DataView.BeginInit Metoda

Definice

Spustí inicializaci DataView, který se používá ve formuláři nebo používá jinou komponentu.Starts the initialization of a DataView that is used on a form or used by another component. K inicializaci dojde za běhu.The initialization occurs at runtime.

public:
 virtual void BeginInit();
public void BeginInit ();
abstract member BeginInit : unit -> unit
override this.BeginInit : unit -> unit
Public Sub BeginInit ()

Implementuje

Poznámky

Prostředí návrhu sady Visual Studio .NET používá tuto metodu ke spuštění inicializace součásti, která je použita ve formuláři nebo používaná jinou komponentou.The Visual Studio .NET design environment uses this method to start the initialization of a component that is used on a form or used by another component. Metoda EndInit ukončí inicializaci.The EndInit method ends the initialization. Použití metod BeginInit a EndInit zabraňuje ovládacímu prvku v použití před jeho úplným inicializací.Using the BeginInit and EndInit methods prevents the control from being used before it is fully initialized.

Platí pro

Viz také