PropertyGeneratedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje OnPropertyGenerated událost.Represents the method that will handle the OnPropertyGenerated event.

public delegate void PropertyGeneratedEventHandler(System::Object ^ sender, PropertyGeneratedEventArgs ^ e);
public delegate void PropertyGeneratedEventHandler(object sender, PropertyGeneratedEventArgs e);
type PropertyGeneratedEventHandler = delegate of obj * PropertyGeneratedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub PropertyGeneratedEventHandler(sender As Object, e As PropertyGeneratedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
PropertyGeneratedEventArgs

Data událostiThe data for the event.

Poznámky

Při vytváření PropertyGeneratedEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a PropertyGeneratedEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro