DataSet Třída

Definice

Představuje mezipaměť dat v paměti.

public ref class DataSet : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class DataSet : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class DataSet : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
[System.Serializable]
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
[System.Serializable]
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitialize
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
[<System.Serializable>]
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface ISupportInitialize
Public Class DataSet
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Public Class DataSet
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize, IXmlSerializable
Public Class DataSet
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Dědičnost
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad se skládá z několika metod, které zkombinují, vytvoří a vyplní DataSet z databáze Northwind .

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace Microsoft.AdoNet.DataSetDemo
{
  class NorthwindDataSet
  {
    static void Main()
    {
      string connectionString = GetConnectionString();
      ConnectToData(connectionString);
    }

    private static void ConnectToData(string connectionString)
    {
      //Create a SqlConnection to the Northwind database.
      using (SqlConnection connection =
            new SqlConnection(connectionString))
      {
        //Create a SqlDataAdapter for the Suppliers table.
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();

        // A table mapping names the DataTable.
        adapter.TableMappings.Add("Table", "Suppliers");

        // Open the connection.
        connection.Open();
        Console.WriteLine("The SqlConnection is open.");

        // Create a SqlCommand to retrieve Suppliers data.
        SqlCommand command = new SqlCommand(
          "SELECT SupplierID, CompanyName FROM dbo.Suppliers;",
          connection);
        command.CommandType = CommandType.Text;

        // Set the SqlDataAdapter's SelectCommand.
        adapter.SelectCommand = command;

        // Fill the DataSet.
        DataSet dataSet = new DataSet("Suppliers");
        adapter.Fill(dataSet);

        // Create a second Adapter and Command to get
        // the Products table, a child table of Suppliers.
        SqlDataAdapter productsAdapter = new SqlDataAdapter();
        productsAdapter.TableMappings.Add("Table", "Products");

        SqlCommand productsCommand = new SqlCommand(
          "SELECT ProductID, SupplierID FROM dbo.Products;",
          connection);
        productsAdapter.SelectCommand = productsCommand;

        // Fill the DataSet.
        productsAdapter.Fill(dataSet);

        // Close the connection.
        connection.Close();
        Console.WriteLine("The SqlConnection is closed.");

        // Create a DataRelation to link the two tables
        // based on the SupplierID.
        DataColumn parentColumn =
          dataSet.Tables["Suppliers"].Columns["SupplierID"];
        DataColumn childColumn =
          dataSet.Tables["Products"].Columns["SupplierID"];
        DataRelation relation =
          new System.Data.DataRelation("SuppliersProducts",
          parentColumn, childColumn);
        dataSet.Relations.Add(relation);
        Console.WriteLine(
          "The {0} DataRelation has been created.",
          relation.RelationName);
      }
    }

    static private string GetConnectionString()
    {
      // To avoid storing the connection string in your code,
      // you can retrieve it from a configuration file.
      return "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;"
        + "Integrated Security=SSPI";
    }
  }
}
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Data
Imports system.Data.SqlClient

Public Class NorthwindDataSet

  Public Shared Sub Main()
    Dim connectionString As String = _
      GetConnectionString()
    ConnectToData(connectionString)
  End Sub

  Private Shared Sub ConnectToData( _
    ByVal connectionString As String)

    ' Create a SqlConnection to the Northwind database.
    Using connection As SqlConnection = New SqlConnection( _
      connectionString)

      ' Create a SqlDataAdapter for the Suppliers table.
      Dim suppliersAdapter As SqlDataAdapter = _
        New SqlDataAdapter()

      ' A table mapping names the DataTable.
      suppliersAdapter.TableMappings.Add("Table", "Suppliers")

      ' Open the connection.
      connection.Open()
      Console.WriteLine("The SqlConnection is open.")

