Func<T,TResult> Delegát

Definice

Zapouzdřuje metodu, která má jeden parametr a vrátí hodnotu typu určenou TResult parametrem.Encapsulates a method that has one parameter and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

generic <typename T, typename TResult>
public delegate TResult Func(T arg);
public delegate TResult Func<in T,out TResult>(T arg);
public delegate TResult Func<T,TResult>(T arg);
type Func<'T, 'Result> = delegate of 'T -> 'Result
Public Delegate Function Func(Of In T, Out TResult)(arg As T) As TResult 
Public Delegate Function Func(Of T, TResult)(arg As T) As TResult 

Parametry typu

T

Typ parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the parameter of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kontravariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je méně odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.
TResult

Typ návratové hodnoty metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the return value of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kovariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je více odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.

Parametry

arg
T

Parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The parameter of the method that this delegate encapsulates.

Návratová hodnota

TResult

Návratová hodnota metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The return value of the method that this delegate encapsulates.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak deklarovat a použít Func<T,TResult> delegáta.The following example demonstrates how to declare and use a Func<T,TResult> delegate. Tento příklad deklaruje Func<T,TResult> proměnnou a přiřadí jí výraz lambda, který převádí znaky v řetězci na velká písmena.This example declares a Func<T,TResult> variable and assigns it a lambda expression that converts the characters in a string to uppercase. Delegát, který zapouzdřuje tuto metodu, je následně předán Enumerable.Select metodě pro změnu řetězců v poli řetězců na velká písmena.The delegate that encapsulates this method is subsequently passed to the Enumerable.Select method to change the strings in an array of strings to uppercase.

// Declare a Func variable and assign a lambda expression to the
// variable. The method takes a string and converts it to uppercase.
Func<string, string> selector = str => str.ToUpper();

// Create an array of strings.
string[] words = { "orange", "apple", "Article", "elephant" };
// Query the array and select strings according to the selector method.
IEnumerable<String> aWords = words.Select(selector);

// Output the results to the console.
foreach (String word in aWords)
  Console.WriteLine(word);

/*
This code example produces the following output:

ORANGE
APPLE
ARTICLE
ELEPHANT

*/
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq

Module Func
  Public Sub Main()
   ' Declare a Func variable and assign a lambda expression to the 
   ' variable. The method takes a string and converts it to uppercase.
   Dim selector As Func(Of String, String) = Function(str) str.ToUpper()
  
   ' Create an array of strings.
   Dim words() As String = { "orange", "apple", "Article", "elephant" }
   ' Query the array and select strings according to the selector method.
   Dim aWords As IEnumerable(Of String) = words.Select(selector)
  
   ' Output the results to the console.
   For Each word As String In aWords
     Console.WriteLine(word)
   Next
  End Sub
End Module
' This code example produces the following output:
'      
'  ORANGE
'  APPLE
'  ARTICLE
'  ELEPHANT

Poznámky

Tento delegát můžete použít k reprezentaci metody, kterou lze předat jako parametr bez explicitního deklarování vlastního delegáta.You can use this delegate to represent a method that can be passed as a parameter without explicitly declaring a custom delegate. Zapouzdřená metoda musí odpovídat podpisu metody, která je definována tímto delegátem.The encapsulated method must correspond to the method signature that is defined by this delegate. To znamená, že zapouzdřená metoda musí mít jeden parametr, který je předána hodnotou a který musí vracet hodnotu.This means that the encapsulated method must have one parameter that is passed to it by value, and that it must return a value.

Poznámka

Chcete-li odkazovat na metodu, která má jeden parametr a vrátí void (nebo v Visual Basic, která je deklarována jako a Sub nikoli jako Function ), použijte Action<T> místo toho obecný delegát.To reference a method that has one parameter and returns void (or in Visual Basic, that is declared as a Sub rather than as a Function), use the generic Action<T> delegate instead.

