Console.WriteLine Metoda

Definice

Zapíše zadaná data následovaná ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the specified data, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

Přetížení

WriteLine(String, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String)

Zapíše zadanou řetězcovou hodnotu následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the specified string value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Zapíše zadané podpole znaků Unicode následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the specified subarray of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String, Object[])

Zapíše textovou reprezentaci zadaného pole objektů následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified array of objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(UInt64)

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty 64 unsigned integer následovanou ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(UInt32)

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty 32 unsigned integer následovanou ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Single)

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty s jednoduchou přesností a s koncovým koncem řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Decimal)

Zapíše textovou reprezentaci zadané Decimal hodnoty následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified Decimal value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int64)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného celého čísla se znaménkem (64), za kterým následuje ukončovací znak aktuálního řádku, do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int32)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného celého čísla se znaménkem (32), za kterým následuje ukončovací znak aktuálního řádku, do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Double)

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou následovanou ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char[])

Zapíše zadané pole znaků Unicode následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the specified array of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char)

Zapíše zadaný znak Unicode následovaný ukončovacím kódem aktuálního řádku a hodnotou do standardního výstupního proudu.Writes the specified Unicode character, followed by the current line terminator, value to the standard output stream.

WriteLine(Boolean)

Zapíše textovou reprezentaci zadané logické hodnoty následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified Boolean value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine()

Zapíše ukončovací znak aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the current line terminator to the standard output stream.

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Zapíše text reprezentující zadané objekty a seznam parametrů s proměnlivou délkou následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

Poznámky

Výchozí ukončovací znak řádku je řetězec, jehož hodnota je návratový znak následovaný řádkovým kanálem ("\r\n" v jazyce C# nebo vbCrLf v Visual Basic).The default line terminator is a string whose value is a carriage return followed by a line feed ("\r\n" in C#, or vbCrLf in Visual Basic). Ukončení řádku můžete změnit nastavením TextWriter.NewLine vlastnosti vlastnosti Out na jiný řetězec.You can change the line terminator by setting the TextWriter.NewLine property of the Out property to another string.

WriteLine(String, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1);
public static void WriteLine (string format, object? arg0, object? arg1);
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1);
static member WriteLine : string * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object)

Parametry

format
String

Složený řetězec formátu.A composite format string.

arg0
Object

První objekt, který se má zapsat pomocí format .The first object to write using format.

arg1
Object

Druhý objekt, pomocí kterého se má zapisovat format .The second object to write using format.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

format je null.format is null.

Specifikace formátu v format je neplatná.The format specification in format is invalid.

Příklady

Následující příklad ukazuje standardní specifikátory formátování pro čísla, kalendářní data a výčty.The following example demonstrates the standard formatting specifiers for numbers, dates, and enumerations.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main()
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f);

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      Color.Green);
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr se skládá z nuly nebo více běhů textu v kombinaci s nula nebo více indexovanými zástupnými symboly nazývanými položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Syntaxe položky formátu je { index[ , alignment] [ : formatString] } , který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelné řetězce znaků specifikátoru formátu, které určují, jak je hodnota odpovídajícího objektu formátována.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(String)

Zapíše zadanou řetězcovou hodnotu následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the specified string value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ value);
public static void WriteLine (string? value);
public static void WriteLine (string value);
static member WriteLine : string -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As String)

Parametry

value
String

Hodnota pro zápisThe value to write.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V příkladu se změní ukončovací znak řádku z výchozí hodnoty "\r\n" nebo vbCrLf na "\r\n\r\n" nebo vbCrLf + vbCrLf .The example changes the line terminator from its default value of "\r\n" or vbCrLf to "\r\n\r\n" or vbCrLf + vbCrLf. Pak zavolá WriteLine() metody a WriteLine(String) pro zobrazení výstupu do konzoly.It then calls the WriteLine() and WriteLine(String) methods to display output to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ lines = gcnew array<String^> { "This is the first line.", 
                         "This is the second line." };
  // Output the lines using the default newline sequence.
  Console::WriteLine("With the default new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);

  Console::WriteLine();

