Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>) Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>) Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>) Method

Definice

Odebere klíč a hodnotu ze slovníku.Removes a key and value from the dictionary.

 virtual bool System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue> keyValuePair) = System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>::Remove;
bool ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove (System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue> keyValuePair);
Function Remove (keyValuePair As KeyValuePair(Of TKey, TValue)) As Boolean Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)).Remove

Parametry

keyValuePair
KeyValuePair<TKey,TValue> KeyValuePair<TKey,TValue> KeyValuePair<TKey,TValue>

Struktura reprezentující klíč a hodnotu, která má být odstraněna Dictionary<TKey,TValue>z. KeyValuePair<TKey,TValue>The KeyValuePair<TKey,TValue> structure representing the key and value to remove from the Dictionary<TKey,TValue>.

Návraty

truePokud klíč a hodnota reprezentované nástrojem keyValuePair byly úspěšně nalezeny a odebrány; falsev opačném případě.true if the key and value represented by keyValuePair is successfully found and removed; otherwise, false. Tato metoda vrátí false , keyValuePair Pokud ICollection<T>není nalezena v.This method returns false if keyValuePair is not found in the ICollection<T>.

Implementuje

Platí pro