DataView.IBindingListView.SortDescriptions Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu SortDescriptions.For a description of this member, see SortDescriptions.

property System::ComponentModel::ListSortDescriptionCollection ^ System::ComponentModel::IBindingListView::SortDescriptions { System::ComponentModel::ListSortDescriptionCollection ^ get(); };
System.ComponentModel.ListSortDescriptionCollection System.ComponentModel.IBindingListView.SortDescriptions { get; }
member this.System.ComponentModel.IBindingListView.SortDescriptions : System.ComponentModel.ListSortDescriptionCollection
 ReadOnly Property SortDescriptions As ListSortDescriptionCollection Implements IBindingListView.SortDescriptions

Hodnota vlastnosti

ListSortDescriptionCollection

Popis tohoto člena naleznete v tématu SortDescriptions.For a description of this member, see SortDescriptions.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Použití tohoto člena není podporováno a způsobí ArgumentException.The use of this member is not supported and will cause a ArgumentException. Místo toho použijte metodu Clear objektu DataRowCollection vráceného Rows.Instead, use the Clear method on the DataRowCollection object returned by Rows.

Platí pro