  // Redefine the newline characters to double space.
  Console::Out->NewLine = "\r\n\r\n";
  // Output the lines using the new newline sequence.
  Console::WriteLine("With redefined new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);
}
// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
string[] lines = { "This is the first line.",
          "This is the second line." };
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine("With the default new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

Console.WriteLine();

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine = "\r\n\r\n";
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine("With redefined new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//
//    With redefined new line characters:
//
//
//
//    This is the first line.
//
//    This is the second line.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim lines() As String = { "This is the first line.", _
                "This is the second line." }
   ' Output the lines using the default newline sequence.
   Console.WriteLine("With the default new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
   Console.WriteLine()
   
   ' Redefine the newline characters to double space.
   Console.Out.NewLine = vbCrLf + vbCrLf
   ' Output the lines using the new newline sequence.
   Console.WriteLine("With redefined new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    With the default new line characters:
'    
'    This is the first line.
'    This is the second line.
'    
'    With redefined new line characters:
'    
'    
'    
'    This is the first line.
'    
'    This is the second line.

Poznámky

Pokud je hodnota null , zapíše se do standardního výstupního proudu pouze ukončovací znak řádku.If value is null, only the line terminator is written to the standard output stream.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine() metodě.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine() method.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Zapíše zadané podpole znaků Unicode následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the specified subarray of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer, int index, int count);
public static void WriteLine (char[] buffer, int index, int count);
static member WriteLine : char[] * int * int -> unit
Public Shared Sub WriteLine (buffer As Char(), index As Integer, count As Integer)

Parametry

buffer
Char[]

Pole znaků Unicode.An array of Unicode characters.

index
Int32

Počáteční pozice v buffer .The starting position in buffer.

count
Int32

Počet znaků k zápisu.The number of characters to write.

Výjimky

buffer je null.buffer is null.

index nebo count je menší než nula.index or count is less than zero.

index Navíc count Zadejte pozici, která není v rámci buffer .index plus count specify a position that is not within buffer.

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Poznámky

Tato metoda zapisuje count znaky počínaje umístěním index buffer do standardního výstupního datového proudu.This method writes count characters starting at position index of buffer to the standard output stream.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(String, Object[])

Zapíše textovou reprezentaci zadaného pole objektů následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified array of objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, ... cli::array <System::Object ^> ^ arg);
public static void WriteLine (string format, params object?[]? arg);
public static void WriteLine (string format, params object[] arg);
static member WriteLine : string * obj[] -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, ParamArray arg As Object())

Parametry

format
String

Složený řetězec formátu.A composite format string.

arg
Object[]

Pole objektů, které mají být zapsány pomocí format .An array of objects to write using format.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

format nebo arg je null .format or arg is null.

Specifikace formátu v format je neplatná.The format specification in format is invalid.

Příklady

Následující příklad ukazuje standardní specifikátory formátování pro čísla, kalendářní data a výčty.The following example demonstrates the standard formatting specifiers for numbers, dates, and enumerations.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main()
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f);

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      Color.Green);
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr se skládá z nuly nebo více běhů textu v kombinaci s nula nebo více indexovanými zástupnými symboly nazývanými položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Syntaxe položky formátu je { index[ , alignment] [ : formatString] } , který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelné řetězce znaků specifikátoru formátu, které určují, jak je hodnota odpovídajícího objektu formátována.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Poznámky pro volající

Tato metoda není volána kódem jazyka C++.This method is not called by C++ code. Kompilátor jazyka C++ přeloží volání do System. Console. WriteLine , která obsahují řetězec a seznam čtyř nebo více parametrů objektu jako volání WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) .The C++ compiler resolves calls to System.Console.WriteLine that include a string and a list of four or more object parameters as a call to WriteLine(String, Object, Object, Object, Object). Překládá volání do System. Console. WriteLine , která obsahují řetězec a pole objektu jako volání WriteLine(String, Object) .It resolves calls to System.Console.WriteLine that include a string and an object array as a call to WriteLine(String, Object).

