TableRowCollection Třída

Definice

Zapouzdřuje kolekci TableRow objektů, které reprezentují jeden řádek v Table ovládacím prvku.Encapsulates a collection of TableRow objects that represent a single row in a Table control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class TableRowCollection sealed : System::Collections::IList
public sealed class TableRowCollection : System.Collections.IList
type TableRowCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class TableRowCollection
Implements IList
Dědičnost
TableRowCollection
Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak programově přidat řádky do tabulky přidáním TableRow objektů, které představují řádky tabulky, Table ovládacímu prvku prostřednictvím Rows Vlastnosti.The following example demonstrates how to programmatically add rows to a table by adding TableRow objects, which represent the rows of the table, to the Table control through the Rows property.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    // Generate rows and cells.      
    int numRows = 3;
    int numCells = 2;
    for (int rowNum = 0; rowNum < numRows; rowNum++)
    {
      TableRow rw = new TableRow();
      for (int cellNum = 0; cellNum < numCells; cellNum++)
      {
        TableCell cel = new TableCell();
        cel.Text = String.Format(
          "row {0}, cell {1}", rowNum, cellNum);
        rw.Cells.Add(cel);
      }
      Table1.Rows.Add(rw);
      Table1.GridLines = GridLines.Both;
      Table1.CellPadding = 4;
      Table1.CellSpacing = 0;
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Programmatic Table</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Table Example, constructed programmatically</h3>
    <asp:Table id="Table1" runat="server"/>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    ' Generate rows and cells.      
    Dim numRows As Integer = 3
    Dim numcells As Integer = 2
    Dim rowNum As Integer
    For rowNum = 0 To numRows - 1
      Dim rw As New TableRow()
      Dim cellNum As Integer
      For cellNum = 0 To numcells - 1
        Dim cel As New TableCell()
        cel.Text = String.Format( _
          "row {0}, cell {1}", rowNum, cellNum)
        rw.Cells.Add(cel)
      Next cellNum
      Table1.Rows.Add(rw)
    Next rowNum
    Table1.GridLines = GridLines.Both
    Table1.CellPadding = 4
    Table1.CellSpacing = 0
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Programmatic Table</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Table Example, constructed programmatically</h3>
    <asp:Table id="Table1" runat="server"/>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

<html>
<head>
  <script language="C#" runat="server">
    void Page_Load(Object sender, EventArgs e) {
      // Generate rows and cells      
      int numrows = 3;
      int numcells = 2;
      for (int j=0; j<numrows; j++) {     
        TableRow r = new TableRow();
        for (int i=0; i<numcells; i++) {
          TableCell c = new TableCell();
          c.Text="row " + j.ToString() + ", cell " + i.ToString();
          r.Cells.Add(c);
        }
        Table1.Rows.Add(r);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h3><font face="Verdana">Table Example, constructed programmatically</font></h3>
  <form runat=server>
    <asp:Table id="Table1"
       runat="server"/>
  </form>
</body>
</html>
  

Poznámky

Pomocí této třídy lze programově spravovat kolekci TableRow objektů.Use this class to programmatically manage a collection of TableRow objects. Tato třída se běžně používá k přidání nebo odebrání řádků z Table ovládacího prvku.This class is commonly used to add or remove rows from a Table control.

Poznámka

TableOvládací prvek obsahuje Rows kolekci, která představuje kolekci TableRow objektů.A Table control contains a Rows collection that represents a collection of TableRow objects. Každý TableRow představuje jednotlivý řádek v tabulce a obsahuje Cells kolekci, která představuje kolekci TableCell objektů.Each TableRow represents an individual row in the table and contains a Cells collection that represents a collection of TableCell objects. Tyto TableCell objekty reprezentují jednotlivé buňky v tabulce.These TableCell objects represent the individual cells in the table. Chcete-li získat jednotlivou buňku, je nutné nejprve získat TableRow z Rows kolekce Table ovládacího prvku.To get an individual cell, you must first get a TableRow from the Rows collection of a Table control. Pak můžete získat TableCell z Cells kolekce TableRow .You can then get a TableCell from the Cells collection of the TableRow.

Vlastnosti

Count

Získá počet TableRow objektů v TableRowCollection .Gets the number of TableRow objects in the TableRowCollection.

IsReadOnly

Získá hodnotu, která určuje, zda je TableRowCollection určena jen pro čtení.Gets a value indicating whether the TableRowCollection is read-only.

IsSynchronized

Načte hodnotu, která označuje, jestli je přístup ke službě TableRowCollection Synchronizovaný (bezpečný pro přístup z více vláken).Gets a value indicating whether access to the TableRowCollection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

Získá TableRow od v TableRowCollection zadaném indexu.Gets a TableRow from the TableRowCollection at the specified index.

SyncRoot

Získá objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k TableRowCollection .Gets the object that can be used to synchronize access to the TableRowCollection.

Metody

Add(TableRow)

Připojí zadaný TableRow objekt ke konci TableRowCollection .Appends the specified TableRow object to the end of the TableRowCollection.

AddAt(Int32, TableRow)

Přidá zadaný TableRow objekt do v TableRowCollection zadaném umístění indexu.Adds the specified TableRow object to the TableRowCollection at the specified index location.

AddRange(TableRow[])

Připojí TableRow objekty ze zadaného pole na konec kolekce.Appends the TableRow objects from the specified array to the end of the collection.

Clear()

Odebere všechny TableRow ovládací prvky z TableRowCollection .Removes all TableRow controls from the TableRowCollection.

CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje položky ze TableRowCollection zadaného Array , počínaje zadaným indexem v Array .Copies the items from the TableRowCollection to the specified Array, starting with the specified index in the Array.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetEnumerator()

Vrátí IEnumerator implementovaný objekt, který obsahuje všechny TableRow objekty v TableRowCollection .Returns a IEnumerator implemented object that contains all TableRow objects within the TableRowCollection.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetRowIndex(TableRow)

Vrací hodnotu, která představuje index zadaného TableRow z TableRowCollection .Returns a value that represents the index of the specified TableRow from the TableRowCollection.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Remove(TableRow)

Odstraní zadaný TableRow z TableRowCollection .Removes the specified TableRow from the TableRowCollection.

RemoveAt(Int32)

Odebere TableRow z v TableRowCollection zadaném indexu.Removes a TableRow from the TableRowCollection at the specified index.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

IList.Add(Object)

Přidá objekt do kolekce.Adds an object to the collection.

IList.Contains(Object)

Určuje, zda je zadaný objekt obsažen v kolekci.Determines whether the specified object is contained within the collection.

IList.IndexOf(Object)

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index s hodnotou nula prvního výskytu v rámci kolekce.Searches for the specified object and returns the zero-based index of the first occurrence within the collection.

IList.Insert(Int32, Object)

Vloží objekt do kolekce v zadaném indexu.Inserts an object into the collection at the specified index.

IList.IsFixedSize

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsFixedSize .For a description of this member, see IsFixedSize.

IList.Item[Int32]

Popis tohoto člena naleznete v tématu Item[Int32] .For a description of this member, see Item[Int32].

IList.Remove(Object)

Odebere objekt z kolekce.Removes an object from the collection.

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také