Dictionary<TKey,TValue>.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí enumerátor, který projde Dictionary<TKey,TValue> .Returns an enumerator that iterates through the Dictionary<TKey,TValue>.

public:
 System::Collections::Generic::Dictionary<TKey, TValue>::Enumerator GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TValue>.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.Dictionary<'Key, 'Value>.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As Dictionary(Of TKey, TValue).Enumerator

Návraty

Dictionary<TKey,TValue>.Enumerator

Dictionary<TKey,TValue>.EnumeratorStruktura pro Dictionary<TKey,TValue> .A Dictionary<TKey,TValue>.Enumerator structure for the Dictionary<TKey,TValue>.

Poznámky

Pro účely výčtu je každá položka KeyValuePair<TKey,TValue> strukturou představující hodnotu a její klíč.For purposes of enumeration, each item is a KeyValuePair<TKey,TValue> structure representing a value and its key.

foreachPříkaz jazyka C# ( for each v jazyce C++, For Each v Visual Basic) skrývá složitost enumerátorů.The foreach statement of the C# language (for each in C++, For Each in Visual Basic) hides the complexity of enumerators. Proto foreach se doporučuje použít místo přímé manipulace s enumerátorem.Therefore, using foreach is recommended, instead of directly manipulating the enumerator.

Enumerátory lze používat ke čtení dat v kolekci, nikoli však k úpravě zdrojové kolekce.Enumerators can be used to read the data in the collection, but they cannot be used to modify the underlying collection.

Zpočátku je enumerátor umístěn před první prvek v kolekci.Initially, the enumerator is positioned before the first element in the collection. Na této pozici Current není definován.At this position, Current is undefined. MoveNextPřed čtením hodnoty prvku je nutné zavolat metodu pro posunutí čítače na první prvek kolekce Current .You must call the MoveNext method to advance the enumerator to the first element of the collection before reading the value of Current.

CurrentVlastnost vrací stejný prvek, dokud MoveNext není volána metoda.The Current property returns the same element until the MoveNext method is called. MoveNext nastaví Current na další prvek.MoveNext sets Current to the next element.

Pokud MoveNext předá konec kolekce, enumerátor je umístěn za posledním prvkem v kolekci a MoveNext vrátí false .If MoveNext passes the end of the collection, the enumerator is positioned after the last element in the collection and MoveNext returns false. Když je na této pozici enumerátor, následné volání MoveNext vrátí také false .When the enumerator is at this position, subsequent calls to MoveNext also return false. Pokud poslední volání MoveNext vráceno false Current není definováno.If the last call to MoveNext returned false, Current is undefined. Nemůžete nastavit Current na první prvek kolekce znovu. místo toho je nutné vytvořit novou instanci enumerátoru.You cannot set Current to the first element of the collection again; you must create a new enumerator instance instead.

Enumerátor zůstává platný, dokud kolekce nezůstane beze změny.An enumerator remains valid as long as the collection remains unchanged. Pokud jsou v kolekci provedeny změny, jako je například přidání prvků nebo změna kapacity, enumerátor je nevratně neověřen a další volání MoveNext nebo IEnumerator.Reset vyvolá výjimku InvalidOperationException .If changes are made to the collection, such as adding elements or changing the capacity, the enumerator is irrecoverably invalidated and the next call to MoveNext or IEnumerator.Reset throws an InvalidOperationException.

Pouze .NET Core 3.0 +: pouze ty, které se vztahují k neplatnosti enumerátorů Remove , jsou a Clear ..NET Core 3.0+ only: The only mutating methods which do not invalidate enumerators are Remove and Clear.

Enumerátor nemá výhradní přístup k této kolekci; Proto výčet prostřednictvím kolekce je vnitřně nebezpečný pro přístup z více vláken.The enumerator does not have exclusive access to the collection; therefore, enumerating through a collection is intrinsically not a thread-safe procedure. Pro zajištění bezpečnosti vlákna během výčtu můžete kolekci uzamknout během celého výčtu.To guarantee thread safety during enumeration, you can lock the collection during the entire enumeration. Chcete-li více vláknům umožnit přístup ke kolekci pro čtení a zápis, musíte implementovat svou vlastní synchronizaci.To allow the collection to be accessed by multiple threads for reading and writing, you must implement your own synchronization.

Výchozí implementace kolekcí v System.Collections.Generic oboru názvů nejsou synchronizované.Default implementations of collections in the System.Collections.Generic namespace are not synchronized.

Tato metoda je operace O(1).This method is an O(1) operation.

Platí pro

Viz také