Decimal.GetBits(Decimal) Metoda

Definice

Převede hodnotu zadané instance Decimal do odpovídající binární reprezentace.Converts the value of a specified instance of Decimal to its equivalent binary representation.

public:
 static cli::array <int> ^ GetBits(System::Decimal d);
public static int[] GetBits (decimal d);
static member GetBits : decimal -> int[]
Public Shared Function GetBits (d As Decimal) As Integer()

Parametry

d
Decimal

Hodnota, která má být převedenaThe value to convert.

Návraty

Int32[]

Zaregistrované celé číslo se znaménkem 32 se čtyřmi prvky, které obsahují binární reprezentaci d.A 32-bit signed integer array with four elements that contain the binary representation of d.

Příklady

Následující příklad používá metodu GetBits k převedení několika Decimal hodnot na jejich ekvivalentní binární reprezentace.The following example uses the GetBits method to convert several Decimal values to their equivalent binary representations. Pak zobrazí desítkové hodnoty a hexadecimální hodnotu prvků v poli, které vrací metoda GetBits.It then displays the decimal values and the hexadecimal value of the elements in the array returned by the GetBits method.

using namespace System;

int main()
{
  // Define an array of Decimal values.
  array<Decimal>^ values = gcnew array<Decimal> { Decimal::One, 
                 Decimal::Parse("100000000000000"), 
                 Decimal::Parse("10000000000000000000000000000"),
                 Decimal::Parse("100000000000000.00000000000000"), 
                 Decimal::Parse("1.0000000000000000000000000000"),
                 Decimal::Parse("123456789"), 
                 Decimal::Parse("0.123456789"), 
                 Decimal::Parse("0.000000000123456789"), 
                 Decimal::Parse("0.000000000000000000123456789"), 
                 Decimal::Parse("4294967295.0"), 
                 Decimal::Parse("18446744073709551615.0"), 
                 Decimal::MaxValue, Decimal::MinValue, 
                 Decimal::Parse("-7.9228162514264337593543950335") }; 

  Console::WriteLine("{0,31} {1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}{4,10:X8}", 
           "Argument", "Bits[3]", "Bits[2]", "Bits[1]", "Bits[0]" );
  Console::WriteLine("{0,31} {1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}{4,10:X8}", 
           "--------", "-------", "-------", "-------", "-------" );
  
  for each (Decimal value in values)
  {
   array<int>^ bits = Decimal::GetBits(value); 
   Console::WriteLine("{0,31} {1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}{4,10:X8}", 
             value, bits[3], bits[2], bits[1], bits[0] );
  }
}

/*
This example of the Decimal::GetBits( Decimal ) method
generates the following output. It displays the argument
as a Decimal and the result array in hexadecimal.

            Argument   Bits[3]  Bits[2]  Bits[1]  Bits[0]
            --------   -------  -------  -------  -------
               1  00000000 00000000 00000000 00000001
        100000000000000  00000000 00000000 00005AF3 107A4000
 10000000000000000000000000000  00000000 204FCE5E 3E250261 10000000
 100000000000000.00000000000000  000E0000 204FCE5E 3E250261 10000000
 1.0000000000000000000000000000  001C0000 204FCE5E 3E250261 10000000
           123456789  00000000 00000000 00000000 075BCD15
          0.123456789  00090000 00000000 00000000 075BCD15
      0.000000000123456789  00120000 00000000 00000000 075BCD15
 0.000000000000000000123456789  001B0000 00000000 00000000 075BCD15
           4294967295  00000000 00000000 00000000 FFFFFFFF
      18446744073709551615  00000000 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF
 79228162514264337593543950335  00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
 -79228162514264337593543950335  80000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
-7.9228162514264337593543950335  801C0000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
*/
using System;

class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Define an array of Decimal values.
   Decimal[] values = { 1M, 100000000000000M, 10000000000000000000000000000M,
              100000000000000.00000000000000M, 1.0000000000000000000000000000M,
              123456789M, 0.123456789M, 0.000000000123456789M,
              0.000000000000000000123456789M, 4294967295M,
              18446744073709551615M, Decimal.MaxValue,
              Decimal.MinValue, -7.9228162514264337593543950335M }; 
   
   Console.WriteLine("{0,31} {1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}{4,10:X8}", 
            "Argument", "Bits[3]", "Bits[2]", "Bits[1]", 
            "Bits[0]" );
   Console.WriteLine( "{0,31} {1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}{4,10:X8}", 
             "--------", "-------", "-------", "-------", 
             "-------" );

   // Iterate each element and display its binary representation
   foreach (var value in values) {
    int[] bits = decimal.GetBits(value);
    Console.WriteLine("{0,31} {1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}{4,10:X8}", 
             value, bits[3], bits[2], bits[1], bits[0]);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//              Argument   Bits[3]  Bits[2]  Bits[1]  Bits[0]
//              --------   -------  -------  -------  -------
//                 1  00000000 00000000 00000000 00000001
//          100000000000000  00000000 00000000 00005AF3 107A4000
//   10000000000000000000000000000  00000000 204FCE5E 3E250261 10000000
//   100000000000000.00000000000000  000E0000 204FCE5E 3E250261 10000000
//   1.0000000000000000000000000000  001C0000 204FCE5E 3E250261 10000000
//             123456789  00000000 00000000 00000000 075BCD15
//            0.123456789  00090000 00000000 00000000 075BCD15
//        0.000000000123456789  00120000 00000000 00000000 075BCD15
//   0.000000000000000000123456789  001B0000 00000000 00000000 075BCD15
//             4294967295  00000000 00000000 00000000 FFFFFFFF
//        18446744073709551615  00000000 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF
//   79228162514264337593543950335  00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
//   -79228162514264337593543950335  80000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
//  -7.9228162514264337593543950335  801C0000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Define an array of decimal values.
   Dim values() As Decimal = { 1d, 100000000000000d, 
                 10000000000000000000000000000d,
                 100000000000000.00000000000000d, 
                 1.0000000000000000000000000000d,
                 123456789d, 0.123456789d, 
                 0.000000000123456789d,
                 0.000000000000000000123456789d, 
                 4294967295d,
                 18446744073709551615d, 
                 Decimal.MaxValue, Decimal.MinValue, 
                 -7.9228162514264337593543950335d }

