CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory Metoda

Definice

Získá kategorii Unicode znaku Unicode.Gets the Unicode category of a Unicode character.

Přetížení

GetUnicodeCategory(Char)

Načte kategorii Unicode zadaného znaku.Gets the Unicode category of the specified character.

GetUnicodeCategory(Int32)

Načte kategorii Unicode zadaného znaku.Gets the Unicode category of the specified character.

GetUnicodeCategory(String, Int32)

Načte kategorii Unicode znaku na zadaném indexu zadaného řetězce.Gets the Unicode category of the character at the specified index of the specified string.

GetUnicodeCategory(Char)

Načte kategorii Unicode zadaného znaku.Gets the Unicode category of the specified character.

public:
 static System::Globalization::UnicodeCategory GetUnicodeCategory(char ch);
public static System.Globalization.UnicodeCategory GetUnicodeCategory (char ch);
static member GetUnicodeCategory : char -> System.Globalization.UnicodeCategory
Public Shared Function GetUnicodeCategory (ch As Char) As UnicodeCategory

Parametry

ch
Char

Znak Unicode, pro který se má získat kategorie UnicodeThe Unicode character for which to get the Unicode category.

Návraty

Hodnota UnicodeCategory označující kategorii zadaného znaku.A UnicodeCategory value indicating the category of the specified character.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje hodnoty vracené jednotlivými metodami pro různé typy znaků.The following code example shows the values returned by each method for different types of characters.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void PrintProperties( Char c );
int main()
{
  Console::WriteLine( "                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory" );
  Console::Write( "U+0061 LATIN SMALL LETTER A      " );
  PrintProperties( L'a' );
  Console::Write( "U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA   " );
  PrintProperties( L'\u0393' );
  Console::Write( "U+0039 DIGIT NINE           " );
  PrintProperties( L'9' );
  Console::Write( "U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         " );
  PrintProperties( L'\u00B2' );
  Console::Write( "U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   " );
  PrintProperties( L'\u00BC' );
  Console::Write( "U+0BEF TAMIL DIGIT NINE        " );
  PrintProperties( L'\u0BEF' );
  Console::Write( "U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN        " );
  PrintProperties( L'\u0BF0' );
  Console::Write( "U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     " );
  PrintProperties( L'\u0F33' );
  Console::Write( "U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  " );
  PrintProperties( L'\u2788' );
}

void PrintProperties( Char c )
{
  Console::Write( " {0,-3}", c );
  Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetNumericValue( c ) );
  Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetDigitValue( c ) );
  Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetDecimalDigitValue( c ) );
  Console::WriteLine( "{0}", CharUnicodeInfo::GetUnicodeCategory( c ) );
}

/*
This code produces the following output. Some characters might not display at the console.

                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
U+0061 LATIN SMALL LETTER A       a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA    \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
U+0039 DIGIT NINE            9  9   9   9  DecimalDigitNumber
U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         \u00B2  2   2   2  OtherNumber
U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
U+0BEF TAMIL DIGIT NINE         \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN         \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     \u0F33  -0.5 -1  -1  OtherNumber
U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  \u2788  9   9   -1  OtherNumber

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCharUnicodeInfo {

  public static void Main() {

   Console.WriteLine( "                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory" );

   Console.Write( "U+0061 LATIN SMALL LETTER A      " );
   PrintProperties( 'a' );

   Console.Write( "U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA   " );
   PrintProperties( '\u0393' );

   Console.Write( "U+0039 DIGIT NINE           " );
   PrintProperties( '9' );

   Console.Write( "U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         " );
   PrintProperties( '\u00B2' );

   Console.Write( "U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   " );
   PrintProperties( '\u00BC' );

   Console.Write( "U+0BEF TAMIL DIGIT NINE        " );
   PrintProperties( '\u0BEF' );

   Console.Write( "U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN        " );
   PrintProperties( '\u0BF0' );

   Console.Write( "U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     " );
   PrintProperties( '\u0F33' );

   Console.Write( "U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  " );
   PrintProperties( '\u2788' );

  }

  public static void PrintProperties( char c ) {
   Console.Write( " {0,-3}", c );
   Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetNumericValue( c ) );
   Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDigitValue( c ) );
   Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDecimalDigitValue( c ) );
   Console.WriteLine( "{0}", CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory( c ) );
  }

}


/*
This code produces the following output. Some characters might not display at the console.

