IComparer<T> Rozhraní

Definice

Definuje metodu, kterou typ implementuje pro porovnání dvou objektů.

generic <typename T>
public interface class IComparer
public interface IComparer<in T>
public interface IComparer<T>
type IComparer<'T> = interface
Public Interface IComparer(Of In T)
Public Interface IComparer(Of T)

Parametry typu

T

Typ objektů, které se mají porovnat.

Tento parametr typu je kontravariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je méně odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.
Odvozené

Příklady

Následující příklad implementuje rozhraní IComparer<T> pro porovnání objektů typu podle jejich Box dimenzí. Tento příklad je součástí většího příkladu pro Comparer<T> třídu .

// This class is not demonstrated in the Main method
// and is provided only to show how to implement
// the interface. It is recommended to derive
// from Comparer<T> instead of implementing IComparer<T>.
public class BoxComp : IComparer<Box>
{
  // Compares by Height, Length, and Width.
  public int Compare(Box x, Box y)
  {
    if (x.Height.CompareTo(y.Height) != 0)
    {
      return x.Height.CompareTo(y.Height);
    }
    else if (x.Length.CompareTo(y.Length) != 0)
    {
      return x.Length.CompareTo(y.Length);
    }
    else if (x.Width.CompareTo(y.Width) != 0)
    {
      return x.Width.CompareTo(y.Width);
    }
    else
    {
      return 0;
    }
  }
}
' This class is not demonstrated in the Main method
' and is provided only to show how to implement
' the interface. It is recommended to derive
' from Comparer<T> instead of implementing IComparer<T>.
Public Class BoxComp
  Implements IComparer(Of Box)
  ' Compares by Height, Length, and Width.
  Public Function Compare(ByVal x As Box, ByVal y As Box) As Integer Implements _
                        IComparer(Of Box).Compare
    If x.Height.CompareTo(y.Height) <> 0 Then
      Return x.Height.CompareTo(y.Height)
    ElseIf x.Length.CompareTo(y.Length) <> 0 Then
      Return x.Length.CompareTo(y.Length)
    ElseIf x.Width.CompareTo(y.Width) <> 0 Then
      Return x.Width.CompareTo(y.Width)
    Else
      Return 0
    End If
  End Function
End Class

Poznámky

Toto rozhraní se používá s List<T>.Sort metodami List<T>.BinarySearch a . Poskytuje způsob, jak přizpůsobit pořadí řazení kolekce. Třídy, které implementují toto rozhraní, SortedDictionary<TKey,TValue> zahrnují obecné třídy a SortedList<TKey,TValue> .

Výchozí implementace tohoto rozhraní je Comparer<T> třída . Třída StringComparer implementuje toto rozhraní pro typ String .

Toto rozhraní podporuje porovnávání řazení. To znamená, že Compare když metoda vrátí hodnotu 0, znamená to, že dva objekty jsou seřazené stejně. Implementace přesného porovnání rovnosti je poskytována IEqualityComparer<T> obecným rozhraním.

Doporučujeme odvodit z třídy namísto implementace rozhraní, protože třída poskytuje explicitní implementaci rozhraní metody a vlastnost, která získá výchozí Comparer<T> IComparer<T> Comparer<T> IComparer.Compare Default porovnávač pro objekt.

Metody

Compare(T, T)

Porovná dva objekty a vrátí hodnotu určující, zda je jeden objekt menší než, roven nebo větší než druhý.

Platí pro

Viz také