      ' Create a SqlCommand to retrieve Suppliers data.
      Dim suppliersCommand As New SqlCommand( _
        "SELECT SupplierID, CompanyName FROM dbo.Suppliers;", _
        connection)
      suppliersCommand.CommandType = CommandType.Text

      ' Set the SqlDataAdapter's SelectCommand.
      suppliersAdapter.SelectCommand = suppliersCommand

      ' Fill the DataSet.
      Dim dataSet As New DataSet("Suppliers")
      suppliersAdapter.Fill(dataSet)

      ' Create a second SqlDataAdapter and SqlCommand to get
      ' the Products table, a child table of Suppliers. 
      Dim productsAdapter As New SqlDataAdapter()
      productsAdapter.TableMappings.Add("Table", "Products")

      Dim productsCommand As New SqlCommand( _
        "SELECT ProductID, SupplierID FROM dbo.Products;", _
        connection)
      productsAdapter.SelectCommand = productsCommand

      ' Fill the DataSet.
      productsAdapter.Fill(dataSet)

      ' Close the connection.
      connection.Close()
      Console.WriteLine("The SqlConnection is closed.")

      ' Create a DataRelation to link the two tables
      ' based on the SupplierID.
      Dim parentColumn As DataColumn = _
        dataSet.Tables("Suppliers").Columns("SupplierID")
      Dim childColumn As DataColumn = _
        dataSet.Tables("Products").Columns("SupplierID")
      Dim relation As New DataRelation("SuppliersProducts", _
        parentColumn, childColumn)
      dataSet.Relations.Add(relation)

      Console.WriteLine( _
        "The {0} DataRelation has been created.", _
        relation.RelationName)
    End Using

  End Sub

  Private Shared Function GetConnectionString() As String
    ' To avoid storing the connection string in your code, 
    ' you can retrieve it from a configuration file.
    Return "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;" _
      & "Integrated Security=SSPI;"
  End Function
End Class

Poznámky

Což DataSetje mezipaměť dat načtených ze zdroje dat v paměti, je hlavní součástí architektury ADO.NET. Skládá DataSet se z kolekce DataTable objektů, které můžete vzájemně propojit s DataRelation objekty. Integritu dat můžete také vynutit DataSet pomocí UniqueConstraint objektů a ForeignKeyConstraint objektů. Další podrobnosti o práci s DataSet objekty najdete v tématu DataSets, DataTables a DataViews.

Zatímco DataTable objekty obsahují data, DataRelationCollection umožňuje procházet hierarchii tabulek. Tabulky jsou obsaženy v DataTableCollection přístupu prostřednictvím Tables vlastnosti. Při přístupu k DataTable objektům mějte na paměti, že jsou podmíněně citlivé na malá a malá písmena. Pokud DataTable má například název "mydatatable" a druhý má název "Mydatatable", řetězec použitý k hledání jedné z tabulek se považuje za citlivá na malá a velká písmena. Pokud ale "mydatatable" existuje a "Mydatatable" ne, bude hledaný řetězec považován za nerozlišující případ. Další informace o práci s DataTable objekty naleznete v tématu Vytvoření datové tabulky.

A DataSet může číst a zapisovat data a schéma jako dokumenty XML. Data a schéma se pak dají přenášet přes PROTOKOL HTTP a používat ji libovolnou aplikací na libovolné platformě, která je povolená xml. Schéma můžete uložit jako schéma XML pomocí WriteXmlSchema metody a pomocí metody lze uložit WriteXml schéma i data. Pokud chcete přečíst dokument XML, který obsahuje schéma i data, použijte metodu ReadXml .

V typické vícevrstvé implementaci jsou kroky pro vytvoření a aktualizaci DataSetpůvodních dat a jejich aktualizace:

 1. Sestavte a vyplňte jednotlivá DataTable DataSet data ze zdroje dat pomocí objektu DataAdapter.

 2. Změňte data v jednotlivých DataTable objektech přidáním, aktualizací nebo odstraněním DataRow objektů.

 3. Vyvoláte metodu GetChanges , která vytvoří sekundu DataSet , která obsahuje pouze změny dat.

 4. Update Zavolejte metodu DataAdapter, předání druhé DataSet jako argument.

 5. Vyvolá metodu Merge pro sloučení změn z druhé DataSet na první.

 6. Vyvolání AcceptChanges na straně DataSet. Případně můžete vyvolat RejectChanges zrušení změn.

Poznámka

Objekty DataSet dědí z MarshalByValueComponenta podporují ISerializable rozhraní pro vzdálené DataTable komunikace. Jedná se o jediné objekty ADO.NET, které je možné vzdáleně vzdáleně.

Poznámka

Třídy zděděné z DataSet nejsou finalizovány uvolňováním paměti, protože finalizátor byl potlačován v DataSet. Odvozená třída může volat metodu ReRegisterForFinalize v jeho konstruktoru, aby byla třída finalizována uvolňováním paměti.

