SqlBulkCopy.EnableStreaming Vlastnost

Definice

Povolí nebo zakáže SqlBulkCopy objekt k streamování dat z objektu IDataReader .

public:
 property bool EnableStreaming { bool get(); void set(bool value); };
public bool EnableStreaming { get; set; }
member this.EnableStreaming : bool with get, set
Public Property EnableStreaming As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

trueSqlBulkCopy pokud objekt může streamovat data z objektuIDataReader, jinak nepravda. Výchozí formát je false.

Poznámky

Pokud EnableStreaming je trueto , SqlBulkCopy čtení z objektu IDataReader pomocí SequentialAccess, optimalizace využití paměti pomocí IDataReader možností streamování. Pokud je nastavena na hodnotu false, SqlBulkCopy třída načte všechna data vrácená objektem IDataReader do paměti před odesláním do SQL Server nebo SQL Azure.

Platí pro