ImmutableDictionary<TKey,TValue> ImmutableDictionary<TKey,TValue> ImmutableDictionary<TKey,TValue> ImmutableDictionary<TKey,TValue> Class

Definice

Představuje neproměnlivou neuspořádanou kolekci klíčů a hodnot.Represents an immutable, unordered collection of keys and values.

Balíček NuGet: System. Collections. unmutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)NuGet package: System.Collections.Immutable (about immutable collections and how to install)

generic <typename TKey, typename TValue>
public ref class ImmutableDictionary sealed : System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IReadOnlyCollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::IDictionary, System::Collections::Immutable::IImmutableDictionary<TKey, TValue>
public sealed class ImmutableDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.IDictionary, System.Collections.Immutable.IImmutableDictionary<TKey,TValue>
type ImmutableDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IEnumerable
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface IReadOnlyCollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IReadOnlyDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection
  interface IDictionary
  interface IImmutableDictionary<'Key, 'Value>
Public NotInheritable Class ImmutableDictionary(Of TKey, TValue)
Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IDictionary, IDictionary(Of TKey, TValue), IEnumerable(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IImmutableDictionary(Of TKey, TValue), IReadOnlyCollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IReadOnlyDictionary(Of TKey, TValue)

Parametry typu

TKey

Typ klíčů ve slovníku.The type of the keys in the dictionary.

TValue

Typ hodnot ve slovníku.The type of the values in the dictionary.

Dědičnost
ImmutableDictionary<TKey,TValue>ImmutableDictionary<TKey,TValue>ImmutableDictionary<TKey,TValue>ImmutableDictionary<TKey,TValue>
Implementuje

Poznámky

Při manipulaci s neproměnlivým slovníkem je vytvořena kopie původního slovníku, jsou aplikovány manipulace a je vrácen nový neměnitelný slovník.When you manipulate an immutable dictionary a copy of the original dictionary is made, manipulations applied and a new immutable dictionary is returned.

Pole

Empty Empty Empty Empty

Získá prázdný neproměnlivý slovník.Gets an empty immutable dictionary

Vlastnosti

Count Count Count Count

Získá počet párů klíč/hodnota v neměnitelném slovníku.Gets the number of key/value pairs in the immutable dictionary.

IsEmpty IsEmpty IsEmpty IsEmpty

Získá hodnotu, která označuje, zda je tato instance neměnného slovníku prázdná.Gets a value that indicates whether this instance of the immutable dictionary is empty.

Item[TKey] Item[TKey] Item[TKey] Item[TKey]

TValue Získá přidružený k zadanému klíči.Gets the TValue associated with the specified key.

KeyComparer KeyComparer KeyComparer KeyComparer

Získá porovnávací klávesu pro neproměnlivý slovník.Gets the key comparer for the immutable dictionary.

Keys Keys Keys Keys

Získá klíče v neměnitelném slovníku.Gets the keys in the immutable dictionary.

ValueComparer ValueComparer ValueComparer ValueComparer

Získá porovnávací hodnotu použitou k určení, zda jsou hodnoty stejné.Gets the value comparer used to determine whether values are equal.

Values Values Values Values

Získá hodnoty v neměnitelném slovníku.Gets the values in the immutable dictionary.

Metody

Add(TKey, TValue) Add(TKey, TValue) Add(TKey, TValue) Add(TKey, TValue)

Přidá prvek se zadaným klíčem a hodnotou do neměnného slovníku.Adds an element with the specified key and value to the immutable dictionary.

AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)

Přidá zadané páry klíč/hodnota do neměnného slovníku.Adds the specified key/value pairs to the immutable dictionary.

Clear() Clear() Clear() Clear()

Načte prázdný neproměnlivý slovník, který má stejná pravidla řazení a klíč/hodnota jako tato instance slovníku.Retrieves an empty immutable dictionary that has the same ordering and key/value comparison rules as this dictionary instance.