Důležité informace o zabezpečení

Informace o zabezpečení datové sady a tabulek dat najdete v doprovodných materiálech k zabezpečení.

Konstruktory

DataSet()

Inicializuje novou instanci DataSet třídy.

DataSet(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy DataSet se serializovanými daty.

DataSet(SerializationInfo, StreamingContext, Boolean)

Inicializuje novou instanci třídy DataSet se serializovanými daty.

DataSet(String)

Inicializuje novou instanci DataSet třídy s daným názvem.

Vlastnosti

CaseSensitive

Získá nebo nastaví hodnotu určující, zda porovnání řetězců v DataTable objektech jsou citlivá na malá a velká písmena.

Container

Získá kontejner pro komponentu.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
DataSetName

Získá nebo nastaví název aktuálního DataSet.

DefaultViewManager

Získá vlastní zobrazení dat obsažených v objektu DataSet umožňující filtrování, vyhledávání a navigaci pomocí vlastního DataViewManager.

DesignMode

Získá hodnotu určující, zda komponenta je aktuálně v režimu návrhu.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
EnforceConstraints

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda jsou pravidla omezení dodržena při pokusu o jakoukoli operaci aktualizace.

Events

Získá seznam obslužných rutin událostí, které jsou připojené k této komponentě.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
ExtendedProperties

Získá kolekci přizpůsobených uživatelských informací přidružených k DataSet.

HasErrors

Získá hodnotu označující, zda existují chyby v některé z DataTable objektů v tomto DataSet.

IsInitialized

Získá hodnotu, která označuje, zda DataSet je inicializován.

Locale

Získá nebo nastaví informace národního prostředí použité k porovnání řetězců v tabulce.

Namespace

Získá nebo nastaví obor názvů .DataSet

Prefix

Získá nebo nastaví předponu XML, která aliasuje obor názvů .DataSet

Relations

Získá kolekci relací, které propojuje tabulky a umožňuje navigaci z nadřazených tabulek do podřízených tabulek.

RemotingFormat

Získá nebo nastaví formát serializace pro DataSet to, který se používá během vzdálené komunikace.

SchemaSerializationMode

Získá nebo nastaví SchemaSerializationMode pro DataSet.

Site

Získá nebo nastaví ISite pro DataSet.

Tables

Získá kolekci tabulek obsažených v souboru DataSet.

Metody

AcceptChanges()

Potvrdí všechny změny provedené v tomto případě DataSet od jeho načtení nebo od posledního AcceptChanges() zavolání.

BeginInit()

Začíná inicializace inicializace DataSet , která se používá ve formuláři nebo používá jinou komponentou. K inicializaci dochází v době běhu.

Clear()

Vymaže DataSet všechna data odebráním všech řádků ve všech tabulkách.

Clone()

Zkopíruje strukturu objektu DataSet, včetně všech DataTable schémat, relací a omezení. Nekopíruje žádná data.

Copy()

Zkopíruje strukturu i data pro toto DataSet.

CreateDataReader()

Vrátí hodnotu DataTableReader s jednou sadou výsledků na DataTablejednu sadu výsledků ve stejné sekvenci jako tabulky zobrazené v kolekci Tables .

CreateDataReader(DataTable[])

DataTableReader Vrátí hodnotu s jednou sadou výsledků na hodnotu DataTable.

DetermineSchemaSerializationMode(SerializationInfo, StreamingContext)

SchemaSerializationMode Určuje pro DataSet.

DetermineSchemaSerializationMode(XmlReader)

SchemaSerializationMode Určuje pro DataSet.

Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané nástrojem MarshalByValueComponent.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané MarshalByValueComponent a volitelně uvolní spravované prostředky.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
EndInit()

Ukončí inicializaci DataSet formuláře nebo používaného jinou komponentou. K inicializaci dochází v době běhu.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetChanges()

Získá kopii DataSet , která obsahuje všechny změny provedené od jeho načtení nebo od AcceptChanges() posledního zavolání.

GetChanges(DataRowState)

Získá kopii DataSet obsahující všechny změny provedené od posledního načtení, nebo od AcceptChanges() jeho volané, filtrované podle DataRowState.