Viz také

Platí pro

WriteLine(String, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0);
public static void WriteLine (string format, object? arg0);
public static void WriteLine (string format, object arg0);
static member WriteLine : string * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object)

Parametry

format
String

Složený řetězec formátu.A composite format string.

arg0
Object

Objekt, pomocí kterého se má zapisovat format .An object to write using format.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

format je null.format is null.

Specifikace formátu v format je neplatná.The format specification in format is invalid.

Příklady

Následující příklad volá WriteLine(String, Object) metodu pro zobrazení pěti náhodně generovaných Boolean hodnot.The following example calls the WriteLine(String, Object) method to display five randomly generated Boolean values.

Random rnd = new Random();
// Generate five random Boolean values.
for (int ctr = 1; ctr <= 5; ctr++) {
  Boolean bln = Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2));
  Console.WriteLine("True or False: {0}", bln);
}

// The example displays an output similar to the following:
//    True or False: False
//    True or False: True
//    True or False: False
//    True or False: False
//    True or False: True
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   ' Generate five random Boolean values.
   For ctr As Integer = 1 To 5
     Dim bool As Boolean = Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2))
     Console.WriteLine("True or False: {0}", bool)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    True or False: False
'    True or False: True
'    True or False: False
'    True or False: False
'    True or False: True

Následující příklad volá WriteLine(String, Object) metodu pro zobrazení aktuálního data.The following example calls the WriteLine(String, Object) method to display the current date. Všimněte si, že položka formátu v format argumentu používá standardní řetězec formátu data a času "D" k zobrazení data ve formátu dlouhého data aktuální jazykové verze.Note that the format item in the format argument uses the "D" standard date and time format string to display the date in the long date format of the current culture.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("Today's date: {0:D}", DateTime.Now);
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Today's date: Monday, April 1, 2019
Module Example
  Public Sub Main()
   Console.WriteLine("Today's date: {0:D}", DateTime.Now)
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Today's date: Friday, April 1, 2016

Poznámky

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr se skládá z nuly nebo více běhů textu v kombinaci s nula nebo více indexovanými zástupnými symboly nazývanými položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Syntaxe položky formátu je { index[ , alignment] [ : formatString] } , který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelné řetězce znaků specifikátoru formátu, které určují, jak je hodnota odpovídajícího objektu formátována.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(UInt64)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty 64 unsigned integer následovanou ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (ulong value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member WriteLine : uint64 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As ULong)

Parametry

value
UInt64

Hodnota pro zápisThe value to write.

Atributy

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Reprezentace textu value je vytvořena voláním UInt64.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the UInt64.ToString method.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(UInt32)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty 32 unsigned integer následovanou ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (uint value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member WriteLine : uint32 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As UInteger)

Parametry

value
UInt32

Hodnota pro zápisThe value to write.

Atributy

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Reprezentace textu value je vytvořena voláním UInt32.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the UInt32.ToString method.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Single)

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty s jednoduchou přesností a s koncovým koncem řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(float value);
public static void WriteLine (float value);
static member WriteLine : single -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Single)

Parametry

value
Single

Hodnota pro zápisThe value to write.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Reprezentace textu value je vytvořena voláním Single.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Single.ToString method.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Decimal)

Zapíše textovou reprezentaci zadané Decimal hodnoty následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified Decimal value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::Decimal value);
public static void WriteLine (decimal value);
static member WriteLine : decimal -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Decimal)

Parametry

value
Decimal

Hodnota pro zápisThe value to write.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Reprezentace textu value je vytvořena voláním Decimal.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Decimal.ToString method.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Int64)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného celého čísla se znaménkem (64), za kterým následuje ukončovací znak aktuálního řádku, do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(long value);
public static void WriteLine (long value);
static member WriteLine : int64 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Long)

Parametry

value
Int64

Hodnota pro zápisThe value to write.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Reprezentace textu value je vytvořena voláním Int64.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Int64.ToString method.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Int32)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného celého čísla se znaménkem (32), za kterým následuje ukončovací znak aktuálního řádku, do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(int value);
public static void WriteLine (int value);
static member WriteLine : int -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Integer)

Parametry

value
Int32

Hodnota pro zápisThe value to write.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Reprezentace textu value je vytvořena voláním Int32.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Int32.ToString method.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Double)

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou následovanou ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(double value);
public static void WriteLine (double value);
static member WriteLine : double -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Double)

Parametry

value
Double

Hodnota pro zápisThe value to write.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Reprezentace textu value je vytvořena voláním Double.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Double.ToString method.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Char[])

Zapíše zadané pole znaků Unicode následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the specified array of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer);
public static void WriteLine (char[]? buffer);
public static void WriteLine (char[] buffer);
static member WriteLine : char[] -> unit
Public Shared Sub WriteLine (buffer As Char())

Parametry

buffer
Char[]

Pole znaků Unicode.A Unicode character array.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Poznámky

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Char)

Zapíše zadaný znak Unicode následovaný ukončovacím kódem aktuálního řádku a hodnotou do standardního výstupního proudu.Writes the specified Unicode character, followed by the current line terminator, value to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(char value);
public static void WriteLine (char value);
static member WriteLine : char -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Char)

Parametry

value
Char

Hodnota pro zápisThe value to write.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Boolean)

Zapíše textovou reprezentaci zadané logické hodnoty následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified Boolean value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(bool value);
public static void WriteLine (bool value);
static member WriteLine : bool -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Boolean)

Parametry

value
Boolean

Hodnota pro zápisThe value to write.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

Následující příklad generuje deset náhodných celých čísel a používá Console.WriteLine(Boolean) metodu k označení, zda jsou sudé.The following example generates ten random integers and uses the Console.WriteLine(Boolean) method to indicate whether they are even.

using namespace System;

void main()
{
  // Assign 10 random integers to an array.
  Random^ rnd = gcnew Random();
  array<Int32>^ numbers = gcnew array<Int32>(10); 
  for (int ctr = 0; ctr <= numbers->GetUpperBound(0); ctr++)
   numbers[ctr] = rnd->Next();

  // Determine whether the numbers are even or odd.
  for each (Int32 number in numbers) {
   bool even = (number % 2 == 0);
   Console::WriteLine("Is {0} even:", number);
   Console::WriteLine(even);
   Console::WriteLine();   
  }
}
// Assign 10 random integers to an array.
Random rnd = new Random();
int[] numbers = new int[10];
for (int ctr = 0; ctr <= numbers.GetUpperBound(0); ctr++)
  numbers[ctr] = rnd.Next();

// Determine whether the numbers are even or odd.
foreach (var number in numbers) {
  bool even = (number % 2 == 0);
  Console.WriteLine("Is {0} even:", number);
  Console.WriteLine(even);
  Console.WriteLine();
}
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Assign 10 random integers to an array.
   Dim rnd As New Random()
   Dim numbers(9) As Integer
   For ctr As Integer = 0 To numbers.GetUpperBound(0)
     numbers(ctr) = rnd.Next
   Next
   
   ' Determine whether the numbers are even or odd.
   For Each number In numbers
     Dim even As Boolean = (number mod 2 = 0)
     Console.WriteLine("Is {0} even:", number)
     Console.WriteLine(even)
     Console.WriteLine()   
   Next
  End Sub
End Module

Poznámky

Reprezentace textu value je vytvořena voláním Boolean.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Boolean.ToString method.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine()

Zapíše ukončovací znak aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the current line terminator to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine();
public static void WriteLine ();
static member WriteLine : unit -> unit
Public Shared Sub WriteLine ()

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

V příkladu se změní ukončovací znak řádku z výchozí hodnoty "\r\n" nebo vbCrLf na "\r\n\r\n" nebo vbCrLf + vbCrLf .The example changes the line terminator from its default value of "\r\n" or vbCrLf to "\r\n\r\n" or vbCrLf + vbCrLf. Pak zavolá WriteLine() metody a WriteLine(String) pro zobrazení výstupu do konzoly.It then calls the WriteLine() and WriteLine(String) methods to display output to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ lines = gcnew array<String^> { "This is the first line.", 
                         "This is the second line." };
  // Output the lines using the default newline sequence.
  Console::WriteLine("With the default new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);

  Console::WriteLine();