                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
U+0061 LATIN SMALL LETTER A       a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA    \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
U+0039 DIGIT NINE            9  9   9   9  DecimalDigitNumber
U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         \u00B2  2   2   2  OtherNumber
U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
U+0BEF TAMIL DIGIT NINE         \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN         \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     \u0F33  -0.5 -1  -1  OtherNumber
U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  \u2788  9   9   -1  OtherNumber

*/

Imports System.Globalization

Public Class SamplesCharUnicodeInfo  

  Public Shared Sub Main()

   Console.WriteLine("                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory")

   Console.Write("U+0061 LATIN SMALL LETTER A      ")
   PrintProperties("a"c)

   Console.Write("U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA   ")
   PrintProperties(ChrW(&H0393))

   Console.Write("U+0039 DIGIT NINE           ")
   PrintProperties("9"c)

   Console.Write("U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         ")
   PrintProperties(ChrW(&H00B2))

   Console.Write("U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   ")
   PrintProperties(ChrW(&H00BC))

   Console.Write("U+0BEF TAMIL DIGIT NINE        ")
   PrintProperties(ChrW(&H0BEF))

   Console.Write("U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN        ")
   PrintProperties(ChrW(&H0BF0))

   Console.Write("U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     ")
   PrintProperties(ChrW(&H0F33))

   Console.Write("U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  ")
   PrintProperties(ChrW(&H2788))

  End Sub

  Public Shared Sub PrintProperties(c As Char)
   Console.Write(" {0,-3}", c)
   Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetNumericValue(c))
   Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDigitValue(c))
   Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDecimalDigitValue(c))
   Console.WriteLine("{0}", CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(c))
  End Sub

End Class


'This code produces the following output. Some characters might not display at the console.
'
'                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
'U+0061 LATIN SMALL LETTER A       a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
'U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA    \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
'U+0039 DIGIT NINE            9  9   9   9  DecimalDigitNumber
'U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         \u00B2  2   2   2  OtherNumber
'U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
'U+0BEF TAMIL DIGIT NINE         \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
'U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN         \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
'U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     \u0F33  -0.5 -1  -1  OtherNumber
'U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  \u2788  9   9   -1  OtherNumber

Poznámky

Znaky Unicode jsou rozdělené do kategorií.The Unicode characters are divided into categories. Kategorie znaků je jedna z jejích vlastností.A character's category is one of its properties. Znak může být například velké písmeno, malé písmeno, číslo desítkové číslice, číslo písmen, interpunkce konektoru, matematický symbol nebo symbol měny.For example, a character might be an uppercase letter, a lowercase letter, a decimal digit number, a letter number, a connector punctuation, a math symbol, or a currency symbol. Třída UnicodeCategory vrátí kategorii znaku Unicode.The UnicodeCategory class returns the category of a Unicode character. Další informace o znacích Unicode najdete v části Standard Unicode.For more information on Unicode characters, see the Unicode Standard.