Contains(KeyValuePair<TKey,TValue>) Contains(KeyValuePair<TKey,TValue>) Contains(KeyValuePair<TKey,TValue>) Contains(KeyValuePair<TKey,TValue>)

Určuje, zda tento neproměnlivý slovník obsahuje zadaný pár klíč/hodnota.Determines whether this immutable dictionary contains the specified key/value pair.

ContainsKey(TKey) ContainsKey(TKey) ContainsKey(TKey) ContainsKey(TKey)

Určuje, zda neproměnlivý slovník obsahuje prvek se zadaným klíčem.Determines whether the immutable dictionary contains an element with the specified key.

ContainsValue(TValue) ContainsValue(TValue) ContainsValue(TValue) ContainsValue(TValue)

Určuje, zda neproměnlivý slovník obsahuje prvek se zadanou hodnotou.Determines whether the immutable dictionary contains an element with the specified value.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator()

Vrátí enumerátor, který se prochází pomocí neměnného slovníku.Returns an enumerator that iterates through the immutable dictionary.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Získá aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectseznamu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
Remove(TKey) Remove(TKey) Remove(TKey) Remove(TKey)

Odebere prvek se zadaným klíčem z neměnného slovníku.Removes the element with the specified key from the immutable dictionary.

RemoveRange(IEnumerable<TKey>) RemoveRange(IEnumerable<TKey>) RemoveRange(IEnumerable<TKey>) RemoveRange(IEnumerable<TKey>)

Odebere prvky se zadanými klíči z neměnného slovníku.Removes the elements with the specified keys from the immutable dictionary.

SetItem(TKey, TValue) SetItem(TKey, TValue) SetItem(TKey, TValue) SetItem(TKey, TValue)

Nastaví zadaný klíč a hodnotu v neměnném slovníku, případně Přepisuje existující hodnotu pro klíč.Sets the specified key and value in the immutable dictionary, possibly overwriting an existing value for the key.

SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)

Nastaví zadané páry klíč/hodnota v neměnném slovníku, případně přepíší existující hodnoty klíčů.Sets the specified key/value pairs in the immutable dictionary, possibly overwriting existing values for the keys.

ToBuilder() ToBuilder() ToBuilder() ToBuilder()

Vytvoří neproměnlivý slovník se stejným obsahem, jako je tento slovník, který lze efektivně provést v rámci více operací pomocí standardních proměnlivých rozhraní.Creates an immutable dictionary with the same contents as this dictionary that can be efficiently mutated across multiple operations by using standard mutable interfaces.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)
TryGetKey(TKey, TKey) TryGetKey(TKey, TKey) TryGetKey(TKey, TKey) TryGetKey(TKey, TKey)

Určuje, zda tento slovník obsahuje zadaný klíč.Determines whether this dictionary contains a specified key.

TryGetValue(TKey, TValue) TryGetValue(TKey, TValue) TryGetValue(TKey, TValue) TryGetValue(TKey, TValue)

Získá hodnotu přidruženou k zadanému klíči.Gets the value associated with the specified key.

WithComparers(IEqualityComparer<TKey>) WithComparers(IEqualityComparer<TKey>) WithComparers(IEqualityComparer<TKey>) WithComparers(IEqualityComparer<TKey>)

Získá instanci neměnitelného slovníku, který používá zadanou klíčovou porovnávací metodu.Gets an instance of the immutable dictionary that uses the specified key comparer.

WithComparers(IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>) WithComparers(IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>) WithComparers(IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>) WithComparers(IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Získá instanci neměnitelného slovníku, který používá zadané porovnávače klíč a hodnota.Gets an instance of the immutable dictionary that uses the specified key and value comparers.

Explicitní implementace rozhraní

ICollection.CopyTo(Array, Int32) ICollection.CopyTo(Array, Int32) ICollection.CopyTo(Array, Int32) ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje prvky slovníku do pole, počínaje od určitého indexu pole.Copies the elements of the dictionary to an array, starting at a particular array index.