GetDataSetSchema(XmlSchemaSet)

Získá kopii XmlSchemaSet datové sady.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní objekt informací serializace dat potřebnými k serializaci objektu DataSet.

GetSchemaSerializable()

Vrátí serializovatelnou XmlSchema instanci.

GetSerializationData(SerializationInfo, StreamingContext)

Deserializuje data tabulky z binárního nebo XML datového proudu.

GetService(Type)

Získá implementátora IServiceProvider.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
GetXml()

Vrátí reprezentaci XML dat uložených v objektu DataSet.

GetXmlSchema()

Vrátí schéma XML pro reprezentaci XML dat uložených v objektu DataSet.

HasChanges()

Získá hodnotu určující, zda má DataSet změny, včetně nových, odstraněných nebo upravených řádků.

HasChanges(DataRowState)

Získá hodnotu označující, zda má DataSet změny, včetně nových, odstraněných nebo upravených řádků filtrovaných podle DataRowState.

InferXmlSchema(Stream, String[])

Použije schéma XML ze zadaného Stream objektu DataSet.

InferXmlSchema(String, String[])

Použije schéma XML ze zadaného souboru na DataSet.

InferXmlSchema(TextReader, String[])

Použije schéma XML ze zadaného TextReader objektu DataSet.

InferXmlSchema(XmlReader, String[])

Použije schéma XML ze zadaného XmlReader objektu DataSet.

InitializeDerivedDataSet()

Deserializovat všechna data tabulek datové sady z binárního nebo XML datového proudu.

IsBinarySerialized(SerializationInfo, StreamingContext)

Kontroluje formát serializované reprezentace DataSet.

Load(IDataReader, LoadOption, DataTable[])

DataSet Vyplní hodnoty ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReaderDataTable pole instancí k zadání informací o schématu a oboru názvů.

Load(IDataReader, LoadOption, FillErrorEventHandler, DataTable[])

DataSet Vyplní hodnoty ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReaderDataTable pole instancí k zadání informací o schématu a oboru názvů.

Load(IDataReader, LoadOption, String[])

DataSet Vyplní hodnoty ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReaderpole řetězců k zadání názvů tabulek v rámci DataSet.

MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
Merge(DataRow[])

Sloučí pole DataRow objektů do aktuálního DataSetobjektu .

Merge(DataRow[], Boolean, MissingSchemaAction)

Sloučí pole objektů do aktuálního DataRow DataSet, zachování nebo zahození změn v DataSet nekompatibilním schématu podle zadaných argumentů.

Merge(DataSet)

Sloučí zadané DataSet schéma a jeho schéma do aktuálního DataSet.

Merge(DataSet, Boolean)

Sloučí zadané DataSet schéma a jeho schéma do aktuálního DataSet, zachování nebo zahození jakýchkoli změn v tomto DataSet případě podle daného argumentu.

Merge(DataSet, Boolean, MissingSchemaAction)

Sloučí zadané DataSet schéma a jeho schéma s aktuálním DataSet, zachováním nebo zahozením změn v aktuálním DataSet a zpracování nekompatibilního schématu podle zadaných argumentů.

Merge(DataTable)

Sloučí zadané DataTable schéma a jeho schéma do aktuálního DataSet.

Merge(DataTable, Boolean, MissingSchemaAction)

Sloučí zadané DataTable schéma a jeho schéma do aktuálního DataSet, zachování nebo zahození změn v DataSet nekompatibilním schématu podle zadaných argumentů.

OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs)

Vyvolá OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs) událost.

OnRemoveRelation(DataRelation)

Nastane, když DataRelation je objekt odebrán z objektu DataTable.

OnRemoveTable(DataTable)

Nastane, když DataTable je odebrán z objektu DataSet.

RaisePropertyChanging(String)

Odešle oznámení, že se zadaná DataSet vlastnost chystá změnit.

ReadXml(Stream)

Načte schéma XML a data do DataSet zadaného Streamsouboru .

ReadXml(Stream, XmlReadMode)

Načte schéma a data XML do DataSet zadaného Stream a XmlReadMode.

ReadXml(String)

Načte schéma XML a data do zadaného DataSet souboru.

ReadXml(String, XmlReadMode)

Načte schéma XML a data do zadaného DataSet souboru a XmlReadMode.

