(result, "Double", doubleVal.ToString())
   
   ' Use the simple Double.TryParse overload, but specify an invalid value.
   result = [Double].TryParse("abc", doubleVal)
   Show(result, "Double #2", doubleVal.ToString())
   '
   Console.WriteLine(msg4, nl)
   ' SByte
   result = SByte.TryParse("-8", NumberStyles.Integer, Nothing, sbyteVal)
   Show(result, "SByte", sbyteVal.ToString())
   ' UInt16
   result = UInt16.TryParse("9", NumberStyles.Integer, Nothing, uint16Val)
   Show(result, "UInt16", uint16Val.ToString())
   ' UInt32
   result = UInt32.TryParse("10", NumberStyles.Integer, Nothing, uint32Val)
   Show(result, "UInt32", uint32Val.ToString())
   ' UInt64
   result = UInt64.TryParse("11", NumberStyles.Integer, Nothing, uint64Val)
   Show(result, "UInt64", uint64Val.ToString())
  End Sub
  
  
  Protected Shared Sub Show(parseResult As Boolean, typeName As String, parseValue As String)
   Dim msgSuccess As String = "Parse for {0} = {1}"
   Dim msgFailure As String = "** Parse for {0} failed. Invalid input."
   '
   If parseResult = True Then
     Console.WriteLine(msgSuccess, typeName, parseValue)
   Else
     Console.WriteLine(msgFailure, typeName)
   End If
  End Sub
End Class
'This example produces the following results:
'
'This example demonstrates overloads of the TryParse method for
'several base types, as well as the TryParseExact method for DateTime.
'
'Non-numeric types:
'
'Parse for DateTime #1 = 7/4/2004 12:34:56 PM
'Parse for DateTime #2 = 7/4/2004 12:34:56 PM
'Parse for DateTime #3 = 7/4/2004 12:34:56 PM
'Parse for DateTime #4 = 7/4/2004 12:34:56 PM
'
'Parse for Boolean = True
'Parse for Char = A
'
'Numeric types:
'
'Parse for Byte = 1
'Parse for Int16 = -2
'Parse for Int32 = 3
'Parse for Int64 = 4
'Parse for Decimal = -5.5
'Parse for Single = 6.6
'Parse for Double = -7
'** Parse for Double #2 failed. Invalid input.
'
'The following types are not CLS-compliant:
'
'Parse for SByte = -8
'Parse for UInt16 = 9
'Parse for UInt32 = 10
'Parse for UInt64 = 11
'

Poznámky

TryParseMetoda je podobná Parse metodě, s výjimkou, že TryParse metoda nevyvolá výjimku, pokud převod se nezdařil.The TryParse method is like the Parse method, except the TryParse method does not throw an exception if the conversion fails.

Platí pro

Viz také