Metoda GetUnicodeCategory předpokládá, že ch odpovídá jednomu jazykovému znaku a vrátí jeho kategorii.The GetUnicodeCategory method assumes that ch corresponds to a single linguistic character and returns its category. To znamená, že pro náhradní páry vrátí UnicodeCategory.Surrogate namísto kategorie, do které patří náhradní.This means that, for surrogate pairs, it returns UnicodeCategory.Surrogate instead of the category to which the surrogate belongs. Například abeceda Ugaritic zabírá kódový bod U + 10380 do U + 1039F.For example, the Ugaritic alphabet occupies code points U+10380 to U+1039F. Následující příklad používá metodu ConvertFromUtf32 pro vytvoření instance řetězce, který představuje UGARITIC písmeno ALPA (U + 10380), což je první písmeno Ugaritic abecedy.The following example uses the ConvertFromUtf32 method to instantiate a string that represents UGARITIC LETTER ALPA (U+10380), which is the first letter of the Ugaritic alphabet. Jak ukazuje výstup z příkladu, metoda IsNumber(Char) vrátí false, pokud je předána buď jako vysoká náhrada, nebo jako Nízká náhrada tohoto znaku.As the output from the example shows, the IsNumber(Char) method returns false if it is passed either the high surrogate or the low surrogate of this character.

int utf32 = 0x10380;    // UGARITIC LETTER ALPA
string surrogate = Char.ConvertFromUtf32(utf32);
foreach (var ch in surrogate)
  Console.WriteLine("U+{0:X4}: {1:G}", 
           Convert.ToUInt16(ch), 
           System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(ch));
// The example displays the following output:
//    U+D800: Surrogate
//    U+DF80: Surrogate
Dim utf32 As Integer = &h10380    ' UGARITIC LETTER ALPA
Dim surrogate As String = Char.ConvertFromUtf32(utf32)
For Each ch In surrogate
  Console.WriteLine("U+{0:X4}: {1:G}", 
           Convert.ToUInt16(ch), 
           System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(ch))
Next
' The example displays the following output:
'    U+D800: Surrogate
'    U+DF80: Surrogate

Všimněte si, že CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory nikdy nevrací stejnou UnicodeCategory hodnotu jako metodu Char.GetUnicodeCategory, když předala určitý znak jako parametr.Note that CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory does not always return the same UnicodeCategory value as the Char.GetUnicodeCategory method when passed a particular character as a parameter. Metoda CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory je navržena tak, aby odrážela aktuální verzi standardu Unicode.The CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory method is designed to reflect the current version of the Unicode standard. I když metoda Char.GetUnicodeCategory obvykle odráží aktuální verzi standardu Unicode, může vrátit kategorii znaků na základě předchozí verze standardu nebo může vrátit kategorii, která se liší od aktuálního standardu, aby zůstala zpětná kompatibilita.In contrast, although the Char.GetUnicodeCategory method usually reflects the current version of the Unicode standard, it might return a character's category based on a previous version of the standard, or it might return a category that differs from the current standard to preserve backward compatibility.

Viz také

GetUnicodeCategory(Int32)

Načte kategorii Unicode zadaného znaku.Gets the Unicode category of the specified character.

public:
 static System::Globalization::UnicodeCategory GetUnicodeCategory(int codePoint);
public static System.Globalization.UnicodeCategory GetUnicodeCategory (int codePoint);
static member GetUnicodeCategory : int -> System.Globalization.UnicodeCategory
Public Shared Function GetUnicodeCategory (codePoint As Integer) As UnicodeCategory

Parametry

codePoint
Int32

Číslo představující 32 hodnotu bodu kódu pro znak Unicode.A number representing the 32-bit code point value of the Unicode character.

Návraty

Hodnota UnicodeCategory označující kategorii zadaného znaku.A UnicodeCategory value indicating the category of the specified character.

GetUnicodeCategory(String, Int32)

Načte kategorii Unicode znaku na zadaném indexu zadaného řetězce.Gets the Unicode category of the character at the specified index of the specified string.

public:
 static System::Globalization::UnicodeCategory GetUnicodeCategory(System::String ^ s, int index);
public static System.Globalization.UnicodeCategory GetUnicodeCategory (string s, int index);
static member GetUnicodeCategory : string * int -> System.Globalization.UnicodeCategory
Public Shared Function GetUnicodeCategory (s As String, index As Integer) As UnicodeCategory

Parametry

s
String

String obsahující znak Unicode, pro který se má získat kategorie UnicodeThe String containing the Unicode character for which to get the Unicode category.

index
Int32

Index znaku Unicode, pro který se má získat kategorie UnicodeThe index of the Unicode character for which to get the Unicode category.