   Console.WriteLine("{0,31} {1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}{4,10:X8}", 
            "Argument", "Bits[3]", "Bits[2]", "Bits[1]", 
            "Bits[0]" )
   Console.WriteLine( "{0,31} {1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}{4,10:X8}", 
             "--------", "-------", "-------", "-------", 
             "-------" )

   ' Iterate each element and display its binary representation
   For Each value In values
     Dim bits() As Integer = Decimal.GetBits(value)
    Console.WriteLine("{0,31} {1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}{4,10:X8}", 
             value, bits(3), bits(2), bits(1), bits(0))

    Next
  End Sub
End Module 
' The example displays the following output:
'
'            Argument   Bits(3)  Bits(2)  Bits(1)  Bits(0)
'            --------   -------  -------  -------  -------
'                1  00000000 00000000 00000000 00000001
'         100000000000000  00000000 00000000 00005AF3 107A4000
'  10000000000000000000000000000  00000000 204FCE5E 3E250261 10000000
' 100000000000000.00000000000000  000E0000 204FCE5E 3E250261 10000000
' 1.0000000000000000000000000000  001C0000 204FCE5E 3E250261 10000000
'            123456789  00000000 00000000 00000000 075BCD15
'           0.123456789  00090000 00000000 00000000 075BCD15
'      0.000000000123456789  00120000 00000000 00000000 075BCD15
'  0.000000000000000000123456789  001B0000 00000000 00000000 075BCD15
'           4294967295  00000000 00000000 00000000 FFFFFFFF
'      18446744073709551615  00000000 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF
'  79228162514264337593543950335  00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
' -79228162514264337593543950335  80000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
' -7.9228162514264337593543950335  801C0000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

Následující příklad používá metodu GetBits k načtení částí komponenty v poli.The following example uses the GetBits method to retrieve the component parts of an array. Pak používá toto pole ve volání konstruktoru Decimal(Int32, Int32, Int32, Boolean, Byte) pro vytvoření instance nové Decimal hodnoty.It then uses this array in the call to the Decimal(Int32, Int32, Int32, Boolean, Byte) constructor to instantiate a new Decimal value.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Decimal[] values = { 1234.96m, -1234.96m };
   foreach (var value in values) {
     int[] parts = Decimal.GetBits(value);
     bool sign = (parts[3] & 0x80000000) != 0;
  
     byte scale = (byte) ((parts[3] >> 16) & 0x7F); 
     Decimal newValue = new Decimal(parts[0], parts[1], parts[2], sign, scale);
     Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, newValue);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    1234.96 --> 1234.96
//    -1234.96 --> -1234.96
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As Decimal = { 1234.96d, -1234.96d }
   For Each value In values
     Dim parts() = Decimal.GetBits(value)
     Dim sign As Boolean = (parts(3) And &h80000000) <> 0
     Dim scale As Byte = CByte((parts(3) >> 16) And &H7F)
  
     Dim newValue As New Decimal(parts(0), parts(1), parts(2), sign, scale)  
     Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, newValue)
   Next  
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  1234.96 --> 1234.96
'  -1234.96 --> -1234.96

Poznámky

Binární reprezentace Decimal čísla se skládá z navážky znaménka, 96 celočíselného čísla a faktor škálování, který slouží k rozdělení celočíselného čísla a určení jeho části, která je desítkovou desetinnou čárkou.The binary representation of a Decimal number consists of a 1-bit sign, a 96-bit integer number, and a scaling factor used to divide the integer number and specify what portion of it is a decimal fraction. Faktor škálování je implicitně číslo 10, které se vyvolalo na exponent v rozsahu od 0 do 28.The scaling factor is implicitly the number 10, raised to an exponent ranging from 0 to 28.

Vrácená hodnota je pole se čtyřmi prvky s 32 celými čísly se znaménkem.The return value is a four-element array of 32-bit signed integers.

První, druhý a třetí prvek vráceného pole obsahuje dolní, střední a horní 32 bity ze 96 čísla v podobě bitu.The first, second, and third elements of the returned array contain the low, middle, and high 32 bits of the 96-bit integer number.

Čtvrtý prvek vráceného pole obsahuje faktor škálování a znaménko.The fourth element of the returned array contains the scale factor and sign. Skládá se z následujících částí:It consists of the following parts:

Bity 0 až 15, spodní slovo se nepoužívá a musí být nula.Bits 0 to 15, the lower word, are unused and must be zero.

Bity od 16 do 23 musí obsahovat exponent mezi 0 a 28, což označuje mocninu 10 pro dělení celého čísla.Bits 16 to 23 must contain an exponent between 0 and 28, which indicates the power of 10 to divide the integer number.

Bity 24 až 30 jsou nepoužívané a musí být nulové.Bits 24 to 30 are unused and must be zero.

Bit 31 obsahuje znak: 0 znamenají kladné číslo a 1 znamená negativní.Bit 31 contains the sign: 0 mean positive, and 1 means negative.

Všimněte si, že bitová reprezentace rozlišuje záporné a kladné nula.Note that the bit representation differentiates between negative and positive zero. Tyto hodnoty jsou považovány za shodné ve všech operacích.These values are treated as being equal in all operations.

Platí pro

Viz také