DataView.EndInit Metoda

Definice

Ukončí inicializaci DataView, který se používá ve formuláři nebo používá jinou komponentu.Ends the initialization of a DataView that is used on a form or used by another component. K inicializaci dojde za běhu.The initialization occurs at runtime.

public:
 virtual void EndInit();
public void EndInit ();
abstract member EndInit : unit -> unit
override this.EndInit : unit -> unit
Public Sub EndInit ()

Implementuje

Poznámky

Prostředí návrhu sady Visual Studio .NET používá tuto metodu k ukončení inicializace součásti, která je použita ve formuláři nebo používaná jinou komponentou.The Visual Studio .NET design environment uses this method to end the initialization of a component that is used on a form or used by another component. Metoda BeginInit spustí inicializaci.The BeginInit method starts the initialization. Použití metod BeginInit a EndInit zabraňuje ovládacímu prvku v použití před jeho úplným inicializací.Using the BeginInit and EndInit methods prevents the control from being used before it is fully initialized.

Platí pro

Viz také