SizeF.ToSize Metoda

Definice

Převede SizeF strukturu na strukturu Size.Converts a SizeF structure to a Size structure.

public:
 System::Drawing::Size ToSize();
public System.Drawing.Size ToSize ();
member this.ToSize : unit -> System.Drawing.Size
Public Function ToSize () As Size

Návraty

Struktura Size.A Size structure.

Poznámky

SizeF struktura je převedena na Size strukturu zkrácením hodnoty SizeF na další nižší celočíselné hodnoty.The SizeF structure is converted to a Size structure by truncating the values of the SizeF to the next lower integer values.

Platí pro