IList<T>.IndexOf(T) Metoda

Definice

Určuje index konkrétní položky v IList<T> .Determines the index of a specific item in the IList<T>.

public:
 int IndexOf(T item);
public int IndexOf (T item);
abstract member IndexOf : 'T -> int
Public Function IndexOf (item As T) As Integer

Parametry

item
T

Objekt, který se má vyhledat v IList<T> .The object to locate in the IList<T>.

Návraty

Int32

Index, který je item v seznamu nalezen; v opačném případě-1.The index of item if found in the list; otherwise, -1.

Poznámky

Pokud se objekt v seznamu několikrát vyskytuje, IndexOf Metoda vždycky vrátí první nalezenou instanci.If an object occurs multiple times in the list, the IndexOf method always returns the first instance found.

Platí pro