ReadXml(TextReader)

Načte schéma XML a data do DataSet zadaného TextReadersouboru .

ReadXml(TextReader, XmlReadMode)

Načte schéma a data XML do DataSet zadaného TextReader a XmlReadMode.

ReadXml(XmlReader)

Načte schéma XML a data do DataSet zadaného XmlReadersouboru .

ReadXml(XmlReader, XmlReadMode)

Načte schéma a data XML do DataSet zadaného XmlReader a XmlReadMode.

ReadXmlSchema(Stream)

Načte schéma XML ze zadaného Stream souboru do DataSetsouboru .

ReadXmlSchema(String)

Načte schéma XML ze zadaného souboru do DataSetsouboru .

ReadXmlSchema(TextReader)

Načte schéma XML ze zadaného TextReader souboru do DataSetsouboru .

ReadXmlSchema(XmlReader)

Načte schéma XML ze zadaného XmlReader souboru do DataSetsouboru .

ReadXmlSerializable(XmlReader)

Ignoruje atributy a vrátí prázdnou datovou sadu.

RejectChanges()

Vrátí zpět všechny změny provedené DataSet od jeho vytvoření nebo od posledního AcceptChanges() zavolání.

Reset()

Vymaže všechny tabulky a odebere všechny relace, cizí omezení a tabulky z tabulky DataSet. Podtřídy by měly přepsat Reset() obnovení do původního DataSet stavu.

ShouldSerializeRelations()

Získá hodnotu označující, zda Relations má být vlastnost zachována.

ShouldSerializeTables()

Získá hodnotu označující, zda Tables má být vlastnost zachována.

ToString()

String Vrátí hodnotu obsahující název Component, pokud existuje. Tato metoda by neměla být přepsána.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
WriteXml(Stream)

Zapíše aktuální data pro DataSet použití zadaného Stream.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet použití zadaného Stream a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(String)

Zapíše aktuální data pro DataSet zadaný soubor.

WriteXml(String, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet zadaný soubor pomocí zadaného XmlWriteModesouboru . Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(TextWriter)

Zapíše aktuální data pro DataSet použití zadaného TextWriter.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet použití zadaného TextWriter a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(XmlWriter)

Zapíše aktuální data pro DataSet zadanou XmlWriter.

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet použití zadaného XmlWriter a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXmlSchema(Stream)

DataSet Zapíše strukturu jako schéma XML do zadaného Stream objektu.

WriteXmlSchema(Stream, Converter<Type,String>)

DataSet Zapíše strukturu jako schéma XML do zadaného Stream objektu.

WriteXmlSchema(String)

DataSet Zapíše strukturu jako schéma XML do souboru.

WriteXmlSchema(String, Converter<Type,String>)

DataSet Zapíše strukturu jako schéma XML do souboru.

WriteXmlSchema(TextWriter)

DataSet Zapíše strukturu jako schéma XML do zadaného TextWriter objektu.

WriteXmlSchema(TextWriter, Converter<Type,String>)

DataSet Zapíše strukturu jako schéma XML do zadaného TextWriter.

WriteXmlSchema(XmlWriter)

DataSet Zapíše strukturu jako schéma XML do objektuXmlWriter.

WriteXmlSchema(XmlWriter, Converter<Type,String>)

DataSet Zapíše strukturu jako schéma XML do zadaného XmlWriter.

událost

Disposed

Přidá obslužnou rutinu Disposed události pro naslouchání události v komponentě.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
Initialized

Nastane po DataSet inicializaci.

MergeFailed

Nastane, když cíl a zdroj DataRow mají stejnou hodnotu primárního klíče a EnforceConstraints nastaví se na hodnotu true.

Explicitní implementace rozhraní

IListSource.ContainsListCollection

Popis tohoto člena najdete v tématu ContainsListCollection.

IListSource.GetList()

Popis tohoto člena najdete v tématu GetList().

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní objekt informace o serializaci dat potřebnými k serializaci DataSet.

IXmlSerializable.GetSchema()

Popis tohoto člena najdete v tématu GetSchema().

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Popis tohoto člena najdete v tématu ReadXml(XmlReader).

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Popis tohoto člena najdete v tématu WriteXml(XmlWriter).

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro operace čtení ve více vláknech. Je nutné synchronizovat všechny operace zápisu.

Viz také