Když použijete Func<T,TResult> delegáta, nemusíte explicitně definovat delegáta, který zapouzdřuje metodu s jedním parametrem.When you use the Func<T,TResult> delegate, you do not have to explicitly define a delegate that encapsulates a method with a single parameter. Například následující kód explicitně deklaruje delegáta s názvem ConvertMethod a přiřadí odkaz na UppercaseString metodu jeho instanci delegáta.For example, the following code explicitly declares a delegate named ConvertMethod and assigns a reference to the UppercaseString method to its delegate instance.

using System;

delegate string ConvertMethod(string inString);

public class DelegateExample
{
  public static void Main()
  {
   // Instantiate delegate to reference UppercaseString method
   ConvertMethod convertMeth = UppercaseString;
   string name = "Dakota";
   // Use delegate instance to call UppercaseString method
   Console.WriteLine(convertMeth(name));
  }

  private static string UppercaseString(string inputString)
  {
   return inputString.ToUpper();
  }
}
' Declare a delegate to represent string conversion method
Delegate Function ConvertMethod(ByVal inString As String) As String

Module DelegateExample
  Public Sub Main()
   ' Instantiate delegate to reference UppercaseString method
   Dim convertMeth As ConvertMethod = AddressOf UppercaseString
   Dim name As String = "Dakota"
   ' Use delegate instance to call UppercaseString method
   Console.WriteLine(convertMeth(name))
  End Sub

  Private Function UppercaseString(inputString As String) As String
   Return inputString.ToUpper()
  End Function
End Module

Následující příklad zjednodušuje tento kód vytvořením instance Func<T,TResult> delegáta místo explicitního definování nového delegáta a přiřazením pojmenované metody k němu.The following example simplifies this code by instantiating the Func<T,TResult> delegate instead of explicitly defining a new delegate and assigning a named method to it.

// Instantiate delegate to reference UppercaseString method
Func<string, string> convertMethod = UppercaseString;
string name = "Dakota";
// Use delegate instance to call UppercaseString method
Console.WriteLine(convertMethod(name));

string UppercaseString(string inputString)
{
  return inputString.ToUpper();
}

// This code example produces the following output:
//
//  DAKOTA
Module GenericFunc
  Public Sub Main()
   ' Instantiate delegate to reference UppercaseString method
   Dim convertMethod As Func(Of String, String) = AddressOf UppercaseString
   Dim name As String = "Dakota"
   ' Use delegate instance to call UppercaseString method
   Console.WriteLine(convertMethod(name))
  End Sub

  Private Function UppercaseString(inputString As String) As String
   Return inputString.ToUpper()
  End Function
End Module

Můžete také použít Func<T,TResult> delegáta s anonymními metodami v jazyce C#, jak ukazuje následující příklad.You can also use the Func<T,TResult> delegate with anonymous methods in C#, as the following example illustrates. (Úvod do anonymních metod naleznete v tématu Anonymous Methods.)(For an introduction to anonymous methods, see Anonymous Methods.)

 Func<string, string> convert = delegate(string s)
  { return s.ToUpper();};

 string name = "Dakota";
 Console.WriteLine(convert(name));

// This code example produces the following output:
//
//  DAKOTA

Můžete také přiřadit výraz lambda Func<T,TResult> delegátovi, jak ukazuje následující příklad.You can also assign a lambda expression to a Func<T,TResult> delegate, as the following example illustrates. (Úvod do výrazů lambda naleznete v tématu lambda výrazy a lambda výrazy.)(For an introduction to lambda expressions, see Lambda Expressions and Lambda Expressions.)

Func<string, string> convert = s => s.ToUpper();

string name = "Dakota";
Console.WriteLine(convert(name));

// This code example produces the following output:
//
//  DAKOTA
Module LambdaExpression
  Public Sub Main()
   Dim convert As Func(Of String, String) = Function(s) s.ToUpper()
   
   Dim name As String = "Dakota"
   Console.WriteLine(convert(name)) 
  End Sub
End Module

Podkladový typ výrazu lambda je jedním z generických Func delegátů.The underlying type of a lambda expression is one of the generic Func delegates. Díky tomu je možné předat výraz lambda jako parametr bez explicitního přiřazení k delegátovi.This makes it possible to pass a lambda expression as a parameter without explicitly assigning it to a delegate. Konkrétně vzhledem k tomu, že mnoho metod typů v System.Linq oboru názvů má Func<T,TResult> parametry, můžete předat tyto metody výraz lambda bez explicitního vytvoření instance Func<T,TResult> delegáta.In particular, because many methods of types in the System.Linq namespace have Func<T,TResult> parameters, you can pass these methods a lambda expression without explicitly instantiating a Func<T,TResult> delegate.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro