Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TResult> Delegát

Definice

Zapouzdřuje metodu, která má sedm parametrů a vrátí hodnotu typu určenou TResult parametrem.Encapsulates a method that has seven parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename TResult>
public delegate TResult Func(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7);
public delegate TResult Func<in T1,in T2,in T3,in T4,in T5,in T6,in T7,out TResult>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7);
type Func<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, 'Result> = delegate of 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 -> 'Result
Public Delegate Function Func(Of In T1, In T2, In T3, In T4, In T5, In T6, In T7, Out TResult)(arg1 As T1, arg2 As T2, arg3 As T3, arg4 As T4, arg5 As T5, arg6 As T6, arg7 As T7) As TResult 

Parametry typu

T1

Typ prvního parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the first parameter of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kontravariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je méně odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.
T2

Typ druhého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the second parameter of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kontravariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je méně odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.
T3

Typ třetího parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the third parameter of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kontravariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je méně odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.
T4

Typ čtvrtého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kontravariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je méně odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.
T5

Typ pátého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kontravariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je méně odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.
T6

Typ šestého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kontravariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je méně odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.
T7

Typ sedmého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kontravariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je méně odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.
TResult

Typ návratové hodnoty metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the return value of the method that this delegate encapsulates.

Tento parametr typu je kovariantní. To znamená, že můžete použít buď zadaný typ, nebo libovolný typ, který je více odvozený. Další informace o kovarianci a kontravarianci najdete v tématu popisujícím kovarianci a kontravarianci u parametrického polymorfismu.

Parametry

arg1
T1

První parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The first parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg2
T2

Druhý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The second parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg3
T3

Třetí parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The third parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg4
T4

Čtvrtý parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg5
T5

Pátý parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg6
T6

Šestý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg7
T7

Sedmý parametr metody, který tento delegát zapouzdřuje.The seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

Návratová hodnota

TResult

Návratová hodnota metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The return value of the method that this delegate encapsulates.

Poznámky

Tento delegát můžete použít k reprezentaci metody, kterou lze předat jako parametr bez explicitního deklarování vlastního delegáta.You can use this delegate to represent a method that can be passed as a parameter without explicitly declaring a custom delegate. Zapouzdřená metoda musí odpovídat podpisu metody, která je definována tímto delegátem.The encapsulated method must correspond to the method signature that is defined by this delegate. To znamená, že zapouzdřená metoda musí mít sedm parametrů, z nichž každý je předána hodnotou a že musí vracet hodnotu.This means that the encapsulated method must have seven parameters, each of which is passed to it by value, and that it must return a value.

Poznámka

Chcete-li odkazovat na metodu, která má sedm parametrů a vrátí void (nebo v Visual Basic, která je deklarována jako Sub spíše než jako Function ), použijte Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> místo toho obecný delegát.To reference a method that has seven parameters and returns void (or in Visual Basic, that is declared as a Sub rather than as a Function), use the generic Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> delegate instead.

Delegáta můžete použít také Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TResult> anonymními metodami a lambda výrazy.You can also use the Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TResult> delegate with anonymous methods and lambda expressions.

Podkladový typ výrazu lambda je jedním z generických Func delegátů.The underlying type of a lambda expression is one of the generic Func delegates. Díky tomu je možné předat výraz lambda jako parametr bez explicitního přiřazení k delegátovi.This makes it possible to pass a lambda expression as a parameter without explicitly assigning it to a delegate.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také