  // Redefine the newline characters to double space.
  Console::Out->NewLine = "\r\n\r\n";
  // Output the lines using the new newline sequence.
  Console::WriteLine("With redefined new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);
}
// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
string[] lines = { "This is the first line.",
          "This is the second line." };
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine("With the default new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

Console.WriteLine();

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine = "\r\n\r\n";
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine("With redefined new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//
//    With redefined new line characters:
//
//
//
//    This is the first line.
//
//    This is the second line.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim lines() As String = { "This is the first line.", _
                "This is the second line." }
   ' Output the lines using the default newline sequence.
   Console.WriteLine("With the default new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
   Console.WriteLine()
   
   ' Redefine the newline characters to double space.
   Console.Out.NewLine = vbCrLf + vbCrLf
   ' Output the lines using the new newline sequence.
   Console.WriteLine("With redefined new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    With the default new line characters:
'    
'    This is the first line.
'    This is the second line.
'    
'    With redefined new line characters:
'    
'    
'    
'    This is the first line.
'    
'    This is the second line.

Poznámky

Výchozí ukončovací znak řádku je řetězec, jehož hodnota je návratový znak následovaný řádkovým kanálem ("\r\n" v jazyce C# nebo vbCrLf v Visual Basic).The default line terminator is a string whose value is a carriage return followed by a line feed ("\r\n" in C#, or vbCrLf in Visual Basic). Ukončení řádku můžete změnit nastavením TextWriter.NewLine vlastnosti vlastnosti Out na jiný řetězec.You can change the line terminator by setting the TextWriter.NewLine property of the Out property to another string. Příklad uvádí ukázku.The example provides an illustration.

Viz také

Platí pro

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2);
public static void WriteLine (string format, object? arg0, object? arg1, object? arg2);
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1, object arg2);
static member WriteLine : string * obj * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object)

Parametry

format
String

Složený řetězec formátu.A composite format string.

arg0
Object

První objekt, který se má zapsat pomocí format .The first object to write using format.

arg1
Object

Druhý objekt, pomocí kterého se má zapisovat format .The second object to write using format.

arg2
Object

Třetí objekt, pomocí kterého se má zapisovat format .The third object to write using format.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

format je null.format is null.

Specifikace formátu v format je neplatná.The format specification in format is invalid.

Příklady

Následující příklad ukazuje standardní specifikátory formátování pro čísla, kalendářní data a výčty.The following example demonstrates the standard formatting specifiers for numbers, dates, and enumerations.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main()
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f);

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      Color.Green);
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

V následujícím příkladu je Kalkulačka tipů, která vypočítá 18% špičku a používá WriteLine metodu k zobrazení částky původního poplatku, velikosti tipu a celkové částky.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr se skládá z nuly nebo více běhů textu v kombinaci s nula nebo více indexovanými zástupnými symboly nazývanými položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Syntaxe položky formátu je { index[ , alignment] [ : formatString] } , který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelné řetězce znaků specifikátoru formátu, které určují, jak je hodnota odpovídajícího objektu formátována.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního proudu.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::Object ^ value);
public static void WriteLine (object? value);
public static void WriteLine (object value);
static member WriteLine : obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Object)

Parametry

value
Object

Hodnota pro zápisThe value to write.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

Příklady

Následující příklad používá WriteLine(Object) metodu k zobrazení každé hodnoty v poli objektů do konzoly.The following example uses the WriteLine(Object) method to display each value in an object array to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<Object^>^ values = { true, 12.632, 17908, "stringValue",
               'a', (Decimal) 16907.32 };
  for each (Object^ value in values)
   Console::WriteLine(value);
}
// The example displays the following output:
//  True
//  12.632
//  17908
//  stringValue
//  a
//  16907.32
Object[] values = { true, 12.632, 17908, "stringValue",
              'a', 16907.32m };
foreach (var value in values)
  Console.WriteLine(value);

// The example displays the following output:
//  True
//  12.632
//  17908
//  stringValue
//  a
//  16907.32
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As Object = { True, 12.632, 17908, "stringValue",
                 "a"c, 16907.32d }
   For Each value In values
     Console.WriteLine(value)
   Next              
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  True
'  12.632
'  17908
'  stringValue
'  a
'  16907.32

