IDataParameter.ParameterName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název IDataParameter.Gets or sets the name of the IDataParameter.

public:
 property System::String ^ ParameterName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ParameterName { get; set; }
member this.ParameterName : string with get, set
Public Property ParameterName As String

Hodnota vlastnosti

Název procesu IDataParameter.The name of the IDataParameter. Výchozí hodnota je prázdný řetězec.The default is an empty string.

Příklady

Následující příklad vytvoří instanci implementující třídy, SqlParametera nastaví některé z jejích vlastností.The following example creates an instance of the implementing class, SqlParameter, and sets some of its properties.

private static void AddSqlParameter(SqlCommand command)
{
  SqlParameter parameter = new SqlParameter();
  parameter.ParameterName = "@Description";
  parameter.IsNullable = true;
  parameter.DbType = DbType.String;
  parameter.Direction = ParameterDirection.Output;

  command.Parameters.Add(parameter);
}
Private Sub AddSqlParameter(ByVal command As SqlCommand)

  Dim parameter As New SqlParameter()
  With parameter
    .ParameterName = "@Description"
    .IsNullable = True
    .DbType = DbType.String
    .Direction = ParameterDirection.Output
  End With

  command.Parameters.Add(parameter)
End Sub

Poznámky

ParameterName je určena ve formuláři @paramName.The ParameterName is specified in the form @paramname. Před spuštěním příkazu, který závisí na parametrech, je nutné nastavit ParameterName.You must set ParameterName before executing a command that relies on parameters.

Platí pro