BrowsableAttribute.No Pole

Definice

Určuje, že vlastnost nebo událost nelze upravovat v době návrhu.Specifies that a property or event cannot be modified at design time. Toto static pole je jen pro čtení.This static field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::BrowsableAttribute ^ No;
public static readonly System.ComponentModel.BrowsableAttribute No;
 staticval mutable No : System.ComponentModel.BrowsableAttribute
Public Shared ReadOnly No As BrowsableAttribute 

Hodnota pole

BrowsableAttribute

Poznámky

Když označíte vlastnost BrowsableAttribute konstruktorem hodnoty false , je tento atribut nastaven na konstantního člena No .When you mark a property with the BrowsableAttribute constructor of the value false, this attribute is set to the constant member No. Proto když zkontrolujete, zda je atribut nastaven na tuto hodnotu v kódu, je nutné zadat atribut jako BrowsableAttribute.No .Therefore, when you check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as BrowsableAttribute.No.

Platí pro

Viz také