OleDbParameterCollection.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda OleDbParameterCollection je pouze pro čtení.Gets a value that indicates whether the OleDbParameterCollection is read-only.

public:
 virtual property bool IsReadOnly { bool get(); };
public override bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public Overrides ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud OleDbParameterCollection je jen pro čtení, v opačném případě false .true if the OleDbParameterCollection is read only; otherwise false.

Platí pro