SqlDataReader.NextResultAsync(CancellationToken) Metoda

Definice

asynchronní verze nástroje NextResult() , která při čtení výsledků dávkových příkazů Transact-SQL převede čtečku dat na další výsledek.

Token zrušení lze použít k vyžádání, že operace bude opuštěna před uplynutím časového limitu příkazu. Výjimky budou hlášeny prostřednictvím vráceného objektu Task.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ NextResultAsync(System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public override System.Threading.Tasks.Task<bool> NextResultAsync (System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
override this.NextResultAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Overrides Function NextResultAsync (cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of Boolean)

Parametry

cancellationToken
CancellationToken

Instrukce zrušení

Návraty

Task<Boolean>

Úloha představující asynchronní operaci

Výjimky

Volání NextResultAsync(CancellationToken) více než jednou pro stejnou instanci před dokončením úkolu.

Context Connection=true je zadáno v připojovacím řetězci.

při provádění textu příkazu vrátila SQL Server chybu.

Poznámky

další informace o asynchronním programování v .NET Framework Zprostředkovatel dat pro SQL Server naleznete v tématu asynchronous programming.

Platí pro

Viz také