IList IList IList IList Interface

Definice

Představuje neobecnou kolekci objektů, které mohou být jednotlivě dostupné pomocí indexu.Represents a non-generic collection of objects that can be individually accessed by index.

public interface class IList : System::Collections::ICollection
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IList : System.Collections.ICollection
type IList = interface
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Interface IList
Implements ICollection
Odvozené
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje implementaci IList rozhraní pro vytvoření jednoduchého seznamu, seznam pevné velikosti.The following example demonstrates the implementation of the IList interface to create a simple list, fixed-size list.

using System;
using System.Collections;

class Program
{
  static void Main()
  {
    var test = new SimpleList();

    // Populate the List.
    Console.WriteLine("Populate the List");
    test.Add("one");
    test.Add("two");
    test.Add("three");
    test.Add("four");
    test.Add("five");
    test.Add("six");
    test.Add("seven");
    test.Add("eight");
    test.PrintContents();
    Console.WriteLine();

    // Remove elements from the list.
    Console.WriteLine("Remove elements from the list");
    test.Remove("six");
    test.Remove("eight");
    test.PrintContents();
    Console.WriteLine();

    // Add an element to the end of the list.
    Console.WriteLine("Add an element to the end of the list");
    test.Add("nine");
    test.PrintContents();
    Console.WriteLine();

    // Insert an element into the middle of the list.
    Console.WriteLine("Insert an element into the middle of the list");
    test.Insert(4, "number");
    test.PrintContents();
    Console.WriteLine();

    // Check for specific elements in the list.
    Console.WriteLine("Check for specific elements in the list");
    Console.WriteLine($"List contains \"three\": {test.Contains("three")}");
    Console.WriteLine($"List contains \"ten\": {test.Contains("ten")}");
  }
} 

class SimpleList : IList
{
  private object[] _contents = new object[8];
  private int _count;

  public SimpleList()
  {
    _count = 0;
  }

  // IList Members
  public int Add(object value)
  {
    if (_count < _contents.Length)
    {
      _contents[_count] = value;
      _count++;

      return (_count - 1);
    }

    return -1;
  }

  public void Clear()
  {
    _count = 0;
  }

  public bool Contains(object value)
  {
    for (int i = 0; i < Count; i++)
    {
      if (_contents[i] == value)
      {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  public int IndexOf(object value)
  {
    for (int i = 0; i < Count; i++)
    {
      if (_contents[i] == value)
      {
        return i;
      }
    }
    return -1;
  }

  public void Insert(int index, object value)
  {
    if ((_count + 1 <= _contents.Length) && (index < Count) && (index >= 0))
    {
      _count++;

      for (int i = Count - 1; i > index; i--)
      {
        _contents[i] = _contents[i - 1];
      }
      _contents[index] = value;
    }
  }

  public bool IsFixedSize
  {
    get
    {
      return true;
    }
  }

  public bool IsReadOnly
  {
    get
    {
      return false;
    }
  }

  public void Remove(object value)
  {
    RemoveAt(IndexOf(value));
  }

  public void RemoveAt(int index)
  {
    if ((index >= 0) && (index < Count))
    {
      for (int i = index; i < Count - 1; i++)
      {
        _contents[i] = _contents[i + 1];
      }
      _count--;
    }
  }

  public object this[int index]
  {
    get
    {
      return _contents[index];
    }
    set
    {
      _contents[index] = value;
    }
  }

  // ICollection members.

  public void CopyTo(Array array, int index)
  {
    for (int i = 0; i < Count; i++)
    {
      array.SetValue(_contents[i], index++);
    }
  }

  public int Count
  {
    get
    {
      return _count;
    }
  }

  public bool IsSynchronized
  {
    get
    {
      return false;
    }
  }

  // Return the current instance since the underlying store is not
  // publicly available.
  public object SyncRoot
  {
    get
    {
      return this;
    }
  }

  // IEnumerable Members

  public IEnumerator GetEnumerator()
  {
    // Refer to the IEnumerator documentation for an example of
    // implementing an enumerator.
    throw new NotImplementedException("The method or operation is not implemented.");
  }

  public void PrintContents()
  {
    Console.WriteLine($"List has a capacity of {_contents.Length} and currently has {_count} elements.");
    Console.Write("List contents:");
    for (int i = 0; i < Count; i++)
    {
      Console.Write($" {_contents[i]}");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

