CultureInfo.GetCultures(CultureTypes) Metoda

Definice

Získá seznam podporovaných kultur filtrovaných zadaným CultureTypes parametrem.Gets the list of supported cultures filtered by the specified CultureTypes parameter.

public:
 static cli::array <System::Globalization::CultureInfo ^> ^ GetCultures(System::Globalization::CultureTypes types);
public static System.Globalization.CultureInfo[] GetCultures (System.Globalization.CultureTypes types);
static member GetCultures : System.Globalization.CultureTypes -> System.Globalization.CultureInfo[]
Public Shared Function GetCultures (types As CultureTypes) As CultureInfo()

Parametry

types
CultureTypes

Bitová kombinace hodnot výčtu, které filtrují jazykové verze, které mají být načteny.A bitwise combination of the enumeration values that filter the cultures to retrieve.

Návraty

CultureInfo[]

Pole, které obsahuje jazykové verze určené types parametrem.An array that contains the cultures specified by the types parameter. Pole kultur není seřazeno.The array of cultures is unsorted.

Výjimky

types určuje neplatnou kombinaci CultureTypes hodnot.types specifies an invalid combination of CultureTypes values.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje několik vlastností neutrálních kultur.The following code example displays several properties of the neutral cultures.

Poznámka

V tomto příkladu se zobrazí kultury zh-CHS a zh-CHT s identifikátory jazykové verze 0x0004 a 0x7C04.The example displays the zh-CHS and zh-CHT cultures with the 0x0004 and 0x7C04 culture identifiers, respectively. Aplikace systému Windows Vista však musí místo zh-CHT používat název zh-Hans namísto zh-CHS a název zh-Hant.However, your Windows Vista applications should use the zh-Hans name instead of zh-CHS and the zh-Hant name instead of zh-CHT. Názvy zh-Hans a zh-Hant reprezentují aktuální Standard a měly by být použity, pokud nemáte důvod pro použití starších názvů.The zh-Hans and zh-Hant names represent the current standard, and should be used unless you have a reason for using the older names.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Displays several properties of the neutral cultures.
  Console::WriteLine( "CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME" );
  System::Collections::IEnumerator^ enum0 = CultureInfo::GetCultures( CultureTypes::NeutralCultures )->GetEnumerator();
  while ( enum0->MoveNext() )
  {
   CultureInfo^ ci = safe_cast<CultureInfo^>(enum0->Current);
   Console::Write( "{0,-7}", ci->Name );
   Console::Write( " {0,-3}", ci->TwoLetterISOLanguageName );
   Console::Write( " {0,-3}", ci->ThreeLetterISOLanguageName );
   Console::Write( " {0,-3}", ci->ThreeLetterWindowsLanguageName );
   Console::Write( " {0,-40}", ci->DisplayName );
   Console::WriteLine( " {0,-40}", ci->EnglishName );
  }
}

/*
This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.

CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME
ar   ar ara ARA Arabic                  Arabic                 
bg   bg bul BGR Bulgarian                Bulgarian                
ca   ca cat CAT Catalan                 Catalan                 
zh-Hans zh zho CHS Chinese (Simplified)           Chinese (Simplified)          
cs   cs ces CSY Czech                  Czech                  
da   da dan DAN Danish                  Danish                 
de   de deu DEU German                  German                 
el   el ell ELL Greek                  Greek                  
en   en eng ENU English                 English                 
es   es spa ESP Spanish                 Spanish                 
fi   fi fin FIN Finnish                 Finnish                 
zh   zh zho CHS Chinese                 Chinese                 
zh-Hant zh zho CHT Chinese (Traditional)          Chinese (Traditional)          
zh-CHS zh zho CHS Chinese (Simplified) Legacy       Chinese (Simplified) Legacy       
zh-CHT zh zho CHT Chinese (Traditional) Legacy       Chinese (Traditional) Legacy      

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCultureInfo
{

  public static void Main()
  {

   // Displays several properties of the neutral cultures.
   Console.WriteLine("CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME");
   foreach (CultureInfo ci in CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.NeutralCultures))
   {
     Console.Write("{0,-7}", ci.Name);
     Console.Write(" {0,-3}", ci.TwoLetterISOLanguageName);
     Console.Write(" {0,-3}", ci.ThreeLetterISOLanguageName);
     Console.Write(" {0,-3}", ci.ThreeLetterWindowsLanguageName);
     Console.Write(" {0,-40}", ci.DisplayName);
     Console.WriteLine(" {0,-40}", ci.EnglishName);
   }
  }
}


/*
This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.

CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME
ar   ar ara ARA Arabic                  Arabic
bg   bg bul BGR Bulgarian                Bulgarian
ca   ca cat CAT Catalan                 Catalan
zh-Hans zh zho CHS Chinese (Simplified)           Chinese (Simplified)
cs   cs ces CSY Czech                  Czech
da   da dan DAN Danish                  Danish
de   de deu DEU German                  German
el   el ell ELL Greek                  Greek
en   en eng ENU English                 English
es   es spa ESP Spanish                 Spanish
fi   fi fin FIN Finnish                 Finnish
zh   zh zho CHS Chinese                 Chinese
zh-Hant zh zho CHT Chinese (Traditional)          Chinese (Traditional)
zh-CHS zh zho CHS Chinese (Simplified) Legacy       Chinese (Simplified) Legacy
zh-CHT zh zho CHT Chinese (Traditional) Legacy       Chinese (Traditional) Legacy

*/
Imports System.Globalization

Module Module1

  Public Sub Main()

   ' Displays several properties of the neutral cultures.
   Console.WriteLine("CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME")
   Dim ci As CultureInfo
   For Each ci In CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.NeutralCultures)
     Console.Write("{0,-7}", ci.Name)
     Console.Write(" {0,-3}", ci.TwoLetterISOLanguageName)
     Console.Write(" {0,-3}", ci.ThreeLetterISOLanguageName)
     Console.Write(" {0,-3}", ci.ThreeLetterWindowsLanguageName)
     Console.Write(" {0,-40}", ci.DisplayName)
     Console.WriteLine(" {0,-40}", ci.EnglishName)
   Next ci

  End Sub'This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.
'
'CULTURE ISO ISO WIN DISPLAYNAME               ENGLISHNAME
'ar   ar ara ARA Arabic                  Arabic                 
'bg   bg bul BGR Bulgarian                Bulgarian                
'ca   ca cat CAT Catalan                 Catalan                 
'zh-Hans zh zho CHS Chinese (Simplified)           Chinese (Simplified)          
'cs   cs ces CSY Czech                  Czech                  
'da   da dan DAN Danish                  Danish                 
'de   de deu DEU German                  German                 
'el   el ell ELL Greek                  Greek                  
'en   en eng ENU English                 English                 
'es   es spa ESP Spanish                 Spanish                 
'fi   fi fin FIN Finnish                 Finnish                 
'zh   zh zho CHS Chinese                 Chinese                 
'zh-Hant zh zho CHT Chinese (Traditional)          Chinese (Traditional)          
'zh-CHS zh zho CHS Chinese (Simplified) Legacy       Chinese (Simplified) Legacy       
'zh-CHT zh zho CHT Chinese (Traditional) Legacy       Chinese (Traditional) Legacy      

End Module

Poznámky

GetCulturesMetoda je nejčastěji volána s types parametrem nastaveným na následující hodnoty:The GetCultures method is most commonly called with the types parameter set to the following values:

 • SpecificCultures, který vrátí všechny konkrétní jazykové verze.SpecificCultures, which returns all specific cultures.

 • NeutralCultures, který vrátí všechny neutrální jazykové verze a invariantní jazykovou verzi.NeutralCultures, which returns all neutral cultures and the invariant culture.

 • AllCultures, který vrátí všechny neutrální a specifické jazykové verze, jazykové verze nainstalované v systému Windows a vlastní jazykové verze vytvořené uživatelem.AllCultures, which returns all neutral and specific cultures, cultures installed in the Windows system, and custom cultures created by the user.

 • UserCustomCulture, který vrátí všechny vlastní jazykové verze, například ty, které jsou registrovány CultureAndRegionInfoBuilder třídou.UserCustomCulture, which returns all custom cultures, such as those registered by the CultureAndRegionInfoBuilder class. Ve verzích Windows, které jsou starší než Windows 10, se UserCustomCulture hodnota vztahuje na všechny uživatelsky definované vlastní jazykové verze.In versions of Windows before Windows 10, the UserCustomCulture value applies to all user-defined custom cultures. Počínaje systémem Windows 10 platí pro systémové jazykové verze, které neobsahují kompletní kulturní data a které nemají jedinečný místní identifikátor, jak je uvedeno v LCID hodnotě vlastnosti.Starting with Windows 10, it applies to system cultures that lack complete cultural data and that do not have a unique local identifier, as indicated by the LCID property value. V důsledku toho bude při spuštění ve Windows 10 a ve starší verzi Windows vracet jiné výsledky, jako například následující.As a result, code such as the following will return different results when run on Windows 10 and on an earlier version of Windows.

  using System;
  using System.Globalization;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
      CultureInfo[] cultures = CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.UserCustomCulture |
                              CultureTypes.SpecificCultures);
     int ctr = 0;
     foreach (var culture in cultures)
       if ((culture.CultureTypes & CultureTypes.UserCustomCulture) == CultureTypes.UserCustomCulture)
        ctr++;
  
     Console.WriteLine("Number of Specific Custom Cultures: {0}", ctr);
    }
  }
  // If run under Windows 8, the example displays output like the following:
  //   Number of Specific Custom Cultures: 6
  // If run under Windows 10, the example displays output like the following:
  //   Number of Specific Custom Cultures: 279
  
  Imports System.Globalization
  
  Module Example
    Sub Main()
      Dim cultures() As CultureInfo = CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.UserCustomCulture Or
                                  CultureTypes.SpecificCultures)
     Dim ctr As Integer = 0
     For Each culture In cultures
       If (culture.CultureTypes And CultureTypes.UserCustomCulture) = CultureTypes.UserCustomCulture Then
        ctr += 1
       End If
     Next
     Console.WriteLine("Number of Specific Custom Cultures: {0}", ctr)
    End Sub
  End Module
  ' If run under Windows 8, the example displays output like the following:
  '   Number of Specific Custom Cultures: 6
  ' If run under Windows 10, the example displays output like the following:
  '   Number of Specific Custom Cultures: 279
  

Platí pro

Viz také