Double.MinValue Pole

Definice

Představuje nejmenší možnou Doublehodnotu . Toto pole je konstantní.

public: double MinValue = -1.7976931348623157E+308;
public const double MinValue = -1.7976931348623157E+308;
val mutable MinValue : double
Public Const MinValue As Double = -1.7976931348623157E+308

Hodnota pole

Double

Příklady

Následující příklad kódu znázorňuje použití Double.MinValue:

public ref class Temperature
{
public:
  static property double MinValue 
  {
   double get()
   {
     return Double::MinValue;
   }
  }

  static property double MaxValue 
  {
   double get()
   {
     return Double::MaxValue;
   }
  }

protected:
  // The value holder
  double m_value;

public:
  property double Value 
  {
   double get()
   {
     return m_value;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = value;
   }
  }

  property double Celsius 
  {
   double get()
   {
     return (m_value - 32.0) / 1.8;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = 1.8 * value + 32.0;
   }
  }
};
public class Temperature {
  public static double MinValue {
    get {
      return Double.MinValue;
    }
  }

  public static double MaxValue {
    get {
      return Double.MaxValue;
    }
  }

  // The value holder
  protected double m_value;

  public double Value {
    get {
      return m_value;
    }
    set {
      m_value = value;
    }
  }

  public double Celsius {
    get {
      return (m_value-32.0)/1.8;
    }
    set {
      m_value = 1.8*value+32.0;
    }
  }
}
type Temperature() =
  static member MinValue =
    Double.MinValue

  static member MaxValue =
    Double.MaxValue

  member val Value = 0. with get, set

  member this.Celsius
    with get () =
      (this.Value - 32.) / 1.8
    and set (value) =
      this.Value <- 1.8 * value + 32.
Public Class Temperature

  Public Shared ReadOnly Property MinValue() As Double
    Get
      Return Double.MinValue
    End Get
  End Property

  Public Shared ReadOnly Property MaxValue() As Double
    Get
      Return Double.MaxValue
    End Get
  End Property

  ' The value holder
  Protected m_value As Double

  Public Property Value() As Double
    Get
      Return m_value
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value
    End Set
  End Property

  Public Property Celsius() As Double
    Get
      Return (m_value - 32) / 1.8
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value * 1.8 + 32
    End Set
  End Property
End Class

Poznámky

Hodnota této konstanty je záporná 1,7976931348623157E+308.

Výsledek operace, která je menší než Double.MinValue je Double.NegativeInfinity. V následujícím příkladu Double.NegativeInfinity je výsledkem operací odčítání a násobení, pokud je výsledek menší než Double.MinValue.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   double result1 = -7.997e307 + -9.985e307;
   Console.WriteLine("{0} (Negative Infinity: {1})",
            result1, Double.IsNegativeInfinity(result1));

   double result2 = -1.5935e250 * 7.948e110;
   Console.WriteLine("{0} (Negative Infinity: {1})",
            result2, Double.IsNegativeInfinity(result2));
  }
}
// The example displays the following output:
//  -Infinity (Negative Infinity: True)
//  -Infinity (Negative Infinity: True)
open System

let result1 = -7.997e307 + -9.985e307
printfn $"{result1} (Negative Infinity: {Double.IsNegativeInfinity result1})"

let result2 = -1.5935e250 * 7.948e110
printfn $"{result2} (Negative Infinity: {Double.IsNegativeInfinity result2})"
// The example displays the following output:
//  -Infinity (Negative Infinity: True)
//  -Infinity (Negative Infinity: True)
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim result1 As Double = -7.997e307 + -9.985e307
   Console.WriteLine("{0} (Negative Infinity: {1})", 
            result1, Double.IsNegativeInfinity(result1))
   
   Dim result2 As Double = -1.5935e250 * 7.948e110
   Console.WriteLine("{0} (Negative Infinity: {1})", 
            result2, Double.IsNegativeInfinity(result2))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  -Infinity (Negative Infinity: True)
'  -Infinity (Negative Infinity: True)

Platí pro