// This code produces output similar to the following:
// Populate the List:
// List has a capacity of 8 and currently has 8 elements.
// List contents: one two three four five six seven eight
//
// Remove elements from the list:
// List has a capacity of 8 and currently has 6 elements.
// List contents: one two three four five seven
//
// Add an element to the end of the list:
// List has a capacity of 8 and currently has 7 elements.
// List contents: one two three four five seven nine
//
// Insert an element into the middle of the list:
// List has a capacity of 8 and currently has 8 elements.
// List contents: one two three four number five seven nine
//
// Check for specific elements in the list:
// List contains "three": True
// List contains "ten": False
Imports System.Collections

Public Class Program
  Shared Sub Main()

    Dim myList As New SimpleList()

    ' Populate the List.
    Console.WriteLine("Populate the List")
    myList.Add("one")
    myList.Add("two")
    myList.Add("three")
    myList.Add("four")
    myList.Add("five")
    myList.Add("six")
    myList.Add("seven")
    myList.Add("eight")
    myList.PrintContents()
    Console.WriteLine()

    ' Remove elements from the list.
    Console.WriteLine("Remove elements from the list")
    myList.Remove("six")
    myList.Remove("eight")
    myList.PrintContents()
    Console.WriteLine()

    ' Add an element to the end of the list.
    Console.WriteLine("Add an element to the end of the list")
    myList.Add("nine")
    myList.PrintContents()
    Console.WriteLine()

    ' Insert an element into the middle of the list.
    Console.WriteLine("Insert an element into the middle of the list")
    myList.Insert(4, "number")
    myList.PrintContents()
    Console.WriteLine()

    ' Check for specific elements in the list.
    Console.WriteLine("Check for specific elements in the list")
    Console.WriteLine($"List contains 'three': {myList.Contains("three")}")
    Console.WriteLine($"List contains 'ten': {myList.Contains("ten")}")
  End Sub
End Class

Public Class SimpleList
  Implements IList

  Private _contents(7) As Object
  Private _count As Integer

  Public Sub New()

    _count = 0
  End Sub

  ' IList members.
  Public Function Add(ByVal value As Object) As Integer Implements IList.Add
    If _count < _contents.Length Then
      _contents(_count) = value
      _count += 1

      Return _count - 1
    End If

    Return -1
  End Function

  Public Sub Clear() Implements IList.Clear
    _count = 0
  End Sub

  Public Function Contains(ByVal value As Object) As Boolean Implements IList.Contains
    For i As Integer = 0 To Count - 1
      If _contents(i) = value Then Return True
    Next

    Return False
  End Function

  Public Function IndexOf(ByVal value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf
    For i As Integer = 0 To Count - 1
      If _contents(i) = value Then Return i
    Next

    Return -1
  End Function

  Public Sub Insert(ByVal index As Integer, ByVal value As Object) Implements IList.Insert

    If _count + 1 <= _contents.Length AndAlso index < Count AndAlso index >= 0 Then
      _count += 1

      For i As Integer = Count - 1 To index Step -1
        _contents(i) = _contents(i - 1)
      Next
      _contents(index) = value
    End If
  End Sub

  Public ReadOnly Property IsFixedSize() As Boolean Implements IList.IsFixedSize
    Get
      Return True
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property IsReadOnly() As Boolean Implements IList.IsReadOnly
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public Sub Remove(ByVal value As Object) Implements IList.Remove
    RemoveAt(IndexOf(value))
  End Sub

  Public Sub RemoveAt(ByVal index As Integer) Implements IList.RemoveAt

    if index >= 0 AndAlso index < Count Then
      for i As Integer = index To Count - 2
        _contents(i) = _contents(i + 1)
      Next
      _count -= 1
    End If
  End Sub

  Public Property Item(ByVal index As Integer) As Object Implements IList.Item
    Get
      Return _contents(index)
    End Get

    Set(ByVal value As Object)
      _contents(index) = value
    End Set
  End Property

  ' ICollection members.
  Public Sub CopyTo(ByVal array As Array, ByVal index As Integer) Implements ICollection.CopyTo
    For i As Integer = 0 To Count - 1
      array.SetValue(_contents(i), index)
      index += 1
    Next
  End Sub

  Public ReadOnly Property Count() As Integer Implements ICollection.Count
    Get
      Return _count
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property IsSynchronized() As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  ' Return the current instance since the underlying store is not
  ' publicly available.
  Public ReadOnly Property SyncRoot() As Object Implements ICollection.SyncRoot
    Get
      Return Me
    End Get
  End Property

  ' IEnumerable members.
  Public Function GetEnumerator() As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

    ' Refer to the IEnumerator documentation for an example of
    ' implementing an enumerator.
    Throw New NotImplementedException("The method or operation is not implemented.")
  End Function