ICollection.IsSynchronized ICollection.IsSynchronized ICollection.IsSynchronized ICollection.IsSynchronized

Načte hodnotu, která označuje, jestli se ICollection má synchronizovat přístup k aplikaci (bezpečné pro přístup z více vláken).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

ICollection.SyncRoot ICollection.SyncRoot ICollection.SyncRoot ICollection.SyncRoot

Získává objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k ICollection.Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(KeyValuePair<TKey,TValue>) ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(KeyValuePair<TKey,TValue>) ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(KeyValuePair<TKey,TValue>) ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(KeyValuePair<TKey,TValue>)
ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Clear() ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Clear() ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Clear() ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Clear()
ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32) ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32) ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32) ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32)
ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly
ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>) ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>) ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>) ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>)
IDictionary.Add(Object, Object) IDictionary.Add(Object, Object) IDictionary.Add(Object, Object) IDictionary.Add(Object, Object)

Přidá prvek se zadaným klíčem a hodnotou do objektu neměnného slovníku.Adds an element with the provided key and value to the immutable dictionary object.

IDictionary.Clear() IDictionary.Clear() IDictionary.Clear() IDictionary.Clear()

Vymaže tuto instanci.Clears this instance.

IDictionary.Contains(Object) IDictionary.Contains(Object) IDictionary.Contains(Object) IDictionary.Contains(Object)

Určuje, zda objekt neměnného slovníku obsahuje prvek se zadaným klíčem.Determines whether the immutable dictionary object contains an element with the specified key.

IDictionary.GetEnumerator() IDictionary.GetEnumerator() IDictionary.GetEnumerator() IDictionary.GetEnumerator()

IDictionaryEnumerator Vrátí objekt pro objekt neměnného slovníku.Returns an IDictionaryEnumerator object for the immutable dictionary object.

IDictionary.IsFixedSize IDictionary.IsFixedSize IDictionary.IsFixedSize IDictionary.IsFixedSize

Načte hodnotu, která označuje, IDictionary zda má objekt pevnou velikost.Gets a value indicating whether the IDictionary object has a fixed size.

IDictionary.IsReadOnly IDictionary.IsReadOnly IDictionary.IsReadOnly IDictionary.IsReadOnly

Načte hodnotu, která označuje, ICollection<T> jestli je jen pro čtení.Gets a value indicating whether the ICollection<T> is read-only.

IDictionary.Item[Object] IDictionary.Item[Object] IDictionary.Item[Object] IDictionary.Item[Object]

Získá nebo nastaví prvek se zadaným klíčem.Gets or sets the element with the specified key.

IDictionary.Keys IDictionary.Keys IDictionary.Keys IDictionary.Keys

Získá obsahující klíče IDictionary<TKey,TValue>. ICollection<T>Gets an ICollection<T> containing the keys of the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary.Remove(Object) IDictionary.Remove(Object) IDictionary.Remove(Object) IDictionary.Remove(Object)

Odebere prvek se zadaným klíčem z objektu neměnného slovníku.Removes the element with the specified key from the immutable dictionary object.

IDictionary.Values IDictionary.Values IDictionary.Values IDictionary.Values

Získá obsahující hodnoty v IDictionary<TKey,TValue>. ICollection<T>Gets an ICollection<T> containing the values in the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue) IDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue) IDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue) IDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue)
IDictionary<TKey,TValue>.Item[TKey] IDictionary<TKey,TValue>.Item[TKey] IDictionary<TKey,TValue>.Item[TKey] IDictionary<TKey,TValue>.Item[TKey]
IDictionary<TKey,TValue>.Keys IDictionary<TKey,TValue>.Keys IDictionary<TKey,TValue>.Keys IDictionary<TKey,TValue>.Keys
IDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey) IDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey) IDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey) IDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey)
IDictionary<TKey,TValue>.Values IDictionary<TKey,TValue>.Values IDictionary<TKey,TValue>.Values IDictionary<TKey,TValue>.Values
IEnumerable.GetEnumerator() IEnumerable.GetEnumerator() IEnumerable.GetEnumerator() IEnumerable.GetEnumerator()

Vrátí enumerátor, který iteruje kolekci.Returns an enumerator that iterates through a collection.

IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator() IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator() IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator() IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator()
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Clear() IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Clear() IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Clear() IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Clear()
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.RemoveRange(IEnumerable<TKey>) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.RemoveRange(IEnumerable<TKey>) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.RemoveRange(IEnumerable<TKey>) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.RemoveRange(IEnumerable<TKey>)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItem(TKey, TValue) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItem(TKey, TValue) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItem(TKey, TValue) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItem(TKey, TValue)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>) IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)

Metody rozšíření

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey)
GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)
Remove<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) Remove<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) Remove<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) Remove<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)
TryAdd<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) TryAdd<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) TryAdd<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) TryAdd<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)
Contains<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) Contains<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) Contains<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) Contains<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Určuje, zda zadaný neproměnlivý slovník obsahuje zadanou dvojici klíč/hodnota.Determines whether the specified immutable dictionary contains the specified key/value pair.

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey)

Získá hodnotu pro daný klíč, pokud ve slovníku existuje shodný klíč.Gets the value for a given key if a matching key exists in the dictionary.

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue) GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Získá hodnotu pro daný klíč, pokud ve slovníku existuje shodný klíč.Gets the value for a given key if a matching key exists in the dictionary.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

IEnumerable<T> DataRow T Vrátí, který obsahuje kopie DataRow objektů, a to tak, že předané vstupní objekt, kde je obecný parametr. DataTableReturns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

Zkopíruje DataRow objekty do zadaného DataTables předaným vstupním IEnumerable<T> objektem, kde T je DataRowobecný parametr.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler) CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Zkopíruje DataRow objekty do zadaného DataTables předaným vstupním IEnumerable<T> objektem, kde T je DataRowobecný parametr.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable PřevedeIQueryablena.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>) Ancestors<T>(IEnumerable<T>) Ancestors<T>(IEnumerable<T>) Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci prvků, které obsahují předchůdce všech uzlů ve zdrojové kolekci.Returns a collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName) Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName) Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName) Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků, které obsahují předchůdce všech uzlů ve zdrojové kolekci.Returns a filtered collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky XName , které mají odpovídající spárování.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>) DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>) DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>) DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci podřízených uzlů každého dokumentu a elementu ve zdrojové kolekci.Returns a collection of the descendant nodes of every document and element in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>) Descendants<T>(IEnumerable<T>) Descendants<T>(IEnumerable<T>) Descendants<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci prvků, které obsahují následníky každého prvku a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName) Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName) Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName) Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků, které obsahují následníky každého prvku a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a filtered collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky XName , které mají odpovídající spárování.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>) Elements<T>(IEnumerable<T>) Elements<T>(IEnumerable<T>) Elements<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci podřízených prvků každého prvku a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a collection of the child elements of every element and document in the source collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName) Elements<T>(IEnumerable<T>, XName) Elements<T>(IEnumerable<T>, XName) Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

Vrátí filtrovanou kolekci podřízených prvků každého elementu a dokumentu ve zdrojové kolekci.Returns a filtered collection of the child elements of every element and document in the source collection. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky XName , které mají odpovídající spárování.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>) InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>) InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>) InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci uzlů, které obsahují všechny uzly ve zdrojové kolekci seřazené v pořadí dokumentů.Returns a collection of nodes that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

Nodes<T>(IEnumerable<T>) Nodes<T>(IEnumerable<T>) Nodes<T>(IEnumerable<T>) Nodes<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí kolekci podřízených uzlů každého dokumentu a elementu ve zdrojové kolekci.Returns a collection of the child nodes of every document and element in the source collection.

Remove<T>(IEnumerable<T>) Remove<T>(IEnumerable<T>) Remove<T>(IEnumerable<T>) Remove<T>(IEnumerable<T>)

Odebere všechny uzly ve zdrojové kolekci z nadřazeného uzlu.Removes every node in the source collection from its parent node.

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro přístup z více vláken.This type is thread safe.