Návraty

Hodnota UnicodeCategory označující kategorii znaku v zadaném indexu zadaného řetězce.A UnicodeCategory value indicating the category of the character at the specified index of the specified string.

Výjimky

s je null.s is null.

index je mimo rozsah platných indexů v s.index is outside the range of valid indexes in s.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje hodnoty vracené jednotlivými metodami pro různé typy znaků.The following code example shows the values returned by each method for different types of characters.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // The String to get information for.
  String^ s = "a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788";
  Console::WriteLine( "String: {0}", s );
  
  // Print the values for each of the characters in the string.
  Console::WriteLine( "index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory" );
  for ( int i = 0; i < s->Length; i++ )
  {
   Console::Write( "{0,-5} {1,-3}", i, s[ i ] );
   Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetNumericValue( s, i ) );
   Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetDigitValue( s, i ) );
   Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetDecimalDigitValue( s, i ) );
   Console::WriteLine( "{0}", CharUnicodeInfo::GetUnicodeCategory( s, i ) );

  }
}

/*
This code produces the following output. Some characters might not display at the console.

String: a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788
index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
0   a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
1   9  9   9   9  DecimalDigitNumber
2   \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
3   \u00B2  2   2   2  OtherNumber
4   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
5   \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
6   \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
7   \u2788  9   9   -1  OtherNumber

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCharUnicodeInfo {

  public static void Main() {

   // The String to get information for.
   String s = "a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788";
   Console.WriteLine( "String: {0}", s );

   // Print the values for each of the characters in the string.
   Console.WriteLine( "index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory" );
   for ( int i = 0; i < s.Length; i++ ) {
     Console.Write( "{0,-5} {1,-3}", i, s[i] );
     Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetNumericValue( s, i ) );
     Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDigitValue( s, i ) );
     Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDecimalDigitValue( s, i ) );
     Console.WriteLine( "{0}", CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory( s, i ) );
   }

  }

}


/*
This code produces the following output. Some characters might not display at the console.

String: a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788
index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
0   a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
1   9  9   9   9  DecimalDigitNumber
2   \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
3   \u00B2  2   2   2  OtherNumber
4   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
5   \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
6   \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
7   \u2788  9   9   -1  OtherNumber

*/

Imports System.Globalization

Public Class SamplesCharUnicodeInfo  

  Public Shared Sub Main()

   ' The String to get information for.
   Dim s As [String] = "a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788"
   Console.WriteLine("String: {0}", s)

   ' Print the values for each of the characters in the string.
   Console.WriteLine("index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory")
   Dim i As Integer
   For i = 0 To s.Length - 1
     Console.Write("{0,-5} {1,-3}", i, s(i))
     Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetNumericValue(s, i))
     Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDigitValue(s, i))
     Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDecimalDigitValue(s, i))
     Console.WriteLine("{0}", CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(s, i))
   Next i

  End Sub

End Class


'This code produces the following output. Some characters might not display at the console.
'
'String: a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788
'index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
'0   a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
'1   9  9   9   9  DecimalDigitNumber
'2   \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
'3   \u00B2  2   2   2  OtherNumber
'4   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
'5   \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
'6   \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
'7   \u2788  9   9   -1  OtherNumber

Poznámky

Znaky Unicode jsou rozdělené do kategorií.The Unicode characters are divided into categories. Kategorie znaků je jedna z jejích vlastností.A character's category is one of its properties. Znak může být například velké písmeno, malé písmeno, číslo desítkové číslice, číslo písmen, interpunkce konektoru, matematický symbol nebo symbol měny.For example, a character might be an uppercase letter, a lowercase letter, a decimal digit number, a letter number, a connector punctuation, a math symbol, or a currency symbol. Třída UnicodeCategory vrátí kategorii znaku Unicode.The UnicodeCategory class returns the category of a Unicode character. Další informace o znacích Unicode najdete v části Standard Unicode.For more information on Unicode characters, see the Unicode Standard.

