DataRowView.IsNew Property

Definition

Určuje, zda je DataRowView nový.Indicates whether a DataRowView is new.

public:
 property bool IsNew { bool get(); };
public bool IsNew { get; }
member this.IsNew : bool
Public ReadOnly Property IsNew As Boolean

Property Value

Boolean

true, pokud je řádek nový; jinak false.true if the row is new; otherwise false.

Remarks

Po volání AddNewbude IsNew platit pro vrácenou DataRowView.After you call you call AddNew, IsNew will be true for the returned DataRowView. IsNew bude true, dokud není na DataRowViewvolána žádná EndEdit, nebo je znovu volána AddNew.IsNew will be true until either EndEdit is called on the DataRowView, or AddNew is called again. (K dispozici je pouze jeden nový řádek.)(There is only one new row.)

Applies to