  Public Sub PrintContents()
    Console.WriteLine($"List has a capacity of {_contents.Length} and currently has {_count} elements.")
    Console.Write("List contents:")

    For i As Integer = 0 To Count - 1
      Console.Write($" {_contents(i)}")
    Next

    Console.WriteLine()
  End Sub
End Class

' This code produces output similar to the following:
' Populate the List:
' List has a capacity of 8 and currently has 8 elements.
' List contents: one two three four five six seven eight
'
' Remove elements from the list:
' List has a capacity of 8 and currently has 6 elements.
' List contents: one two three four five seven
'
' Add an element to the end of the list:
' List has a capacity of 8 and currently has 7 elements.
' List contents: one two three four five seven nine
'
' Insert an element into the middle of the list:
' List has a capacity of 8 and currently has 8 elements.
' List contents: one two three four number five seven nine
'
' Check for specific elements in the list:
' List contains "three": True
' List contains "ten": False

Poznámky

IListje potomkem ICollection rozhraní a je základní rozhraní všech neobecných seznamů.IList is a descendant of the ICollection interface and is the base interface of all non-generic lists. IListimplementace spadají do tří kategorií: jen pro čtení, pevnou velikost a proměnlivou velikost.IList implementations fall into three categories: read-only, fixed-size, and variable-size. Jen IList pro čtení nelze upravovat.A read-only IList cannot be modified. Pevná velikost IList nepovoluje přidávání nebo odebírání prvků, ale umožňuje úpravu existujících prvků.A fixed-size IList does not allow the addition or removal of elements, but it allows the modification of existing elements. Proměnná size IList umožňuje přidání, odebrání a úpravu prvků.A variable-size IList allows the addition, removal, and modification of elements.

Obecnou verzi tohoto rozhraní naleznete v tématu System.Collections.Generic.IList<T>.For the generic version of this interface, see System.Collections.Generic.IList<T>.

Vlastnosti

Count Count Count Count

Získá počet prvků obsažených v ICollection.Gets the number of elements contained in the ICollection.

(Inherited from ICollection)
IsFixedSize IsFixedSize IsFixedSize IsFixedSize

Načte hodnotu, která označuje, IList zda má pevnou velikost.Gets a value indicating whether the IList has a fixed size.

IsReadOnly IsReadOnly IsReadOnly IsReadOnly

Načte hodnotu, která označuje, IList jestli je jen pro čtení.Gets a value indicating whether the IList is read-only.

IsSynchronized IsSynchronized IsSynchronized IsSynchronized

Načte hodnotu, která označuje, jestli se ICollection má synchronizovat přístup k aplikaci (bezpečné pro přístup z více vláken).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

(Inherited from ICollection)
Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32]

Získá nebo nastaví prvek na zadaný index.Gets or sets the element at the specified index.

SyncRoot SyncRoot SyncRoot SyncRoot

Získává objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k ICollection.Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

(Inherited from ICollection)

Metody

Add(Object) Add(Object) Add(Object) Add(Object)

Přidá položku do IList.Adds an item to the IList.

Clear() Clear() Clear() Clear()

Odebere všechny položky z IList.Removes all items from the IList.

Contains(Object) Contains(Object) Contains(Object) Contains(Object)

Určuje, zda IList obsahuje konkrétní hodnotu.Determines whether the IList contains a specific value.

CopyTo(Array, Int32) CopyTo(Array, Int32) CopyTo(Array, Int32) CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje prvky ICollection Arraydo a počínaje konkrétním Array indexem.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

(Inherited from ICollection)
GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator()

Vrátí enumerátor, který iteruje kolekci.Returns an enumerator that iterates through a collection.

(Inherited from IEnumerable)
IndexOf(Object) IndexOf(Object) IndexOf(Object) IndexOf(Object)

Určuje index konkrétní položky v IList.Determines the index of a specific item in the IList.

Insert(Int32, Object) Insert(Int32, Object) Insert(Int32, Object) Insert(Int32, Object)

Vloží položku na IList zadaný index.Inserts an item to the IList at the specified index.

Remove(Object) Remove(Object) Remove(Object) Remove(Object)

Odebere první výskyt konkrétního objektu z IList.Removes the first occurrence of a specific object from the IList.

RemoveAt(Int32) RemoveAt(Int32) RemoveAt(Int32) RemoveAt(Int32)

IList Odebere položku na zadaném indexu.Removes the IList item at the specified index.

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable PřevedeIQueryablena.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také