DataView.IList.IsFixedSize Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsFixedSize.For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Hodnota vlastnosti

Boolean

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsFixedSize.For a description of this member, see IsFixedSize.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataView přetypována na rozhraní IList.It can be used only when the DataView instance is cast to an IList interface.

Platí pro