Poznámky

Pokud value je null , zapíše se pouze ukončovací znak řádku.If value is null, only the line terminator is written. V opačném případě je ToString Metoda value volána k získání své řetězcové reprezentace a výsledný řetězec je zapsán do standardního výstupního proudu.Otherwise, the ToString method of value is called to produce its string representation, and the resulting string is written to the standard output stream.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Viz také

Platí pro

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zapíše text reprezentující zadané objekty a seznam parametrů s proměnlivou délkou následovaný ukončovacím znakem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu s použitím zadaných informací o formátu.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2, System::Object ^ arg3);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1, object arg2, object arg3);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member WriteLine : string * obj * obj * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object, arg3 As Object)

Parametry

format
String

Složený řetězec formátu.A composite format string.

arg0
Object

První objekt, který se má zapsat pomocí format .The first object to write using format.

arg1
Object

Druhý objekt, pomocí kterého se má zapisovat format .The second object to write using format.

arg2
Object

Třetí objekt, pomocí kterého se má zapisovat format .The third object to write using format.

arg3
Object

Čtvrtý objekt, pomocí kterého se má zapisovat formatThe fourth object to write using format.

Atributy

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error occurred.

format je null.format is null.

Specifikace formátu v format je neplatná.The format specification in format is invalid.

Příklady

Následující příklad ilustruje použití argumentů proměnných s WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) metodou.The following example illustrates the use of variable arguments with the WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) method. Metoda je volána se složeným řetězcem formátu a pěti položkami formátu.The method is called with a composite format string and five format items.

using namespace System;

int CountLetters(String^ value);
int CountWhitespace(String^ value);

void main()
{
  String^ value = "This is a test string.";
  
  
  Console::WriteLine("The string '{0}' consists of:" +
           "{4}{1} characters{4}{2} letters{4}" +
           "{3} white-space characters", 
           value, value->Length, CountLetters(value), 
           CountWhitespace(value), Environment::NewLine);
}

int CountLetters(String^ value)
{
  int nLetters = 0;
  for each (Char ch in value) {
   if (Char::IsLetter(ch))
     nLetters++;
  }
  return nLetters;
}

int CountWhitespace(String^ value)
{
  int nWhitespace = 0;
  for each (Char ch in value) {
   if (Char::IsWhiteSpace(ch))
     nWhitespace++;
  }
  return nWhitespace;
}
// The example displays the following output:
//  The string 'This is a test string.' consists of:
//  22 characters
//  17 letters
//  4 white-space characters

Poznámky

Poznámka

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.This API is not CLS-compliant. Alternativa kompatibilní se specifikací CLS je Console.WriteLine(String, Object[]) .The CLS-compliant alternative is Console.WriteLine(String, Object[]). Kompilátory jazyka C# a Visual Basic automaticky vyřeší volání této metody jako volání Console.WriteLine(String, Object[]) .The C# and Visual Basic compilers automatically resolve a call to this method as a call to Console.WriteLine(String, Object[]).

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr se skládá z nuly nebo více běhů textu v kombinaci s nula nebo více indexovanými zástupnými symboly nazývanými položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Syntaxe položky formátu je { index[ , alignment] [ : formatString] } , který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelné řetězce znaků specifikátoru formátu, které určují, jak je hodnota odpovídajícího objektu formátována.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Další informace o ukončení řádku naleznete v části poznámky v WriteLine metodě, která nepřijímá žádné parametry.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Poznámky pro volající

Tato metoda je označena vararg klíčovým slovem, což znamená, že podporuje proměnný počet parametrů.This method is marked with the vararg keyword, which means that it supports a variable number of parameters. Metodu lze volat z Visual C++, ale nelze ji volat z kódu jazyka C# nebo Visual Basic.The method can be called from Visual C++, but it cannot be called from C# or Visual Basic code. Kompilátory jazyka C# a Visual Basic překládají volání WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) jako volání do WriteLine(String, Object[]) .The C# and Visual Basic compilers resolve calls to WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) as calls to WriteLine(String, Object[]).

Viz také

Platí pro