Delegate.Clone Metoda

Definice

Vytvoří kopii delegáta bez podstruktury.Creates a shallow copy of the delegate.

public:
 virtual System::Object ^ Clone();
public virtual object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
Public Overridable Function Clone () As Object

Návraty

Object

Kopie delegáta bez podstruktury.A shallow copy of the delegate.

Implementuje

Poznámky

Klon má stejný Type , cílový, metoda a seznam vyvolání jako původní delegát.The clone has the same Type, target, method, and invocation list as the original delegate.

Neomezený kopii vytvoří novou instanci stejného typu jako původní objekt a poté zkopíruje nestatická pole původního objektu.A shallow copy creates a new instance of the same type as the original object, and then copies the nonstatic fields of the original object. Pokud je pole typem hodnoty, je provedena bitová kopie pole.If the field is a value type, a bit-by-bit copy of the field is performed. Pokud je pole odkazový typ, je odkaz zkopírován, ale odkazovaný objekt není. Proto odkaz v původním objektu a odkaz v bodu klonování na stejný objekt.If the field is a reference type, the reference is copied but the referred object is not; therefore, the reference in the original object and the reference in the clone point to the same object. Naproti tomu hluboká kopie objektu duplikuje všechno přímo nebo nepřímo odkazované poli v objektu.In contrast, a deep copy of an object duplicates everything directly or indirectly referenced by the fields in the object.

Platí pro