ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection<T>.Add(T) Metoda

Definice

Přidá prvek do aktuální sady a vrátí hodnotu, která označuje, zda byl prvek úspěšně přidán.Adds an element to the current set and returns a value to indicate whether the element was successfully added.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add(T item) = System::Collections::Generic::ICollection<T>::Add;
void ICollection<T>.Add (T item);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
Sub Add (item As T) Implements ICollection(Of T).Add

Parametry

item
T

Prvek, který má být přidán do sady.The element to add to the set.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ImmutableSortedSet<T>.Builder je instance přetypování na ICollection<T> rozhraní.It can be used only when the ImmutableSortedSet<T>.Builder instance is cast to an ICollection<T> interface.

Platí pro