Pokud je objekt Char na pozici index prvním znakem platného náhradního páru, metoda GetUnicodeCategory(String, Int32) vrátí kategorii Unicode náhradního páru místo vrácení UnicodeCategory.Surrogate.If the Char object at position index is the first character of a valid surrogate pair, the GetUnicodeCategory(String, Int32) method returns the Unicode category of the surrogate pair instead of returning UnicodeCategory.Surrogate. Například abeceda Ugaritic zabírá kódový bod U + 10380 do U + 1039F.For example, the Ugaritic alphabet occupies code points U+10380 to U+1039F. Následující příklad používá metodu ConvertFromUtf32 pro vytvoření instance řetězce, který představuje UGARITIC písmeno ALPA (U + 10380), což je první písmeno Ugaritic abecedy.The following example uses the ConvertFromUtf32 method to instantiate a string that represents UGARITIC LETTER ALPA (U+10380), which is the first letter of the Ugaritic alphabet. Jak ukazuje výstup z příkladu, metoda GetUnicodeCategory(String, Int32) vrátí UnicodeCategory.OtherLetter, pokud je předána vysoká náhrada za tento znak, což znamená, že se považuje za náhradní pár.As the output from the example shows, the GetUnicodeCategory(String, Int32) method returns UnicodeCategory.OtherLetter if it is passed the high surrogate of this character, which indicates that it considers the surrogate pair. Pokud však dojde k předání nízké náhrady, bude v izolaci považována za jenom nízké náhrady a vrátí UnicodeCategory.Surrogate.However, if it is passed the low surrogate, it considers only the low surrogate in isolation and returns UnicodeCategory.Surrogate.

int utf32 = 0x10380;    // UGARITIC LETTER ALPA
string surrogate = Char.ConvertFromUtf32(utf32);
for (int ctr = 0; ctr < surrogate.Length; ctr++)
  Console.WriteLine("U+{0:X4}: {1:G}", 
           Convert.ToUInt16(surrogate[ctr]), 
           System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(surrogate, ctr));
// The example displays the following output:
//    U+D800: OtherLetter
//    U+DF80: Surrogate   
Dim utf32 As Integer = &h10380    ' UGARITIC LETTER ALPA
Dim surrogate As String = Char.ConvertFromUtf32(utf32)
For ctr As Integer = 0 To surrogate.Length - 1
  Console.WriteLine("U+{0:X4}: {1:G}", 
           Convert.ToUInt16(surrogate(ctr)), 
           System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(surrogate, ctr))
Next
' The example displays the following output:
'    U+D800: OtherLetter
'    U+DF80: Surrogate   

Všimněte si, že metoda CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory nikdy nevrací stejnou UnicodeCategory hodnotu jako metodu Char.GetUnicodeCategory, když předala určitý znak jako parametr.Note that CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory method does not always return the same UnicodeCategory value as the Char.GetUnicodeCategory method when passed a particular character as a parameter. Metoda CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory je navržena tak, aby odrážela aktuální verzi standardu Unicode.The CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory method is designed to reflect the current version of the Unicode standard. I když metoda Char.GetUnicodeCategory obvykle odráží aktuální verzi standardu Unicode, může vrátit kategorii znaků na základě předchozí verze standardu nebo může vrátit kategorii, která se liší od aktuálního standardu, aby zůstala zpětná kompatibilita.In contrast, although the Char.GetUnicodeCategory method usually reflects the current version of the Unicode standard, it might return a character's category based on a previous version of the standard, or it might return a category that differs from the current standard to preserve backward compatibility.

Viz také

Platí pro