IBindingList.SupportsSorting Vlastnost

Definice

Vrátí, zda seznam podporuje řazení.Gets whether the list supports sorting.

public:
 property bool SupportsSorting { bool get(); };
public bool SupportsSorting { get; }
member this.SupportsSorting : bool
Public ReadOnly Property SupportsSorting As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, pokud seznam podporuje řazení; v opačném případě false.true if the list supports sorting; otherwise, false.

Poznámky

Pokud je tato vlastnost true, jsou podporovány IsSorted, SortProperty, SortDirection, ApplySorta RemoveSort.If this property is true, then IsSorted, SortProperty, SortDirection, ApplySort, and RemoveSort are supported.

Platí pro